Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikroekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: lz/mikro/WZ.IEZ-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku zarządzania–fir., person., między.-I st. niestacjo. sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Tutko
Prowadzący grup: Marta Tutko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Podstawowe cele kształcenia studentów to: zdobycie wiedzy w zakresie podstaw mikroekonomii, nabycie umiejętności stosowania pojęć ekonomicznych oraz narzędzi analizy mikroekonomicznej, kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia poprzez odnoszenie wiedzy teoretycznej do zjawisk gospodarczych zachodzących na poziomie poszczególnych podmiotów gospodarczych.

Efekty kształcenia:

Efekty w zakresie:

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zna rodzaje i rozumie funkcjonowanie systemów gospodarczych ZAR_K1_W02

W2 podstawowe zasady i koncepcje teorii ekonomii w odniesieniu do funkcjonowania rynków oraz gospodarowania w warunkach ograniczonych zasobów ZAR_K1_W02


Umiejętności – Student potrafi:

U1 opisać, przeanalizować i zinterpretować zagadnienia gospodarcze przy użyciu narzędzi modelowych i metod analitycznych właściwych na poziomie podstawowym ZAR_K1_U02

U2 zastosować i ocenić przydatność wybranych metod i narzędzi modelowych właściwych mikroekonomii do opisu i analizy działalności organizacji oraz do podejmowania decyzji na poziomie podstawowym ZAR_K1_U03, ZAR_K1_U08


Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 komunikowania się w miejscu pracy stosując terminy ekonomiczne w sposób jednoznaczny oraz jest gotów do uczestnictwa w przygotowaniu projektów gospodarczych uwzględniając aspekty ekonomiczne ZAR_K1_K04

K2 działania w sposób przedsiębiorczy.

Wymagania wstępne:

Matematyka - znajomość podstawowych zależności funkcyjnych

Forma i warunki zaliczenia:

wykład: egzamin pisemny

Studenci będą oceniani na podstawie egzaminu pisemnego (egzamin

składa się z trzech części: 1. Test jednokrotnego wyboru; 2. Część

opisowa; 3. Część w której należy przedstawiać oraz interpretować

zagadnienia ekonomiczne za pomocą wykresów). Warunkiem

dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.


ćwiczenia: zaliczenie pisemne Studenci będą oceniani na podstawie pisemnego kolokwium

zaliczeniowego. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

wykład: egzamin pisemny

ćwiczenia: zaliczenie pisemne

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Bilans punktów ECTS:

wykład 20

ćwiczenia 10

uczestnictwo w egzaminie 3

przygotowanie do egzaminu 50

przygotowanie do ćwiczeń 20

rozwiązywanie zadań 15

konsultacje 15

przygotowanie do sprawdzianu 17

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin 150 ECTS 5.0

Liczba godzin kontaktowych 30

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

-

Skrócony opis:

Podczas wykładów i ćwiczeń Studenci zapoznają się z podstawowymi pojęciami, za pomocą których mikroekonomia dokonuje opisu zjawisk i procesów rynkowych. Poznają zachowania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw na rynku, mechanizm rynkowy oraz w jaki sposób konsumenci i producenci podejmują decyzje o wykorzystaniu swoich zasobów.

Pełny opis:

1.

Przedmiot ekonomii. Ekonomia pozytywna i normatywna. Mikroekonomia i

makroekonomia. Narzędzia analizy ekonomicznej. Gospodarowanie jako proces

dokonywania wyboru. Rzadkość dóbr a wybory ekonomiczne. Koszt alternatywny.

Krzywa możliwości produkcyjnych. Rodzaje systemów gospodarczych. Teoria

rynku. Popyt, podaż i cena. Równowaga rynkowa. Prawa rynku. Determinanty

zmian popytu i podaży. Cena minimalna i cena maksymalna. Elastyczność popytu

(cenowa, dochodowa, mieszana). Klasyfikacja dóbr. Elastyczność podaży.

W1, W2, U1, U2, K1

2.

Teoria konsumenta. Założenia teorii użyteczności. Model konsumenta (krzywa

obojętności, linia budżetowa). Punkt równowagi konsumenta. Efekt substytucyjny i

dochodowy. Teoria produkcji 1. Przedsiębiorstwo (cel, funkcje, rodzaje, składniki).

Proces produkcji. Produkt całkowity, przeciętny i krańcowy. Prawo malejących

przychodów. Utarg całkowity i krańcowy. Koszt całkowity i krańcowy. Zysk.

Optimum ekonomiczne i techniczne przedsiębiorstwa.

W2, U1, U2, K1

3.

Teoria produkcji 2. Pojęcie i klasyfikacja kosztów. Koszty w krótkim i długim

okresie. Koszty stałe i zmienne. Koszt krańcowy, przeciętny i całkowity. Decyzje

producenta w krótkim i długim okresie czasu. Zysk ekonomiczny i normalny.

Struktury rynkowe. Rodzaje struktur rynkowych. Konkurencja doskonała. Monopol.

Oligopol. Konkurencja monopolistyczna. Rynki czynników produkcji. Rynek pracy.

Równowaga na rynku pracy. Płaca minimalna. Renta ekonomiczna i dochód

transferowy. Rynek kapitału. Równowaga na rynku kapitału. Wartość

zaktualizowana. Rola państwa w gospodarce.

