Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Turystyka wiedza a praktyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: zin.mk-3.03 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Turystyka wiedza a praktyka
Jednostka: Biuro Projektu ZintegrUJ
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 75 godzin więcej informacji
Praca samodzielna, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Pawlusiński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Zasadniczym celem modułu „Turystyka wiedza a praktyka” jest przygotowanie studentów do zarządzania turystyką na szczeblu lokalnym i regionalnym. Poprzez analizę i rozwiązywanie konkretnych sytuacji problemowych studenci zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie lokalnego zarządzania rozwojem turystyki oraz poszerzą wiedzę na temat metodyki badań terenowych i programowania lokalnego rozwoju turystyki.

Efekty kształcenia:

Student zna i rozumie:

- w zaawansowanym stopniu różne możliwości stosowania nabytej wiedzy w rozwiązywaniu przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych problemów badawczych odnoszących się do sfery turystyki (P7S_WG)

- mechanizmy i procesy związane z kształtowaniem zjawisk turystycznych na obszarach recepcji oraz zarządzania ich rozwojem (P7S_WG)

- podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości w sektorze turystyki na szczeblu gmin (P6S_KW)


Student potrafi:

- wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania problemów w sferze projektowania i zarządzania rozwojem turystyki na szczeblu lokalnym i regionalnym (P7S_UW)

- samodzielnie planować i realizować badania terenowe oraz współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (P7S_UG)


Student jest gotów:

- inicjowania działań na rzecz interesu publicznego (P7S_KG)

Wymagania wstępne:

Moduł "Turystyka: wiedza a praktyka" przeznaczony jest dla ogółu studentów kierunku geografia oraz geografia i gospodarka przestrzenna.

Pierwszeństwo w naborze będą mieli studenci realizujący specjalność (ścieżkę specjalizacyjną) z turystyki

Forma i warunki zaliczenia:

Zajęcia dydaktyczne obejmują:


- wykłady akademickie (wprowadzenie do problematyki kursu oraz przedstawienie specyfiki zjawisk w regionie Beskidu Śląskiego),

- blok ćwiczeń terenowych (6 dni), realizowany w II połowie maja danego roku (lub wyjątkowo na początku lipca) w Beskidzie Ślaskim

- sesję referatową w czerwcu lub w lipcu (podsumowującą wyniki prac terenowych).


Warunkiem zaliczenia modułu jest

a) uczestnictwo w bloku terenowym

b) uczestnictwo w części wstępnej oraz podsumowującej zajęcia

c) prowadzenie badań terenowych w trakcie bloku wyjazdowego

d) przygotowanie raportu z ćwiczeń (indywidualnie)

e) przygotowanie referatu końcowego (w grupach) i wygłoszenie w ramach sesji referatowej po zakończeniu części terenowej

f) zaliczenie testu końcowego (ewaluacyjnego)Do zadań studentów będą należeć:

- aktywne uczestnictwo w spotkaniach objętych programem modułu

- zespołowe rozwiązywanie problemów z zakresu zarządzania lokalnym rozwojem turystyki.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

test ewaluacyjny; zebranie materiałów w trakcie prac/studiów terenowych; prezentacja wyników


Do zaliczenia wymagane jest:

- osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

- wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych

Metody dydaktyczne:

E-learning; prezentacja multimedialna i wykład informacyjny (metody podające); praca terenowa; indywidualne konsultacje z prowadzącym

Bilans punktów ECTS:

Zaliczenie modułu - 6 ECTS (poza programem studiów na kierunku podstawowym)


Godziny „kontaktowe” z nauczycielem (wykład, wyjazd terenowy, konsultacje)- 75 godz.


Czytanie zadanej (wskazanej) literatury - 20 godz.


Analiza zebranych materiałów w toku ćwiczeń terenowych - 20 godz.


Przygotowanie wystąpienia końcowego - 30 godz.


Przygotowanie raportu końcowego - 5 godz.Razem 150 godz. pracy studenta

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

Moduł „Turystyka wiedza a praktyka” zaprojektowano jako transfer wiedzy z praktyki do nauki. Będzie on realizowany we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego – z faktycznymi gospodarzami terenu, którzy podejmują na co dzień decyzje nt. planowania i zarządzania turystyką oraz z przedstawicielami sektora turystyki – przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w tym sektorze rynku, organizacje i stowarzyszenia lokalne działające na rzecz turystyki. Każda z grup studentów przez cały czas trwania zajęć będzie pozostawała pod opieką pracownika naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Literatura:

Kurek W., (red.), 2007, Turystyka, Wyd. Nauk PWN, Warszawa

Mika M., 2015, Założenia i determinanty podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki, IGiGP UJ, Kraków

Pawlusiński R., 2005, Samorząd lokalny a rozwój turystyki. Przypadek gmin Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, IGiGP UJ.

Uwagi:

Blok terenowy będzie odbywać się II połowie maja 2020 lub na początku lipca 2020 na obszarze Beskidu Śląskiego.

Uwaga: Moduł Turystyka - wiedza a praktyka jest finansowany w ramach programu ZintegrUJ. Studenci nie ponoszą kosztów związanych z transportem i noclegami. Przewidujemy także bezpłatne wyżywienie.

Uwaga 2: W związku z sytuacją pandemiczną termin zajęć może ulec modyfikacji.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.