Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedsiębiorczość i innowacje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: lz/pii/WZ.IEZ-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedsiębiorczość i innowacje
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku zarządzania firmą- I stopnia zaoczne sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe dla III roku zarządzania międzynarodowego - I stopnia zaoczne sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe dla III roku zarządzania personelem - I stopnia zaoczne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Makieła
Prowadzący grup: Zbigniew Makieła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

22. Posiada wiedzę w zakresie roli i znaczenia przedsiębiorczości oraz przedsiębiorczego myślenia w działalności człowieka, przedsiębiorczości pracowników, zespołów pracowniczych oraz uwarunkowań organizacyjnych

K_W10 (2)

23. Posiada wiedzę w zakresie teorii innowacji i innowacyjności, sposobów pomiaru innowacji innowacyjności oraz ich relacji do przedsiębiorczości i przedsiębiorczego myślenia w działalności człowieka, pracowników i zespołów pracowniczych oraz innowacyjności organizacji

K_W10 (2)

24. Potrafi samodzielnie poszukiwać szans i możliwości o charakterze przedsiębiorczym w otoczeniu społeczno- gospodarczym oraz samodzielnie podejmować działania zmierzające do uruchomienia działalności gospodarczej

K_U03 (2)

25. Ma pełną świadomość potrzeby myślenia i działania w sposób innowacyjny i przedsiębiorczy w odniesieniu do kreowania swojej roli w otoczeniu społeczno- gospodarczym

K_K11 (2)


Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw i metod zarządzania, zarządzania finansami, podstaw rachunkowości, prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa ochrony własności intelektualnej, statystyki opisowej

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty sprawdzane w formie egzaminu pisemnego:

K_W10, K_U03, K_K11

Efekty sprawdzane podczas analizy studium przypadku: K_U03, K_K11

Efekty sprawdzane poprzez dyskusję i rozwiązywanie problemów:

K_K11


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

• prezentacja

• studium przypadku

• dyskusja

• rozwiązywanie problemów

• konsultacje

• e-learning


Bilans punktów ECTS:

3 ECTS = 75 h, w tym:

Studia niestacjonarne

• godziny kontaktowe 33

• godziny niekontaktowe 42 (praca własna studenta)Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

1. Koncepcje przedsiębiorczości i innowacji. Rodzaje innowacji i proces innowacyjny

2. Innowacyjność polskich przedsiębiorstw

3. Modele procesu innowacji (liniowy i interakcyjny; zamknięty i otwarty; modele STI, DUI, CCI)

4. Sektory technologicznie zaawansowane i firmy technologiczne

5. Istota, etapy i podmioty działalności badawczo-rozwojowej

6. Osiąganie technologicznej dominacji, ustanawianie standardów technologicznych. Efekty zewnętrzne sieci

7. Czynniki rynkowego sukcesu technologii

8. Wpływ modularyzacji technologii na innowacyjność i organizację branży

9. Strategia zamknięcia (lock-in) i strategia kooperencji

10. Klastry jako środowiska innowacyjne. Sieci innowacyjne w klastrach

Pełny opis:

1. Koncepcje przedsiębiorczości i innowacji. Rodzaje innowacji i proces innowacyjny

2. Innowacyjność polskich przedsiębiorstw

3. Modele procesu innowacji (liniowy i interakcyjny; zamknięty i otwarty; modele STI, DUI, CCI)

4. Sektory technologicznie zaawansowane i firmy technologiczne

5. Istota, etapy i podmioty działalności badawczo-rozwojowej

6. Osiąganie technologicznej dominacji, ustanawianie standardów technologicznych. Efekty zewnętrzne sieci

7. Czynniki rynkowego sukcesu technologii

8. Wpływ modularyzacji technologii na innowacyjność i organizację branży

9. Strategia zamknięcia (lock-in) i strategia kooperencji

10. Klastry jako środowiska innowacyjne. Sieci innowacyjne w klastrach

Literatura:

Wykłady i materiały opracowane w oparciu o literaturę przedmiotu, dostępne na platformie Pegaz.

OECD, Komisja Europejska/Eurostat, Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Wydanie trzecie, Warszawa 2008.

Fagerberg J., Mowery D.C., Nelson R.R. (red.), Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press, Oxford, New York 2005.

Chesbrough H., Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, 2003.

Janasz W., Kozioł-Nadolna K., Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 2011.

Baruk J., Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.

Cygler J., Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, SGH, Warszawa 2009.

Lafely A.G., Charan R., Zmiana reguł gry w biznesie, Jak zwiększyć przychody i zyski przez innowacje, MT Biznes, Warszawa 2010.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.