Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: zsmil/ko/WZ.IEZ-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura organizacji
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku Marketingu i logistyki - zaoczne sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Marcinkowski
Prowadzący grup: Aleksander Marcinkowski
Strona przedmiotu: http://brak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Dodatkowe strony WWW:

brak

Cele kształcenia:

Zapoznanie z definicjami kultury organizacyjnej, orientacjami teoretycznymi w badaniach nad kulturą organizacyjną. Poznanie Znajomość metodyki diagnozowania i narzędzi diagnozowania kultury organizacyjnej

Efekty kształcenia:

Wiedza

Słuchacz zna koncepcje kultury organizacyjnej

Wie, jakie jest znaczenie kultury organizacyjnej w globalizującej się gospodarce i zarządzania Zna bariery komunikowania się w wielokulturowym środowisku pracy. Zna podstawowe narzędzia diagnozy kulturowej

Umiejętności

Słuchacz umie posłużyć się kategorią kultury organizacyjnej w konceptualizacji środowiska pracy. Umie wskazać kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi.

Kompetencje społeczne

Umie komunikować się w wielokulturowym środowisku pracy. Umie współpracować ze specjalistami reprezentującymi socjologię, antropologię i psychologię


Wymagania wstępne:

Wstęp do socjologii

Forma i warunki zaliczenia:

• krótki esej; wykazanie się umiejętnością konceptualizacji środowiska pracy w kategoriach kultury organizacyjnej;

• warunki dopuszczenia do egzaminu/zaliczenia: udział w zajęciach – obecności, przedstawienie prezentacji na temat ustalony z prowadzącym zajęcia.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Praca grupowa polegająca na przedstawieniu opisu (prezentacji) kultury organizacyjnej wybranej firmy (korporacji)

Krótki esej sprawdzający znajomość literatury i problematyki wykładów informacyjnych

Kryteria: poprawna identyfikacja w opisie kultury elementów symbolicznych, normatywnych i materialnych, wskazanie konsekwencji kultury organizacyjnej dla zarządzania zasobami ludzkimi, wskazanie barier komunikowania się w wielokulturowym środowisku pracy.


Metody dydaktyczne:

Metody problemowe – prezentacje w grupach, dyskusja

Metody podające - wykład informacyjny

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

wykład – 20 h (niestacjonarne – 15 h)


Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć - 10 h

• przygotowanie do egzaminu – 20 h

• lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 25 h

• przygotowanie prezentacji – 15 h


w sumie: 90 h = 3 pkt ECTSWymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

marketing i logistyka

Skrócony opis:

Wykład informacyjny:

Geneza orientacji kulturowej w naukach o zarządzaniu. Odmiany orientacji kulturowej. Elementy kultury organizacyjnej – symboliczne, normatywne i materialne. Organizacja wielokulturowa.Treningi kulturowe. Narzędzia i procedura diagnozy kulturowej przedsiębiorstwa. Możliwości i ograniczenia zarządzania kulturą organizacyjną

Metody aktywizujące:

Typologie i funkcje kultury organizacyjnej

Kultury organizacyjne doby globalizacji: prezentacje kultur organizacyjnych wybranych firm

Pełny opis:

