Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia emocji i motywacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: zspwz/peim/WZ.IEZ-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia emocji i motywacji
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Jaworek
Prowadzący grup: Magdalena Jaworek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

1. Posiada wiedzę w zakresie współczesnych teorii psychologicznych dotyczących mechanizmów emocjonalno-motywacyjnych w kontekście zarządzania [K_W08 -2]

2. Posiada wiedzę na temat współczesnych koncepcji pracy zespołowej (np. R. Balesa) [K_W09 -3]

3. Potrafi zastosować zdobytą wiedzę w rozwiązywaniu problemów związanych ze specjalizacją np. budowanie i kierowanie zespołami projektowymi, procesy doboru zawodowego, kierowanie ludźmi, kształtowanie postaw w sytuacji zmiany organizacyjnej, doskonalenie kompetencji zawodowych, stresogenność środowiska pracy [K_U02 -3]

4. Posiada umiejętność obserwacji takich zjawisk i procesów w organizacji jak, kształtowanie kultury organizacyjnej, wpływ systemu motywacyjnego na efektywność w pracy, tworzenie zespołów zadaniowych [K_U04 -3)]

5. Potrafi identyfikować problemy w szczególności związane z wielokulturowością organizacji i zachodzącymi zmianami

6. Potrafi zastosować zdobytą wiedzę na temat różnic indywidualnych w kontekście doboru zawodowego [K_U18 -3]

7. Jest przygotowany do tworzenia i współpracy w zespołach interdyscyplinarnych [K_K01-2]

8. Jest świadomy znaczenia wrażliwości społecznej i roli kompetencji inteligencji emocjonalnej w ramach pełnionych ról społecznych i organizacyjnych [K_K08 -3]


Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny. Zagadnienia typu problemowego.

Dodatkowo premiowana aktywność w czasie wykładu.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty sprawdzane w formie egzaminu pisemnego:

[K_W08 -2], [K_W09 -3], [K_U02 -3], [K_U04 -3)], [K_U18 -3], [K_K01-2], [K_K08 -3]


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

Wykład

Bilans punktów ECTS:

3ECTS (3 x 25 godz.=75 godz.) w tym 28 godz. kontaktowych i 47 godz. niekontaktowych (praca własna studenta):

Wykład -15 godz.

Egzamin - 3 godz.

Konsultacje z prowadzącym wykład - 10 godz.

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

psychologia w zarządzaniu, niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia

Pełny opis:

Treści merytoryczne przedmiotu:

Wprowadzenie do psychologii emocji, podstawowe pojęcia.

Mechanizm powstawania emocji.

Ekspresja emocji, uwarunkowania kulturowe.

Emocje a procesy poznawcze.

Poznawcze teorie emocji (R. Lazarusa i N. Frijdy).

Ujmowanie motywacji w najważniejszych teoriach psychologicznych.

Mechanizmy motywacyjne.

Typy motywacji.

Wpływ motywacji na działanie jednostki – kontekst organizacji i zarządzania.

Mechanizmy emocji i motywacji – aplikacja w obszarze kierowania zespołem.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Strelau J., Doliński D. (2010) Psychologia. Podręcznik akademicki, GWP

Goleman, D. (2000) Inteligencja emocjonalna w praktyce. Media Rodzina of Poznań.

Literatura uzupełniająca:

Łosiak W. (2007) Psychologia emocji, Wyd. Profesjonalne i Akademickie

Caruso D.R., Salovey P. (2009) Inteligentny emocjonalnie menedżer. Dom Wydawniczy REBIS, Poznań

Matczak A., Knopp K.A. (2013) Znaczenie inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu człowieka. Wydawnictwo Stowarzyszenia Filomatów

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.