Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Patologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: LE.LE.JN.2o0928 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Patologia
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty II rok, kierunek lekarski, studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 15.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 176 godzin więcej informacji
Ćwiczenia praktyczne, 8 godzin więcej informacji
Kształcenie na odległość, 29 godzin więcej informacji
Seminarium w formie kształcenia na odległość​, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Adamek, Jacek Czopek, Krzysztof Gil
Prowadzący grup: Dariusz Adamek, Andrzej Bugajski, Katarzyna Ciesielczyk, Jacek Czopek, Grzegorz Dyduch, Małgorzata Fedyk-Łukasik, Agata Furgała, Krystyna Gałązka, Krzysztof Gil, Barbara Gryglewska, Jerzy Hankus, Jarosław Jarczewski, Michał Jurczyk, Krzysztof Okoń, Adrian Poniatowski, Piotr Sadowski, Kamil Skowron, Andrzej Surdacki, Joanna Szpor, Magdalena Ulatowska-Białas, Katarzyna Urbańczyk, Agata Ziomber-Lisiak
Strona przedmiotu: https://sylabus.cm-uj.krakow.pl/pl/document/a2bc5bc1-aa3a-421c-8c22-51f9e1fc7bcd.pdf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Dodatkowe strony WWW:

Katedra Patofizjologii: http://patofizjologia.cm-uj.krakow.pl

Katedra Patomorfologii http://www.patomorfologia-cmuj.pl

Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

C1

Student osiąga minimum dostateczne efekty kształcenia w zakresie wiedzy:

- zna nazewnictwo patomorfologiczne

- zna podstawowe mechanizmy uszkodzenia komórek i tkanek

- określa przebieg kliniczny zapaleń swoistych i nieswoistych oraz opisuje procesy regeneracji tkanek i narządów

- zna definicję i patofizjologię wstrząsu ze szczególnym uwzględnieniem ciężkiej sepsy i wstrząsu septycznego oraz niewydolności wielonarządowej

- zna etiologię zaburzeń hemodynamicznych, zmian wstecznych i zmian postępowych

- rozpoznaje obrazy patomorfologiczne chorób układu odpornościowego, chorób uwarunkowanych genetycznie, chorób środowiskowych i zakaźnych

- rozpoznaje obrazy patomorfologiczne chorób wieku dziecięcego

- zna zagadnienia z zakresu szczegółowej patologii narządowej, obrazy makro- i mikroskopowe oraz przebieg kliniczny zmian patomorfologicznych w poszczególnych narządach

- wymienia czynniki chorobotwórcze zewnętrzne i wewnętrzne, modyfikowalne i niemodyfikowalne

- wymienia postaci kliniczne najczęstszych chorób poszczególnych układów i narządów, chorób metabolicznych oraz zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej

C2

Student osiąga minimum dostateczne efekty kształcenia w zakresie następujących umiejętności:

- potrafi powiązać obrazy uszkodzeń tkankowych i narządowych z objawami klinicznymi choroby, wywiadem i wynikami oznaczeń laboratoryjnych oraz opisać konsekwencje rozwijających się zmian patologicznych dla sąsiadujących topograficznie narządów

- analizuje zjawiska odczynowe, obronne i przystosowawcze oraz zaburzenia regulacji wywoływane przez czynnik etiologiczny

- potrafi umiejscowić badanie histopatologiczne w łańcuchu diagnostycznym, poprawnie sformułować skierowanie do badania histopatologicznego oraz zinterpretować jego wynik w kontekście pozostałych informacji klinicznych

Efekty kształcenia:

Wiedzy – Student zna i rozumie:

- nazewnictwo patomorfologiczne

- podstawowe mechanizmy uszkodzenia komórek i tkanek

- przebieg kliniczny zapaleń swoistych i nieswoistych oraz procesy regeneracji tkanek i narządów

- definicję i patofizjologię wstrząsu, ze szczególnym uwzględnieniem różnicowania przyczyn wstrząsu oraz niewydolności wielonarządowej

- etiologię zaburzeń hemodynamicznych, zmian wstecznych i zmian postępowych

- zagadnienia z zakresu szczegółowej patologii narządowej, obrazy makro- i mikroskopowe oraz przebieg kliniczny zmian patomorfologicznych w poszczególnych narządach

- konsekwencje rozwijających się zmian patologicznych dla sąsiadujących topograficznie narządów

- czynniki chorobotwórcze zewnętrzne i wewnętrzne, modyfikowalne i niemodyfikowalne

- postacie kliniczne najczęstszych chorób poszczególnych układów i narządów, chorób metabolicznych oraz zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej, hormonalnej i kwasowo- zasadowej

- konsekwencje niewłaściwego odżywiania, w tym długotrwałego głodowania, przyjmowania zbyt obfitych posiłków i stosowania niezbilansowanej diety oraz zaburzenia trawienia i wchłaniania produktów trawienia