Kultura organizacyjna: narodziny perspektywy i treść pojęcia

socjologia i antropologia w refleksji nad zarządzaniem

teorie kultury w badaniach nad organizacjami

definicje kultury organizacyjnej

elementy kultury organizacyjnej

Funkcje kultury organizacyjnej

funkcja regulująca - przykłady

funkcja poznawcza - przykłady

funkcja motywująca - przykłady

funkcja integrująca - przykłady

funkcja reprodukcji i stabilizacji stosunków społecznych

Typologie kultur organizacyjnych

kryteria i zasady tworzenia typologii

typologie kultur organizacyjnych : przykłady

zastosowania typologii – zalety i ograniczenia typologii

Organizacja i kontekst kulturowy

Organizacja wielokulturowa. Dysonans kulturowy w organizacjach

Pluralizm kulturowy w organizacji

pojęcie dysonansu

źródła dysonansu

symptomy dysonansu

konsekwencje dysonansu

strategie radzenia sobie z dysonansem

treningi kulturowe jako sposób adaptacji do wielokulturowego przedsiębiorstwa

Diagnozowanie i audyt kultury organizacyjnej

pojęcie diagnozy i audytu

przydatność diagnozy kultury w zarządzaniu

procedura diagnozowania kultury organizacyjnej

źródła danych w diagnozie kultury organizacyjnej

zasady opracowania danych w badaniach diagnostycznych

Możliwości i ograniczenia zarządzania kulturą organizacyjną

praktyczność nauk o zarządzaniu

poglądy na możliwość zarządzania kulturą organizacyjną

czynniki sprzyjające formowaniu kultury organizacyjnej

czynniki ograniczające możliwość manipulacji kulturą organizacyjną

Literatura:

Literatura podstawowa

G. Hofstede, G. J. Hofstede Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2007

M. Budzanowska - Drzewiecka, A. Marcinkowski, A. Motyl "Różnice kulturowe w komunikacji biznesowej", Kraków 2016

A. Marcinkowski Audyt kultury organizacyjnej, w: P. Jedynak (red.) Audyt w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Kraków 2004, s. 39-69

Literatura uzupełniająca

G. Aniszewska, Kultura organizacyjna w zarządzaniu, PWE, Warszawa 2007

K. Konecki „Nowi pracownicy a kultura organizacyjna przedsiebiorstwa”, www.qualitativesociologyreview.org 2007

M. Kostera Antropologia organizacji, Warszawa 2003

K.S. Cameron, R.E. Quinn, Kultura organizacyjna-diagnoza i zmiana, Kraków 2003

M. Czerska Zmiana kulturowa w organizacji, Warszawa 2003

A. Zarębska Kultura przedsiębiorstwa w procesie zmian organizacyjnych „Przegląd Organizacji” nr 6/2002

Uwagi:

Możliwe jest wprowadzenie nowych lub rozwinięcie podanych tematów wykładów (konsultacja z grupą uczestniczącą w zajęciach)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Marcinkowski
Prowadzący grup: Aleksander Marcinkowski
Strona przedmiotu: http://brak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Dodatkowe strony WWW:

brak

Cele kształcenia:

Zapoznanie z definicjami kultury organizacyjnej, orientacjami teoretycznymi w badaniach nad kulturą organizacyjną. Poznanie Znajomość metodyki diagnozowania i narzędzi diagnozowania kultury organizacyjnej

Efekty kształcenia:

Wiedza

Słuchacz zna koncepcje kultury organizacyjnej

Wie, jakie jest znaczenie kultury organizacyjnej w globalizującej się gospodarce i zarządzania Zna bariery komunikowania się w wielokulturowym środowisku pracy. Zna podstawowe narzędzia diagnozy kulturowej

Umiejętności

Słuchacz umie posłużyć się kategorią kultury organizacyjnej w konceptualizacji środowiska pracy. Umie wskazać kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi.

Kompetencje społeczne

Umie komunikować się w wielokulturowym środowisku pracy. Umie współpracować ze specjalistami reprezentującymi socjologię, antropologię i psychologię


Wymagania wstępne:

Wstęp do socjologii

Forma i warunki zaliczenia:

• krótki esej; wykazanie się umiejętnością konceptualizacji środowiska pracy w kategoriach kultury organizacyjnej;

• warunki dopuszczenia do egzaminu/zaliczenia: udział w zajęciach – obecności, przedstawienie prezentacji na temat ustalony z prowadzącym zajęcia.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Praca grupowa polegająca na przedstawieniu opisu (prezentacji) kultury organizacyjnej wybranej firmy (korporacji)

Krótki esej sprawdzający znajomość literatury i problematyki wykładów informacyjnych

Kryteria: poprawna identyfikacja w opisie kultury elementów symbolicznych, normatywnych i materialnych, wskazanie konsekwencji kultury organizacyjnej dla zarządzania zasobami ludzkimi, wskazanie barier komunikowania się w wielokulturowym środowisku pracy.


