Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia lekarska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: LE.LD.JN.2o1346 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Psychologia lekarska
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bętkowska-Korpała, Roksana Epa
Prowadzący grup: (brak danych)
Strona przedmiotu: https://sylabus.cm-uj.krakow.pl/pl/document/bce5629c-593c-4117-9044-49816e494a14.pdf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

C1 - Przekazanie wiedzy o podstawowych psychologicznych mechanizmach funkcjonowania człowieka w różnych etapach jego rozwoju, szczególnie w kontekście w choroby i leczenia stomatologicznego.


C2 - Zapoznanie studentów z podstawowymi warunkami i zasadami krótkich interwencji psychologicznych w różnych sytuacjach klinicznych.

Efekty kształcenia:

W1 - podstawowe psychologiczne mechanizmy funkcjonowania człowieka w zdrowiu i w chorobie

W2 - prawidłowości rozwoju psychicznego człowieka i rolę rodziny pacjenta w procesie leczenia

W3 - problematyka adaptacji pacjenta i jego rodziny do choroby jako sytuacji trudnej oraz do związanych z nią wydarzeń, w tym umierania i procesu żałoby rodziny

W4 - mechanizmy radzenia sobie ze stresem i jego rolę w etiopatogenezie i przebiegu chorób

W5 - mechanizmy uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz cele i sposoby leczenia

W6 - zasady motywowania pacjenta do prozdrowotnych zachowań i informowania o niepomyślnym rokowaniu

W7 - zasady funkcjonowania zespołu terapeutycznego


U1 - przeprowadzać rozmowę z pacjentem dorosłym, dzieckiem i rodziną z zastosowaniem techniki aktywnego słuchania i wyrażania empatii

U2 - stosować w podstawowym zakresie psychologiczne interwencje motywujące i wspierające

U3 - budować atmosferę zaufania podczas całego procesu diagnostycznego i leczenia

U4 - planować pracę zespołu stomatologicznego oraz wyposażenie gabinetu stomatologicznego, zgodnie z zasadami ergonomii i bezpieczeństwa pracy

U5 - pracować w zespole wielospecjalistycznym, w środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym

U6 - identyfikować czynniki ryzyka wystąpienia przemocy, rozpoznawać przemoc i odpowiednio reagować

U7 - rozpoznawać przesłanki podjęcia działań lekarskich bez zgody pacjenta lub z zastosowaniem przymusu wobec pacjenta i stosować środki przewidziane przepisami prawa powszechnie obowiązującego


K1 - rozpoznawać przesłanki podjęcia działań lekarskich bez zgody pacjenta lub z zastosowaniem przymusu wobec pacjenta i stosować środki przewidziane przepisami prawa powszechnie obowiązującego


Forma i warunki zaliczenia:

Ocena końcowa z kursu jest średnią oceną z przygotowania referatu i testu

zaliczeniowego. Brana jest pod uwagę aktywność na zajęciach.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Obserwacja pracy studenta, odpowiedź ustna, test zaliczeniowy. Podczas dokonywania oceny wyniku testu zaliczeniowego, przyjmuje się następujące progi punktowe:

60-70% - ocena dostateczna,

70-75% - 3,5

75-80% - ocena dobra,

80-85% - 4,5

85-100% - ocena bardzo dobra


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - odczyt
Metody podające - opis
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

ćwiczenia - 45

przygotowanie do ćwiczeń - 5

przygotowanie do sprawdzianu - 15

przygotowanie referatu - 5

przygotowanie prezentacji multimedialnej - 5

Łączny nakład pracy studenta; liczba godzin - 75

Liczba godzin kontaktowych; liczba godzin - 45

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze

praktycznym; liczba godzin - 45

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Wprowadzenie w tematykę zajęć: definiowanie

psychologii jako nauki teoretycznej i stosowanej oraz

analiza znaczenia psychologii w medycynie.

(W1, W7, U6, U7)

2. Rozwój psychiczny człowieka cz.1. – prawidłowości

rozwojowe w okresie od niemowlęctwa do adolescencji

i wczesnej dorosłości (W2)

3. Rozwój psychiczny człowieka – zadania rozwojowe od

niemowlęctwa do wczesnej dorosłości w kontekście

współpracy w procesie leczenia. (W1, W2, W3, U1, U3, K1)

4. Rodzina i funkcje choroby w rodzinie (W1, W3, U2, K1)

5. Dziecko chore somatycznie )W1, W2, W3, U1, U2, U3, K1)

6. Rozwój człowieka w dorosłości - człowiek starszy (W1, W2, W3, U1, U2, U3,

K1)

7. Zachowanie człowieka w trudnej sytuacji i radzenie sobie ze stresem (W4, U2, K1)

8. Stres w pracy lekarza - zjawisko wypalenia zawodowego (W4, U2, U5, K1)

9. Uzależnienie od substancji psychoaktywnych i nałogowe zachowania (W5, U2, K1)

10. Psychologiczne aspekty pacjenta z chorobą nowotworową. (W3, W6, U3, K1)

11. Pacjent leczony metodami chirurgicznymi. (W1, W6, U2, K1)

12. Pacjent z zaburzeniami psychicznymi i zachowania w opiece ogólnolekarskiej i stomatologicznej (W1, U2, K1)

13. Ćwiczenia z komunikacji w trudnych sytuacjach klinicznych (cz. 1; U1, U2, U3, U4, K1)

14. Ćwiczenia z komunikacji w trudnych sytuacjach klinicznych (cz. 2; U1, U2, U3, K1).

