Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logistyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: zsmil/Log/WZ.IEZ-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logistyka
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku finansów i controllingu - II stopnia niestacjonarne sem. letni
Przedmioty obowiązkowe dla I roku Marketingu i logistyki - zaoczne sem. letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Bąk
Prowadzący grup: Sylwia Bąk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

1. Znajomość roli logistyki w sprawnym funkcjonowaniu organizacji

(K_W01)(1), (K_W05)(3)

(K_U01)(2), (K_U09)(1)

2. Znajomość zasad kooperacji i konkurencji w łańcuchu logistycznym

(K_W02)(1), (K_W05)(3),

(K_U09)(1), (K_K06)(1)

3. Znajomość metod i narzędzi zarządzania procesami logistycznymi

(K_W12)(2), (K_W13)(2), (K_U01)(2), (K_U06)(3)

4. Znajomość czynników determinujących sprawność realizacji procesów logistycznych

(K_W05)(3), (K_W13)(2),

(K_U04)(2), (K_U05)(1)

5. Umiejętność korzystania z zasad organizacji procesów logistycznych

(K_W13)(2), (K_U01)(2), (K_U06)(3)

6. Umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresu logistyki do analizy przypadków

(K_W05)(3), (K_W11)(1), (K_U04)(2), (K_U05)(1), (K_U06)(3), (K_U19)(1), (K_K01)(1), (K_K02)(3)

Wymagania wstępne:

Wiedza z:

• podstaw zarządzania

Forma i warunki zaliczenia:

Osoby, które zaliczyły pozytywnie prace pisemne podczas zajęć oraz uczęszczały na zajęcia są zwolnione z egzaminu pisemnego, pozostałe osoby piszą egzamin bez żadnych warunków wstępnych.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny w formie opisowej (3- pytania). Czas trwania egzaminu 20 minut.

Metody sprawdzania wiedzy, umiejętności i kompetencji podczas zajęć: analizy przypadków.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

W ramach wykładu wykorzystywane są prezentacje multimedialne, materiały elektroniczne, studia przypadków.

Bilans punktów ECTS:

Studia dzienne:

4 pkt ECTS x 25 godzin = 100 godzin, w tym:

54 godzin kontaktowych

46 godzin niekontaktowych (praca własna studenta)

Studia zaoczne:

4 pkt ECTS x 25 godzin = 100 godzin, w tym:

44 godzin kontaktowych

64 godzin niekontaktowych (praca własna studenta)

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

marketing i logistyka

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z istotą rolą logistyki w sprawnym funkcjonowaniu organizacji oraz nabycie umiejętności korzystania z zasad organizacji procesów logistycznych.

Pełny opis:

1. Pojęcie i rola procesów logistycznych w funkcjonowaniu organizacji.

2. Procedury logistyczne oraz czynniki determinujące sprawność procesów logistycznych.

3. Proces zarządzania logistycznego w organizacji.

4. Projektowanie sieci logistycznej: pojęcie sieci logistycznej, lokalizacja sieci logistycznej i metody projektowania sieci. Modele sieci logistycznej – scentralizowane, zdecentralizowane i równoległe zaopatrzenie. Modele sieci dystrybucji fizycznej: wieloszczeblowe struktury zdecentralizowane, dostawy bezpośrednie, scentralizowane sieci dystrybucji, sieci logistyczne.

5. Wewnętrzne uwarunkowania implementacji strategii logistycznej w przedsiębiorstwie. Pojęcie strategii logistycznej. Wskaźniki i źródła informacji do kontroli realizacji strategii logistycznej firmy. Dostosowanie struktury organizacyjnej oraz systemu informacyjnego dla potrzeb logistyki.

6. Modelowanie systemu logistycznego na przykładzie zaopatrzenia. Modele zaopatrzenia.

7. Zabezpieczenie jakości dostaw. Standardy jakości i metody oceny dostawców.

8. Efektywność logistycznej obsługi klienta.

9. Metody zarządzania przepływami produktów i informacji w kanałach dystrybucji. Planowanie zasobów dystrybucji (DRP). Szybka reakcja (QR). Programy ciągłego uzupełniania. Efekt byczego bicza. Zarządzanie zapasami przez dostawców (VMI).

Literatura:

Literatura podstawowa:

Blaik P. Logistyka, koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa 2010

Ciesielski M. [red.] Instrumenty zarządzania logistycznego, PWE, 2006

Literatura uzupełniająca:

Pfohl H. Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania, ILM, Poznań 2001

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.