Metody dydaktyczne:

Metody problemowe – prezentacje w grupach, dyskusja

Metody podające - wykład informacyjny

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

wykład – 20 h (niestacjonarne – 15 h)


Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć - 10 h

• przygotowanie do egzaminu – 20 h

• lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 25 h

• przygotowanie prezentacji – 15 h


w sumie: 90 h = 3 pkt ECTSWymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

marketing i logistyka

Skrócony opis:

Wykład informacyjny:

Geneza orientacji kulturowej w naukach o zarządzaniu. Odmiany orientacji kulturowej. Elementy kultury organizacyjnej – symboliczne, normatywne i materialne. Organizacja wielokulturowa.Treningi kulturowe. Narzędzia i procedura diagnozy kulturowej przedsiębiorstwa. Możliwości i ograniczenia zarządzania kulturą organizacyjną

Metody aktywizujące:

Typologie i funkcje kultury organizacyjnej

Kultury organizacyjne doby globalizacji: prezentacje kultur organizacyjnych wybranych firm

Pełny opis:

Kultura organizacyjna: narodziny perspektywy i treść pojęcia

socjologia i antropologia w refleksji nad zarządzaniem

teorie kultury w badaniach nad organizacjami

definicje kultury organizacyjnej

elementy kultury organizacyjnej

Funkcje kultury organizacyjnej

funkcja regulująca - przykłady

funkcja poznawcza - przykłady

funkcja motywująca - przykłady

funkcja integrująca - przykłady

funkcja reprodukcji i stabilizacji stosunków społecznych

Typologie kultur organizacyjnych

kryteria i zasady tworzenia typologii

typologie kultur organizacyjnych : przykłady

zastosowania typologii – zalety i ograniczenia typologii

Organizacja i kontekst kulturowy

Organizacja wielokulturowa. Dysonans kulturowy w organizacjach

Pluralizm kulturowy w organizacji

pojęcie dysonansu

źródła dysonansu

symptomy dysonansu

konsekwencje dysonansu

strategie radzenia sobie z dysonansem

treningi kulturowe jako sposób adaptacji do wielokulturowego przedsiębiorstwa

Diagnozowanie i audyt kultury organizacyjnej

pojęcie diagnozy i audytu

przydatność diagnozy kultury w zarządzaniu

procedura diagnozowania kultury organizacyjnej

źródła danych w diagnozie kultury organizacyjnej

zasady opracowania danych w badaniach diagnostycznych

Możliwości i ograniczenia zarządzania kulturą organizacyjną

praktyczność nauk o zarządzaniu

poglądy na możliwość zarządzania kulturą organizacyjną

czynniki sprzyjające formowaniu kultury organizacyjnej

czynniki ograniczające możliwość manipulacji kulturą organizacyjną

Literatura:

Literatura podstawowa

G. Hofstede, G. J. Hofstede Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2007

M. Budzanowska - Drzewiecka, A. Marcinkowski, A. Motyl "Różnice kulturowe w komunikacji biznesowej", Kraków 2016

A. Marcinkowski Audyt kultury organizacyjnej, w: P. Jedynak (red.) Audyt w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Kraków 2004, s. 39-69

Literatura uzupełniająca

G. Aniszewska, Kultura organizacyjna w zarządzaniu, PWE, Warszawa 2007

K. Konecki „Nowi pracownicy a kultura organizacyjna przedsiebiorstwa”, www.qualitativesociologyreview.org 2007

M. Kostera Antropologia organizacji, Warszawa 2003

K.S. Cameron, R.E. Quinn, Kultura organizacyjna-diagnoza i zmiana, Kraków 2003

M. Czerska Zmiana kulturowa w organizacji, Warszawa 2003

A. Zarębska Kultura przedsiębiorstwa w procesie zmian organizacyjnych „Przegląd Organizacji” nr 6/2002

Uwagi:

Możliwe jest wprowadzenie nowych lub rozwinięcie podanych tematów wykładów (konsultacja z grupą uczestniczącą w zajęciach)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.