Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Makroekonomia I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: zl/makro/WZ.IEZ-ZIM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Makroekonomia I
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Makieła
Prowadzący grup: Zbigniew Makieła, Marta Tutko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza

• Student ma elementarną wiedzę na temat podstawowych rodzajów systemów gospodarczych K_W01(1)

• Student definiuje podstawowe kategorie makroekonomiczne K_W02 (2)

• Student rozumie sposób analizy makroekonomicznej na poziomie podstawowym K_W06 (2)

• Student zna wybrane modele makroekonomiczne wyjaśniające główne problemy makroekonomii na poziomie podstawowym K_W06 (2)


Umiejętności

• Student opisuje i prezentuje główne zagadnienia gospodarcze przy użyciu narzędzi modelowych i metod analitycznych właściwych makroekonomii na poziomie podstawowym K_U04 (2)

• Student analizuje różne aspekty funkcjonowania gospodarek przy wykorzystaniu wybranych narzędzi i modeli makroekonomicznych K_U04 (2)


Wymagania wstępne:

Znajomość mikroekonomii

Forma i warunki zaliczenia:

EGZAMIN po zakończeniu cyklu wykładów i ćwiczeń

Obejmuje 4 pytania otwarte

CZAS: 60 minut

POPRAWNA odpowiedź – 10 punktów za pytanie.

WARUNEK zaliczenia egzaminu – 50% sumy punktów + 1 punkt ( uzyskane z każdego pytania)


WARUNEK przystąpienia do egzaminu – zaliczenie ćwiczeń


Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest uczestnictwo w zajęciach, aktywny w nich udział oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie aktywności na ćwiczeniach oraz realizacji zadań.

Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:

- bieżąca ocena realizacji zadań wykonywanych w trakcie zajęć (dotyczy efektów K_W02, K_W06, K_U04)

Metody podsumowujące:

- ocena z kolokwium zaliczeniowego (dotyczy efektów K_W02, K_W06, K_U04)

- ocena z egzaminu (dotyczy efektów K_W01, K_W02, K_W06)


Ocenie podlega:

• znajomość problematyki wykładu, ćwiczeń, lektur

• ocenianie ciągle: aktywny udział w zajęciach (m.in. uczestnictwo w dyskusjach, realizacja zadań)


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

Uczestnictwo w wykładach: 25 godzin

Uczestnictwo w ćwiczeniach: 15 godzin

Udział w egzaminie: 3 godziny

Udział w konsultacjach z prowadzącym wykład: 5 godzin

Udział w konsultacjach z prowadzącym ćwiczenia: 5 godzin

ŁĄCZNIE: 53 godziny


Godziny niekontaktowe:

Czytanie literatury obowiązkowej i uzupełniającej oraz przyswajanie nowej wiedzy: 22 godziny

Przygotowanie się do ćwiczeń, prace domowe: 8 godzin

Przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego: 10 godzin

Przygotowanie się do egzaminu: 32 godzin

ŁĄCZNIE: 72 godziny


Łączny nakład pracy studenta wynosi 125 godzin, co odpowiada 5 punktom ECTS


5 ECTS: 5 x 25 godz. = 125 godz.

w tym:

53 godziny kontaktowe i 72 godziny niekontaktowe (praca własna studenta)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

-

Pełny opis:

1. WPROWADZENIE DO MAKROEKONOMII

Struktura i tematyka wykładu. Przedmiot ekonomii. Ekonomia jako nauka i jako sztuka. Mikro a makroekonomia. Główne problemy makroekonomiczne. Cele i narzędzia polityki makroekonomicznej.

2. FUNKCJE PAŃSTWA W GOSPODARCE

Funkcje, co do których panuje przekonanie, że przynoszą korzyści ekonomiczne i społeczne. Funkcje, co do których istnieją spory. Rola państwa – dwa główne nurty w doktrynie. Legitymizacja udziału państwa w życiu gospodarczym.

3. DOCHÓD NARODOWY. WZROST GOSPODARCZY

Pojęcie i metody mierzenia Produktu Krajowego Brutto (PKB). Wady statystyk PKB. Pojęcie wzrostu i rozwoju gospodarczego. Czynniki wzrostu gospodarczego. Światowy rozkład dochodu. Nierówności w dystrybucji dochodu. „Falowanie” wzrostu.

4. OGÓLNY MODEL GLOBALNEGO POPYTU I GLOBALNEJ PODAŻY

Maksymalny potencjalny PKB. Czynniki wyznaczające wielkość globalnego popytu i globalnej podaży. Ogólna równowaga wyznaczana przez globalny popyt i globalną podaż.

