Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedsiębiorstwo w UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: lz/pwUE/WZ.IEZ-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedsiębiorstwo w UE
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Tutko
Prowadzący grup: Marta Tutko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Efekty w zakresie:

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe warunki funkcjonowania przedsiębiorstw w Unii Europejskiej oraz wybrane przepisy prawa regulujące ich funkcjonowanie ZAR_K1_W02, ZAR_K1_W10

W2 istotę przedsiębiorczości w działalności człowieka ZAR_K1_W05


Umiejętności – Student potrafi:

U1 zastosować wybrane elementy wiedzy teoretycznej w określonym obszarze funkcjonalnym hipotetycznego przedsiębiorstwa ZAR_K1_U01

U2 przygotować i przedstawić prezentację związaną z problematyką zarządzania przedsiębiorstwem w języku polskim ZAR_K1_U10


Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 działania w sposób przedsiębiorczy ZAR_K1_K06

K2 analizy i krytycznej oceny działań własnych oraz zespołu, z którym przygotowuje prezentację zaliczeniową ZAR_K1_K01

Forma i warunki zaliczenia:

Warunki zaliczenia: 1. Aktywny udział w dyskusjach w trakcie wykładu

(0-30 pkt.). 2. Przygotowanie i przedstawienie prezentacji w grupach (0-70

pkt.). Uzyskanie zaliczenia przedmiotu wymaga uzyskania przez Studenta

51 punktów. Obowiązuje skala ocen (0 – 100 pkt.): 0-50 pkt. – ocena ndst

51-60 pkt. – ocena dst 61-70 pkt. – ocena + dst 71-80 pkt. – ocena db

81-90 pkt. – ocena + db 91-100 pkt. – ocena bdb

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Warunki zaliczenia: 1. Aktywny udział w dyskusjach w trakcie wykładu

(0-30 pkt.). 2. Przygotowanie i przedstawienie prezentacji w grupach (0-70

pkt.). Uzyskanie zaliczenia przedmiotu wymaga uzyskania przez Studenta

51 punktów. Obowiązuje skala ocen (0 – 100 pkt.): 0-50 pkt. – ocena ndst

51-60 pkt. – ocena dst 61-70 pkt. – ocena + dst 71-80 pkt. – ocena db

81-90 pkt. – ocena + db 91-100 pkt. – ocena bdb

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Bilans punktów ECTS:

wykład 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego zajęcia 30

konsultacje 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin 90 ECTS 3.0

Liczba godzin kontaktowych 20

Pełny opis:

1.

Podstawowe terminy związane z Unią Europejską. Instytucje i budżet UE. Przepisy

prawa regulujące funkcjonowanie przedsiębiorstw w UE. Europejskie formy

przedsiębiorstw. Geneza Wspólnego Rynku. Swobodny przepływ towarów, usług,

kapitału oraz osób. Przedsiębiorstwo w UE a wspólna polityka handlowa, polityka

konkurencji i ochrony konsumenta. W1

2.

Przedsiębiorstwo, przedsiębiorca i przedsiębiorczość. Przedsiębiorstwo jako

zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych. Małe i średnie

przedsiębiorstwa w Polsce i UE. Etapy umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.

Czynniki sprzyjające podejmowaniu działalności gospodarczej.

W1, W2, U1, K1

3.

Międzynarodowe rankingi i wskaźniki łatwości prowadzenia działalności

gospodarczej oraz konkurencyjności. Warunki zakładania i prowadzenia

działalności gospodarczej w wybranych krajach Unii Europejskiej. Elementy

biznesplanu. Źródła finansowania działalności gospodarczej.

W1, W2, U1

4. Prezentacje zaliczeniowe studentów. W1, W2, U1, U2, K1, K2

Literatura:

Obowiązkowa

1. K. Wach, Jak założyć firmę w Unii Europejskiej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.

2. P. Mućko, A. Sokół, Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich, CeDeWu,

Warszawa 2014.