- konsekwencje niedoboru witamin lub minerałów i ich nadmiaru w organizmie

- wpływ stresu oksydacyjnego na komórki i jego znaczenie w patogenezie chorób oraz w procesach starzenia

- enzymy biorące udział w trawieniu, mechanizm wytwarzania kwasu solnego w żołądku, rolę żółci, przebieg wchłaniania produktów trawienia

- mechanizm działania hormonów

- stany przednowotworowe i związane z podwyższonym ryzykiem zachorowania na nowotwór, procesy transformacji nowotworowej z ich wykładnikami morfologicznymi, zasady klasyfikacji nowotworów wg WHO, najważniejsze czynniki ryzyka, rokownicze i predykcyjne, oraz metody badania hist-pat i cytologicznego i wspomagających badań molekularnych stosowane w diagnostyce nowotworów i w wykrywaniu i monitorowaniu stanów przednowotworowych a także rozumie znaczenie właściwego rozpoznania hist-pat nowotworu dla prawidłowego leczenia

- patogenezę i zmiany morfologiczne schorzeń związanych z zaawansowanym wiekiem, w tym

szczególnie istotnych w starzejącym się społeczeństwie, najczęstszych schorzeń neurodegeneracyjne (np. Ch. Alzheimera)

- zmiany morfologiczne i rozumie patogenezę krytycznych stanów patologicznych mózgu takich jak obrzęk, niedokrwienie, krwotoki, skutki działania substancji egzogennych (np. alkohol, CO) i urazu mechanicznego

- znaczenie badania pośmiertnego jako badania weryfikującego rozpoznanie i istotnego dla podnoszenia jakości pracy szpitala oraz dla samokształcenia lekarza, a wiedza ta wsparta jest

bezpośrednim, tj osobistym aktywnym uczestnictwem w sekcji zwłok

- temat podstawowych (w tym histochemia i immunohistochemia) technik stosowanych w diagnostyce patomorfologicznej oraz wybranych technik molekularnych (FISH, itp) i rozumie ich uwarunkowania związane z zabezpieczeniem materiału, oraz zna zasady oceny i interpretacji makro i mikroskopowej materiału przeznaczonego do badania

- morfologiczne zmiany najważniejszych chorób nienowotworowych dotyczących całego organizmu (np. takich jak: miażdżyca, choroba nadciśnieniowa, cukrzyca, niewydolność krążeniowo-oddechowa, ogólnoustrojowe schorzenia infekcyjne i immunologiczne, najczęstsze zaburzenia hormonalne, najczęstsze schorzenia genetyczne) i potrafi powiązać je z już nabytą wiedzą z zakresu anatomii, biochemii, fizjologii patologicznych w celu wydedukowania objawów klinicznych

- zmiany morfologiczne najczęstszych patologii okresu dziecięcego, w tym w szczególności

okołoporodowego oraz chorób genetycznych i zaburzeń (wad) rozwojowych u dzieci i potrafi powiązać je z czynnikami teratogennymi, genetycznymi i urazem okołoporodowym

Umiejętności – Student potrafi:

- powiązać obrazy uszkodzeń tkankowych i narządowych z objawami klinicznymi choroby, wywiadem i wynikami oznaczeń laboratoryjnych

- analizować zjawiska odczynowe, obronne i przystosowawcze oraz zaburzenia regulacji wywoływane przez czynnik etiologiczny

- posługiwać się reakcją antygen – przeciwciało w aktualnych modyfikacjach i technikach dla diagnostyki chorób zakaźnych, alergicznych, autoimmunizacyjnych i nowotworowych oraz chorób krwi

- rozpoznać problemy medyczne i określić priorytety w zakresie postępowania lekarskiego

- rozpoznać stany zagrażające życiu i wymagające natychmiastowej interwencji lekarskiej

- zaplanować postępowanie diagnostyczne i zinterpretować jego wyniki

- wdrożyć właściwe i bezpieczne postępowanie terapeutyczne oraz przewidzieć jego skutki

- planować własną aktywność edukacyjną i stale dokształcać się w celu aktualizacji wiedzy

- inspirować proces uczenia się innych osób

- krytycznie oceniać wyniki badań naukowych i odpowiednio uzasadniać stanowisko

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

- dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń oraz dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych

- korzystania z obiektywnych źródeł informacji

- propagowania zachowań prozdrowotnych

- formułowania wniosków z własnych pomiarów lub obserwacji

Wymagania wstępne:

Anatomia, Fizjologia, Biochemia i Biofizyka

Forma i warunki zaliczenia:

REGULAMIN KURSU PATOLOGII dla studentów Wydziału Lekarskiego


Kurs Patologii realizowany jest w ramach zajęć odbywających się w Katedrze Patofizjologii i Katedrze Patomorfologii i obejmuje:

- Wykłady (zgodnie z harmonogramem)

- Ćwiczenia z Patofizjologii (3 godz. tygodniowo)

- Ćwiczenia z Patomorfologii (3 lub 4 godz. tygodniowo - zależnie od semestru)1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa – dopuszczalne są 3 usprawiedliwione nieobecności na zajęciach z patofizjologii oraz 3 usprawiedliwione nieobecności na zajęciach z patomorfologii.