5. NEOKLASYCZNA I KEYNESOWSKA TEORIA RÓWNOWAGI

Podejście neoklasyczne, prawo Saya, podstawowe założenia modelu. Neutralność pieniądza w gospodarce. Prawo Keynesa, główne założenia teorii. Wyznaczanie produktu przez oszczędności i inwestycje. Funkcja konsumpcji. Inwestycje a dochód, działanie mnożnika. Produkt wyznaczony przez konsumpcję i inwestycje. Inne spojrzenia na popyt konsumpcyjny.

6. POLITYKA FISKALNA i BUDŻET PAŃSTWA

Pojęcie i narzędzia polityki fiskalnej . Budżet państwa – pojęcie i cechy budżetu. Funkcje ekonomiczne budżetu państwa . Dochody budżetu państwa – rodzaje dochodów. Wydatki budżetu państwa – istota i rodzaje wydatków. Deficyt budżetowy. Deficyt ekonomiczny sektora finansów publicznych.

7. WPŁYW PODATKÓW I WYDATKÓW PAŃSTWA NA POPYT GLOBALNY I WIELKOŚĆ PRODUKCJI

Wpływ wydatków państwa na popyt globalny i wielkość produkcji . Wpływ opodatkowania netto na popyt globalny i wielkość produkcji. Połączony efekt wydatków rządowych i podatków netto. Mnożnik zrównoważonego budżetu. Problem granicy opodatkowania.

8. PIENIĄDZ – POPYT NA PIENIĄDZ I PODAŻ PIENIĄDZA

Pojęcie pieniądza. Funkcje pieniądza. Zasoby pieniądza i ich struktura. Popyt na pieniądz. Podaż pieniądza. Banki komercyjne a podaż pieniądza.

9. BANK CENTRALNY I JEGO ODDZIAŁYWANIE NA GOSPODARKĘ

Funkcje banku centralnego. Bank centralny a podaż pieniądza. Instrumenty polityki pieniężnej. Polityka celu inflacyjnego. Niezależność banku centralnego.

10. INFLACJA

Pojęcie inflacji, wskaźniki inflacji. . Pieniądz i inflacja. Rodzaje inflacji . Koszty inflacji. Stagflacja – istota i przyczyny.

11. BEZROBOCIE. INFLACJA A BEZROBOCIE

Zasoby siły roboczej. Stopa bezrobocia. Rodzaje bezrobocia. Koszty bezrobocia. Inflacja a bezrobocie.

12. MAKROEKONOMIA GOSPODARKI OTWARTEJ

Wolny handel. Korzyści z handlu wynikające ze specjalizacji. Koszty z wymiany międzynarodowej. Polityka handlowa. Kursy walutowe. Bilans płatniczy.

Ćwiczenia:

1. Ruch okrężny w gospodarce. Pomiar działalności gospodarczej. Rachunek dochodu narodowego (PKB i sposoby jego mierzenia, PNB, DN).

2. Produkcja i popyt globalny (pojecie i mechanizm równowagi, konsumpcja a oszczędności, krańcowa skłonność do konsumpcji, krańcowa skłonność do oszczędzania; mechanizm mnożnikowy; składniki popytu globalnego AD oraz jego zmiany; produkcja w punkcie równowagi).

3. Polityka fiskalna (udział państwa w ruchu okrężnym, wpływ państwa na popyt globalny, budżet państwa, deficyt).

4. Pieniądz (funkcje pieniądza, współczesny system bankowy, baza monetarna, mnożnik kreacji pieniądza, popyt na pieniądz, podaż pieniądza).

5. Polityka pieniężna i fiskalna (krzywa IS, krzywa LM, model IS-LM, polityka ekspansywna i restrykcyjna).

6. Inflacja i bezrobocie.

7. Wzrost gospodarczy (PKB, czynniki wzrostu).

Literatura:

Literatura podstawowa:

D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2007.

R. Milewski, E. Kwiatkowski, Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2005.

R. Milewski (red.), Elementarne zagadnienia ekonomii, PWN, Warszawa 2004.

P.Smith, D.Begg, „Ekonomia”, PWE, Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca:

O. Blanchard, Makroekonomia, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

P. Samuelson, W.D. Nordhaus, Ekonomia 1, Ekonomia 2, PWN, Warszawa 2006.

W. Landreth, D.C. Colander, Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 2005.

A. Wojtyna: Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach, PWE, Warszawa 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.