Literatura:

Literatura obowiązkowa do zaliczenia kursu:

1. Borys, B. (2008). Psychologia we współczesnej medycynie. Pol. Merk. Lek., XXV, Supl. 1, 35.

2. Zboralski, K., Florkowski, A.,Talarowska-Bogusz, M., Macander, M., Szubert, S., Gałecki, P. (2008). Salutogeneza –

rozszerzenie możliwości dla lekarza. Pol. Merk. Lek., XXV, Supl. 1, 47.

3. Brzezińska, A. i in. Portrety psychologiczne człowieka – szanse i zagrożenia rozwoju. Cykl artykułów opublikowanych w latach 2003-2004 w miesięczniku Remedium. Str. 1-48 oraz 73-76

4. Jelińska, M. (2008). Style przywiązania a rozwój osobowy dzieci i młodzieży – szanse i zagrożenia. W: M. Jankowska, M.

Ryś (red.), W trosce o wewnętrzną wolność osoby (s. 121–129). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała

Stefana Wyszyńskiego

5. Szczyrba-Maroń, B. (2006). Świat jako system – o systemowym spojrzeniu na człowieka. W: Trzcieniecka-Green, A. (red.) Psychologia – podręcznik dla studentów kierunków medycznych (s. 89-111). Kraków: Universitas.

6. Jarosz, M. J., Kawczynska-Butrym, Z., Wloszczak-Szubzda, A. (2012). Modele komunikacyjne relacji lekarz-pacjent-rodzina. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 18(3).

7. Solecka D. (2007) Dziecko chore somatycznie. W: B. Bętkowska-Korpała, J.K. Gierowski (red.) Psychologia lekarska (s. 17-33). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

8. Gorczyński, M. (1996). Psychostomatologia dzięcięca. Poradnik dla lekarzy i rodziców. Sarmed Wydawnictwo Medyczne

Rozdział 7. Strach i lęk. S. 87-111

Rozdział 8. Pedodontyczna typologia pacjentów, s. 113-120

Rozdział 9. Pierwsze wizyty dziecka w gabinecie. S. 121-135.

Rozdział 11. Czas trwania wizyty dziecka w gabinecie. S. 143-144

9. Kaczmarek U. (2009). Metody behawioralne kształtujące zachowanie dziecka w gabinecie stomatologicznym na podstawie piśmiennictwa. Czas Stomatol., 456-466.

10. Chudzicka-Czupała, A., Popiołek, K., & Łyżnicka, A. (2015). Starość-radość czy nie radość? Społeczne, kulturowe i indywidualne uwarunkowania dobrostanu ludzi starszych. Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, (1), 215-226.

11. Mayerscough P. R. i Ford, M. (2001). Jak rozmawiać z pacjentem? Rozdział 16. Rozmawianie z ludźmi starszymi (s. 204-216). Gdańsk: GWP.

12. Kluczyńska, S. (2003). O stresie i sposobach radzenia sobie z nim. Niebieska Linia, nr 5. Dostępne na stronie Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

13. Kaczmarska, A., & Curyło-Sikora, P. (2016). Problematyka stresu–przegląd koncepcji. Hygeia Public Health, 51(4), 317-321.

14. Leksowska, A., Jaworska, I., & Gorczyca, P. (2011). Choroba somatyczna jako wyzwanie adaptacyjne dla człowieka. Folia Cardiologica, 6(4), 244-248.

15. Wons A. Wypalenie zawodowe. W: red. Trzciniecka-Green A. Psychologia. Podręcznik dla studentów kierunków medycznych .Universitas Kraków, 2006, str. 407-422

16. Kamrowska A. (2007). Wypalenie zawodowe. Pol. Merk. Lek., 2007, XXIII, 136, 317.

17. Bętkowska-Korpała, B. i Ryniak, J. (2007). Pacjent uzależniony od substancji psychoaktywnych. W: Bętkowska-Korpała B., Gierowski J.K. Psychologia lekarska. s. 191-209. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

18. Charzyńska, E., & Góźdź, J. (2014). W sieci uzależnienia. Polska adaptacja Skali Uzależnienia od Facebooka (the Bergen Facebook Addiction Scale) CS Andreassen, T. Torsheima, GS Brunborga i S. Pallesen. Chowanna, 22, 163-185.

19. Widera, A. Psychologiczne aspekty pacjenta z chorobą nowotworową. W: B. Bętkowska-Korpała B., Gierowski K (red.), Psychologia lekarska w leczeniu chorych somatycznie Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007, s.67-83.

20. Psychoonkologia. Biblioteka Psychiatrii Polskiej. Rozdział „Problemy komunikacji” str.45-54.

21. Widera, A. Psychologia chorego leczonego metodami chirurgicznymi. W: B. Bętkowska-Korpała B., Gierowski K (red.) Psychologia lekarska w leczeniu chorych somatycznie Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007, 119-139.

22. Sitnik, K. (2006). Istota i funkcje bólu. W: A. Trzcieniecka-Green (red.), Psychologia – podręcznik dla studentów kierunków medycznych. (s. 229-269 bez stron 230-239). Kraków: Universitas.

23. de Walden-Gałuszko, K. (2007). Psychologiczne aspekty bólu i jego leczenia. Medycyna Paliatywna w Praktyce, 1(2), 66-70.

24. Samochowiec J. i in. (2002). Pacjent z fobią w fotelu dentystycznym. Psychoterapia 1 (120), 47-52

25. Gruz, E., Jaczewski, M., Juzala, P. (2006). Analiza poziomu lęku i czynników go modulujących oraz stereotypu stomatologa u pacjentów przed stomatologicznym leczeniem chirurgicznym. Dent. Med. Probl, 43(3), 415-420.

26. Uram, P. (2018). Społeczne uwarunkowania zjawiska dentofobii–problem dzieci i dorosłych. Zeszyty Naukowe UJW. Studia z Nauk Społecznych, (11), 245-262.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.