Dodatkowa

1. P. Malinowski, red., Pozycja prawna przedsiębiorcy na rynkach europejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego,

Opole 2014.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Tutko
Prowadzący grup: Marta Tutko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Efekty w zakresie:

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe warunki funkcjonowania przedsiębiorstw w Unii Europejskiej oraz wybrane przepisy prawa regulujące ich funkcjonowanie ZAR_K1_W02, ZAR_K1_W10

W2 istotę przedsiębiorczości w działalności człowieka ZAR_K1_W05


Umiejętności – Student potrafi:

U1 zastosować wybrane elementy wiedzy teoretycznej w określonym obszarze funkcjonalnym hipotetycznego przedsiębiorstwa ZAR_K1_U01

U2 przygotować i przedstawić prezentację związaną z problematyką zarządzania przedsiębiorstwem w języku polskim ZAR_K1_U10


Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 działania w sposób przedsiębiorczy ZAR_K1_K06

K2 analizy i krytycznej oceny działań własnych oraz zespołu, z którym przygotowuje prezentację zaliczeniową ZAR_K1_K01

Forma i warunki zaliczenia:

Warunki zaliczenia: 1. Aktywny udział w dyskusjach w trakcie wykładu

(0-30 pkt.). 2. Przygotowanie i przedstawienie prezentacji w grupach (0-70

pkt.). Uzyskanie zaliczenia przedmiotu wymaga uzyskania przez Studenta

51 punktów. Obowiązuje skala ocen (0 – 100 pkt.): 0-50 pkt. – ocena ndst

51-60 pkt. – ocena dst 61-70 pkt. – ocena + dst 71-80 pkt. – ocena db

81-90 pkt. – ocena + db 91-100 pkt. – ocena bdb

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Warunki zaliczenia: 1. Aktywny udział w dyskusjach w trakcie wykładu

(0-30 pkt.). 2. Przygotowanie i przedstawienie prezentacji w grupach (0-70

pkt.). Uzyskanie zaliczenia przedmiotu wymaga uzyskania przez Studenta

51 punktów. Obowiązuje skala ocen (0 – 100 pkt.): 0-50 pkt. – ocena ndst

51-60 pkt. – ocena dst 61-70 pkt. – ocena + dst 71-80 pkt. – ocena db

81-90 pkt. – ocena + db 91-100 pkt. – ocena bdb

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Bilans punktów ECTS:

wykład 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego zajęcia 30

konsultacje 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin 90 ECTS 3.0

Liczba godzin kontaktowych 20

Pełny opis:

1.

Podstawowe terminy związane z Unią Europejską. Instytucje i budżet UE. Przepisy

prawa regulujące funkcjonowanie przedsiębiorstw w UE. Europejskie formy

przedsiębiorstw. Geneza Wspólnego Rynku. Swobodny przepływ towarów, usług,

kapitału oraz osób. Przedsiębiorstwo w UE a wspólna polityka handlowa, polityka

konkurencji i ochrony konsumenta. W1

2.

Przedsiębiorstwo, przedsiębiorca i przedsiębiorczość. Przedsiębiorstwo jako

zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych. Małe i średnie

przedsiębiorstwa w Polsce i UE. Etapy umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.

Czynniki sprzyjające podejmowaniu działalności gospodarczej.

W1, W2, U1, K1

3.

Międzynarodowe rankingi i wskaźniki łatwości prowadzenia działalności

gospodarczej oraz konkurencyjności. Warunki zakładania i prowadzenia

działalności gospodarczej w wybranych krajach Unii Europejskiej. Elementy

biznesplanu. Źródła finansowania działalności gospodarczej.

W1, W2, U1

4. Prezentacje zaliczeniowe studentów. W1, W2, U1, U2, K1, K2

Literatura:

Obowiązkowa

1. K. Wach, Jak założyć firmę w Unii Europejskiej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.

2. P. Mućko, A. Sokół, Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich, CeDeWu,

Warszawa 2014.

Dodatkowa

1. P. Malinowski, red., Pozycja prawna przedsiębiorcy na rynkach europejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego,

Opole 2014.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.