Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Makroekonomia II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: zspwz/mII/WZ.IEZ-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Makroekonomia II
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0208-2NO - ZZL, niestacjonarne drugiego stopnia
Przedmioty obowiązkowe dla I roku zarządzania zasobami ludzkimi - II st. niest. sem. letni
Przedmioty obowiązkowe dla I roku Zarządzanie - PwZ - II st. niestacjonarne sem. letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Okoń-Horodyńska
Prowadzący grup: Ewa Okoń-Horodyńska, Rafał Wisła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

1) Student rozumie współzależności występujące między najważniejszymi elementami tworzącymi podstawowe typy systemów gospodarczych – K_W01 (3)

2) Student posiada wiedzę na temat ewolucji nauk ekonomicznych oraz głównych podejściach badawczych dotyczących wybranych teorii bądź zachowań instytucji, podmiotów gospodarczych i innych uczestników życia gospodarczego – K_W02 (2)

3) Student posiada pogłębioną wiedzę o relacjach między podmiotami gospodarczymi oraz między podmiotami gospodarczymi a innymi instytucjami społecznymi tworzącymi ich otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej – K_W04 (3)

4) Student potrafi analizować złożone zjawiska i procesy ekonomiczne oraz wskazywać wybrane zależności przyczynowo-skutkowe między występującymi procesami – K_U01 (2)

5) Student ma umiejętność obserwacji zjawisk i procesów gospodarczych i na tej podstawie formułowania własnych sądów i oceny występujących zależności – K_U02 (2)

6) Student potrafi identyfikować, opisywać i interpretować przyczyny wybranych procesów gospodarczych – K_U07 (2)

7) Student umie dokonywać obserwacji wybranych zjawisk i procesów gospodarczych i na tej podstawie formułować własne sądy i oceny występujących zależności – K_U10 (3)

8) Student ma świadomość konieczności ciągłego rozwoju zawodowego oraz inspirowania potrzeby rozwoju u innych osób – K_K01 (3)


Wymagania wstępne:

Mikroekonomia, podstawy makroekonomii, matematyka, podstawy statystyki

Forma i warunki zaliczenia:

Aktywność na zajęciach oraz jeden test wielokrotnego wyboru (zaliczenie każdego z nich wymaga ponad połowy prawidłowych odpowiedzi)

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Punktowana aktywność na ćwiczeniach, obecność na ćwiczeniach oraz jeden test sprawdzający

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

• wykład interaktywny

• wykłady on line

• konsultacje

• grupy dyskusyjne

• rozwiązywanie testów


Bilans punktów ECTS:

4 ECST=100 godzin (40 godzin kontaktowych, 60 godzin niekontaktowych)


40 godzin kontaktowych


Wykład 15 godzin kontaktowych

Ćwiczenia 15 godzin kontaktowych

Egzamin 3 godziny (w każdym przypadku)

Konsultacje z prowadzącym wykład i ćwiczenia 5 godzin w ramach dyżurów

Konsultacje on Line 2 godzin


60 godzin niekontaktowych – praca własna studenta, przygotowanie do zajęć, pisanie esejów, rozwiązywanie zadań, szukanie w bazach danych, przygotwanie prezentacji, przygotowanie do egzaminów.Skrócony opis:

Analiza podstawowych kategorii makroekonomicznych i społeczno-ekonomicznych. Rachunek dochodu narodowego w gospodarce rynkowej. Podstawowe współzależności agregatowe w gospodarce rynkowej. Państwo w gospodarce i jego polityka. Przejawianie się polityki państwa – polityka pieniężno-kredytowa. Polityka fiskalna w gospodarce. Wzrost i rozwój gospodarczy. Fluktuacje gospodarcze i kryzysy. Bezrobocie. Inflacja. Analiza gospodarki otwartej. Międzynarodowe finanse i system walutowy. Integracja gospodarcza w gospodarce światowej i inne.

Pełny opis:

1. Pojęcie i obszar badawczy Makroekonomii

(mikro, mezzo a makroekonomia, cele makroekonomiczne, wielkości makroekonomiczne, analiza wieloboków)

2. Ustrój gospodarczy – podstawa systemu ekonomicznego (ustroje, modele a rzeczywistość; rynek a państwo; rynek a demokracja)

3. Gospodarka: stan równowagi i nierównowagi:

(analiza neoklasycznego i keynesowskiego ujęcia równowagi, proces dochodzenia do równowagi; istota punku równowagi)

4. Determinanty dochodu narodowego:

(zmienne zależne i niezależne, modele ruchu okrężnego; miejsce C, S oraz I w analizie tworzenia dochodu narodowego)

5. Polityka pieniężno-kredytowa:

(system finansowy w gospodarce rynkowej, cechy rynku pieniężnego i kredytowego)

6. Bank Centralny i jego polityka monetarna:

(popyt i podaż pieniądza w gospodarce; polityka ekspansywna i restrykcyjna, narzędzia polityki monetarnej)

7. Krzywa IS-LM:

(istota modelu, współzależności trzech rynków, wymowa ekonomiczna)

8. Polityka fiskalna:

(budżet i jego struktura, trzy możliwe stany budżetu; deficyt jego powstawanie, finansowanie i skutki gospodarcze; polityka pasywna i aktywna; mechanizmy mnożnikowe w sferze polityki fiskalnej)

9. Rynek pracy:

(zmienne na rynku pracy, bezrobocie: przyczyny, rodzaje i koszty; koncepcje teoretyczne, polityka państwa na rynku pracy)

10. Inflacja w gospodarce rynkowej:

(przyczyny, miary, i wykładnia teoretyczna powstawania inflacji; różne klasyfikacje inflacji;

polityka antyinflacyjna)

11. Krzywa Phillipsa:

(stagflacja i slumpflacja; krzywa(klasyczna) Philipsa i zmodyfikowana M.Friedmana)

12. Wzrost i rozwój w makroekonomii:

(pojecie wzrostu i rozwoju, miary, rodzaje wzrostu; modele)

13. Cykliczne zmiany w gospodarce rynkowej:

(pojecie cyklu, jego budowa i cechy; klasyfikacje cykli; dorobek teoretyków wobec zagadnienia zmian cyklicznych, polityka antycykliczna)

14. Model gospodarki otwartej:

(wybrane zagadnienia z ekonomii gospodarki otwartej: bilans płatniczy, polityka handlowa i walutowa)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. O.Blanchard, Makroekonomia

2. P.Samuelson, W.Nordhaus, Ekonomia,

t.1 i 2

3. R.Barro, Makroekonomia

Literatura uzupełniająca:

1. J.Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego

2. N.G.Mankiw, M.P.Taylor, Makroekonomia

3. D.Romer, Makroekonomia dla zaawansowanych

4. J.M.Keynes, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.