Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Procesy informacyjne w zarządzaniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: lz/piwz/WZ.IEZ-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Procesy informacyjne w zarządzaniu
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Lipińska
Prowadzący grup: Aneta Lipińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

- Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z rolą informacji w procesie zarządzania.

- Wyjaśnione zostanie znaczenie informacji i systemów informacyjnych w procesie decyzyjnym i kierowaniu.

- Założeniem przedmiotu jest nabycie przez słuchaczy kompetencji umożliwiających efektywne zbieranie i przetwarzanie informacji w procesie zarządzania.

Efekty kształcenia:

Student, który zaliczył przedmiot:

1. Posiada podstawową wiedzę na temat roli procesów cywilizacyjnych i postępu techniczno-technologicznego w procesach przemian współczesnych organizacji. K_W20 (3)

2. Zna obszary funkcjonalne organizacji oraz podstawowe relacje pomiędzy tymi obszarami. K_W07 (2)

3. Posiada elementarne umiejętności obserwacji, opisu, analizy i interpretacji podstawowych zjawisk i procesów zachodzących w organizacji z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć teoretycznych K_U04 (2)

4. Ma elementarne umiejętności dokonywania oceny wybranych rozwiązań i uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji K_U10 (3)

5. Posiada podstawowe umiejętności efektywnego i skutecznego zarządzania powierzonymi zasobami informacyjnymi w celu wykonania zadań. K_U19 (3)

6. Umie przygotować krótkie wystąpienia ustne związane z problematyką zarządzania w języku polskim i języku obcym K_U22 (1)

7. Jest przygotowany do komunikowania się z ludźmi w miejscu pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy przy użyciu różnych środków przekazu informacji. K_K03 (2)

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu nauk o organizacji i podstaw zarządzania. Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu zastosowań technologii informacyjnych w zarządzaniu.

Forma i warunki zaliczenia:

Na ocenę końcową z przedmiotu Procesy informacyjne w zarządzaniu składa się ocena z egzaminu.

Warunkiem koniecznym zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu.


Skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów UJ

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

- Egzamin pisemny weryfikujący wiedzę i umiejętności nabyte przez studenta podczas zajęć.


Kryteria oceny podawane na początku zajęć.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

- Wykład z elementami konwersatorium

- Prezentacje multimedialne

- Analizy przypadków

- Konsultacje

Bilans punktów ECTS:

Wykład - 20 godzin

Egzamin: 2 godziny

Konsultacje prowadzącego zajęcia: 30 godzin

Łącznie tzw. godzin kontaktowych 52 godziny

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Pełny opis:

1. Pojęcie informacji oraz procesów informacyjnych.

2. Rola informacji i wiedzy w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego.

3. Rola informacji oraz systemu informacyjnego w procesie zarządzania.

4. Zarządzanie informacją i wiedzą w organizacji.

5. Typologia źródeł informacji i ich charakterystyka.

6. Pozyskiwanie, selekcja i dystrybucja informacji.

7. Tworzenie i zarządzanie zbiorami informacji.

8. Identyfikacja procesów informacyjnych – istota, typologia, elementy i fazy przebiegu procesów informacyjnych.

9. Funkcjonowanie procesów informacyjnych w gospodarce elektronicznej.

10. Zastosowanie Technologii Informacyjnej i Telekomunikacyjnej (ICT) w procesach informacyjnych.

11. Systemy informacji przestrzennej.

12. Sieciocentryczność procesów informacyjnych

13. Procesy informacyjne w komunikacji społecznej.

14. Bezpieczeństwo w procesach informacyjnych.

15. Doskonalenie jakości procesów informacyjnych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Borowiecki R., Czekaj J. (red.) Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki, Wydawnictwo Diffin, Warszawa 2009.

2. Czekaj J. (red.), Podstawy zarządzania informacją, Wydawnictwo UEK w Krakowie, Kraków, 2012.

3. Karciarz M., Dutko M., Informacja w Internecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

4. Nowicki A., Sitarska M. (red.), Procesy informacyjne w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 2010

5. Oleński J., Ekonomika informacji. Metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:

1. Cichoń M. i in., Biblia e-biznesu, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013.

2. Chaffeey D., Digital Business i e-commerce management. Strategia. Realizacja. Praktyka., PWN, Warszawa, 2016.

3. Haber L. H., (red.) Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym. Wybrane zagadnienia., Nomos, Kraków, 2011.

4. Kisielnicki J., Systemy informatyczne zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2008.

5. Królewski J., Sala P. (red.), E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, PWN, Warszawa 2014.

6. Kotler P., Kartajaya H., Setiawan I., Marekting 4.0. Era cyfrowa., MT Biznes, Warszawa 2017.

7. Maciąg R., Pragmatyka Internetu. Web 2.0 jako środowisko, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.

8. Malara Z., Rzęchowski J., Zarządzanie informacją na rynku globalnym. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.

9. Zacher L. W. (red.) Wirtualizacja. Problemy, wyzwania, skutki, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2013.

10. Artykuły w prasie codziennej i branżowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.