Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia w zarządzaniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: zmil/PWZ/WZ.IEZ-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia w zarządzaniu
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Rosiński
Prowadzący grup: Jerzy Rosiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

1. Zna częściowo współczesny dorobek psychologii biznesu oraz socjologii organizacji i możliwości jego odniesienia do realnych problemów zarządzania [K_W08 (3)]

2. Zna podstawowe współczesne koncepcje pracy zespołowej [K_W09 (3) ]

3. Potrafi stosować w pracy lub nauce zaawansowaną, wyspecjalizowaną wiedzę z określonego obszaru nauk pokrewnych zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością) [K_U2 (2) ]

4. Posiada umiejętność doboru i zarządzania zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu skutecznego i efektywnego wykonania zadań menedżerskich [K_U18 (2) ]

5. Jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy zespołów interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i poza nim oraz rozumie znaczenie aspektów ekonomicznych, społecznych, politycznych, środowiskowych i zarządczych podejmowanych działań [K_K01 (1) ]

6. Jest przygotowany do prowadzenia debaty, przekonywania i negocjowania w imię osiągania wspólnych celów [K_K08 (1) ]


Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych

Forma i warunki zaliczenia:

Test pisemny po zakończonych wszystkich zajęciach

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Test pisemny po zakończonych wszystkich zajęciach

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)

Metody dydaktyczne:

Wykład (prezentacja multimedialna)

Studium przypadku.

Symulacja realnej sytuacji.

Zadanie problemowe.


Bilans punktów ECTS:

4 ECTS = 100 h, w tym:

Studia stacjonarne

• godziny kontaktowe 53

• godziny niekontaktowe 47 (praca własna studenta)

Studia niestacjonarne

• godziny kontaktowe 33

• godziny niekontaktowe 67 (praca własna studenta)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

marketing i logistyka

Pełny opis:

• Organizacja a zachowanie człowieka – ewolucja poglądów.

• Postawy i role przyjmowane przez członków organizacji.

• Zarządzanie, kierowanie i przywództwo w organizacji.

• Teorie cech, zachowań i sytuacyjne a praktyka przywództwa organizacyjnego.

• Teoria podstaw władzy B.H. Ravena i jej znaczenie dla praktyki zarządzania

• Teoria przywództwa sytuacyjnego K. Blancharda i znaczenie dla praktyki kierowania jednostką i zespołem.

• Instruktaż – specyfika stylu, zastosowanie. Delegowanie – specyfika stylu, zastosowanie.

• Style kierowania współdzielące odpowiedzialność i kontrolę nad zadaniem - specyfika i zastosowanie

• Etapy rozwoju zespołu a kierowanie

Literatura:

Literatura podstawowa:

Blanchard K. (2007) Przywództwo wyższego stopnia, Wydawnictwo Naukowe PWN

Literatura uzupełniająca

Belbin M. (2003) Twoja rola w zespole, GWP

Strelau J. [red.] (2002) Psychologia. Podręcznik akademicki. T3 (rozdziały 51, 56, 57), GWP

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.