W2, U1, U2, K1

Literatura:

Obowiązkowa

1. D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

Dodatkowa

1. P. Smith, D. Begg, „Ekonomia”, PWE, Warszawa 2004.

2. Milewski R., Kwiatkowski E., Podstawy ekonomii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Tutko
Prowadzący grup: Marta Tutko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Podstawowe cele kształcenia studentów to: zdobycie wiedzy w zakresie podstaw mikroekonomii, nabycie umiejętności stosowania pojęć ekonomicznych oraz narzędzi analizy mikroekonomicznej, kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia poprzez odnoszenie wiedzy teoretycznej do zjawisk gospodarczych zachodzących na poziomie poszczególnych podmiotów gospodarczych.

Efekty kształcenia:

Efekty w zakresie:

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zna rodzaje i rozumie funkcjonowanie systemów gospodarczych ZAR_K1_W02

W2 podstawowe zasady i koncepcje teorii ekonomii w odniesieniu do funkcjonowania rynków oraz gospodarowania w warunkach ograniczonych zasobów ZAR_K1_W02


Umiejętności – Student potrafi:

U1 opisać, przeanalizować i zinterpretować zagadnienia gospodarcze przy użyciu narzędzi modelowych i metod analitycznych właściwych na poziomie podstawowym ZAR_K1_U02

U2 zastosować i ocenić przydatność wybranych metod i narzędzi modelowych właściwych mikroekonomii do opisu i analizy działalności organizacji oraz do podejmowania decyzji na poziomie podstawowym ZAR_K1_U03, ZAR_K1_U08


Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 komunikowania się w miejscu pracy stosując terminy ekonomiczne w sposób jednoznaczny oraz jest gotów do uczestnictwa w przygotowaniu projektów gospodarczych uwzględniając aspekty ekonomiczne ZAR_K1_K04

K2 działania w sposób przedsiębiorczy.

Wymagania wstępne:

Matematyka - znajomość podstawowych zależności funkcyjnych

Forma i warunki zaliczenia:

wykład: egzamin pisemny

Studenci będą oceniani na podstawie egzaminu pisemnego (egzamin

składa się z trzech części: 1. Test jednokrotnego wyboru; 2. Część

opisowa; 3. Część w której należy przedstawiać oraz interpretować

zagadnienia ekonomiczne za pomocą wykresów). Warunkiem

dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.


ćwiczenia: zaliczenie pisemne Studenci będą oceniani na podstawie pisemnego kolokwium

zaliczeniowego. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

wykład: egzamin pisemny

ćwiczenia: zaliczenie pisemne

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Bilans punktów ECTS:

wykład 20

ćwiczenia 10

uczestnictwo w egzaminie 3

przygotowanie do egzaminu 50

przygotowanie do ćwiczeń 20

rozwiązywanie zadań 15

konsultacje 15

przygotowanie do sprawdzianu 17

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin 150 ECTS 5.0

Liczba godzin kontaktowych 30

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

-

Skrócony opis:

Podczas wykładów i ćwiczeń Studenci zapoznają się z podstawowymi pojęciami, za pomocą których mikroekonomia dokonuje opisu zjawisk i procesów rynkowych. Poznają zachowania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw na rynku, mechanizm rynkowy oraz w jaki sposób konsumenci i producenci podejmują decyzje o wykorzystaniu swoich zasobów.

Pełny opis:

1.

Przedmiot ekonomii. Ekonomia pozytywna i normatywna. Mikroekonomia i

makroekonomia. Narzędzia analizy ekonomicznej. Gospodarowanie jako proces

dokonywania wyboru. Rzadkość dóbr a wybory ekonomiczne. Koszt alternatywny.

Krzywa możliwości produkcyjnych. Rodzaje systemów gospodarczych. Teoria

rynku. Popyt, podaż i cena. Równowaga rynkowa. Prawa rynku. Determinanty

zmian popytu i podaży. Cena minimalna i cena maksymalna. Elastyczność popytu

(cenowa, dochodowa, mieszana). Klasyfikacja dóbr. Elastyczność podaży.

W1, W2, U1, U2, K1

2.

Teoria konsumenta. Założenia teorii użyteczności. Model konsumenta (krzywa

obojętności, linia budżetowa). Punkt równowagi konsumenta. Efekt substytucyjny i

dochodowy. Teoria produkcji 1. Przedsiębiorstwo (cel, funkcje, rodzaje, składniki).

Proces produkcji. Produkt całkowity, przeciętny i krańcowy. Prawo malejących

przychodów. Utarg całkowity i krańcowy. Koszt całkowity i krańcowy. Zysk.

Optimum ekonomiczne i techniczne przedsiębiorstwa.

W2, U1, U2, K1

3.

Teoria produkcji 2. Pojęcie i klasyfikacja kosztów. Koszty w krótkim i długim

okresie. Koszty stałe i zmienne. Koszt krańcowy, przeciętny i całkowity. Decyzje

producenta w krótkim i długim okresie czasu. Zysk ekonomiczny i normalny.

Struktury rynkowe. Rodzaje struktur rynkowych. Konkurencja doskonała. Monopol.

Oligopol. Konkurencja monopolistyczna. Rynki czynników produkcji. Rynek pracy.

Równowaga na rynku pracy. Płaca minimalna. Renta ekonomiczna i dochód

transferowy. Rynek kapitału. Równowaga na rynku kapitału. Wartość

zaktualizowana. Rola państwa w gospodarce.

W2, U1, U2, K1

Literatura:

Obowiązkowa

1. D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

Dodatkowa

1. P. Smith, D. Begg, „Ekonomia”, PWE, Warszawa 2004.

2. Milewski R., Kwiatkowski E., Podstawy ekonomii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.