2. Student może uczestniczyć w zajęciach wyłącznie z grupą dziekanatową, do której został zapisany i w wyznaczonym dla tej grupy terminie zajęć.

3. Student ma obowiązek być przygotowanym na każde zajęcia w oparciu o podaną literaturę.

4. Warunki zaliczenia kursu i dopuszczenia do egzaminu:

(a) w zakresie patofizjologii

i. obecność na zajęciach

ii. uzyskanie pozytywnej oceny asystenta (określanej na podstawie aktywności na zajęciach)

iii. uzyskanie co najmniej 50% punktów z sumy 2 repetytoriów semestralnych – repetytoria semestralne po 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru)

(b) w zakresie patomorfologii

i. obecność na zajęciach

ii. uzyskanie pozytywnej oceny asystenta (określanej na podstawie aktywności na zajęciach)

iii. zaliczenie testowych form sprawdzających (przeprowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć 3 cząstkowe kolokwia po 40 pytań każde), co oznacza uzyskanie minimum 63 punktów z całkowitej sumy 120 punktów możliwych do uzyskania (3×40 pytań z kolokwiów cząstkowych).


Studenci, którzy nie spełnią powyższych warunków (brak zaliczenia z patofizjologii lub brak zaliczenia z patomorfologii) mogą zostać dopuszczeni do I terminu egzaminu po zdaniu dodatkowego kolokwium zaliczeniowego – po zakończeniu zajęć.KOLOKWIUM ZALICZENIOWE


Student, który nie zaliczył ćwiczeń z patofizjologii lub z patomorfologii, może zdawać kolokwium zaliczeniowe obejmujące całość materiału z danej części przedmiotu. Forma i warunki zaliczenia kolokwium zaliczeniowego z każdej części przedmiotu są ustalane przez odpowiednią Katedrę.

Brak zaliczenia kolokwium zaliczeniowego oznacza brak zaliczenia całości przedmiotu patologii.EGZAMIN


1. Egzamin obejmuje całość materiału przedstawionego w czasie kursu patologii tj. cały zakres obydwóch nauczanych przedmiotów: patomorfologii i patofizjologii.

2. Pierwszy i drugi termin egzaminu ma formę testową.

3. Egzamin może zostać podzielony na dwie części, obejmujące oddzielnie zagadnienia z patofizjologii i patomorfologii, które mogą być przeprowadzone w ten sam dzień łącznie, lub w dwóch różnych terminach, po konsultacji ze Studentami.

4. Student do zaliczenia egzaminu w danym terminie musi zdać obydwie części egzaminu (np. w pierwszym terminie brak zdanej części z patofizjologii, przy zdanej części z patomorfologii lub odwrotnie, powoduje otrzymanie oceny niedostatecznej z całości kursu patologii w pierwszym terminie). Natomiast student, który zdał część egzaminu z zakresu patomorfologii poprawia tylko część egzaminu z zakresu patofizjologii i odwrotnie.

5. W przypadku egzaminu odbywającego się w różnych dniach brak zdanej jednej części nie wyklucza możliwości zdawania części drugiej, niemniej ocena całościowa z tego terminu będzie niedostateczna; natomiast w takim przypadku w drugim terminie do oceny końcowej zostanie uwzględniony wynik oceny ze zdanej części przedmiotu.

6. Ocena całościowa (C) z patologii stanowi średnią ważoną z ocen uzyskanych z części obejmującej zagadnienia patomorfologii (ocena A w skali 2 do 5) i patofizjologii (ocena B w skali 2 do 5) wg wzoru: C = 0,65 × A + 0,35 × B, co wynika z proporcji godzin dydaktycznych z obydwu przedmiotów w toku realizacji kursu patologii oraz z regulaminu studiów.

Przykład:

Ocena bardzo dobra z patomorfologii (5) oraz ocena dostateczna z patofizjologii (3):

C = 0,65 × 5 + 0,35 × 3 = 3,25 + 1,05 = 4,30

co odpowiada ocenie końcowej: plus dobry (zgodnie z regulaminem studiów).

7. Egzamin z części dotyczącej patofizjologii obejmuje 50 pytań testowych, egzamin z części dotyczącej patomorfologii obejmuje 80 pytań testowych.

8. Do zaliczenia egzaminu wymagane jest uzyskanie minimum 26 pkt. z części dotyczącej patofizjologii i 41 pkt. z części dotyczącej patomorfologii.

9. W roku akademickim 2016/2017 nie przewiduje się zwolnienia z egzaminu.


Uwagi końcowe

Harmonogramy zajęć, szczegółowe informacje o zajęciach, instrukcje dotyczące pisania testów, wyniki kolokwiów lub repetytoriów, uzyskanych zaliczeń i egzaminów, zalecana literatura oraz terminy konsultacji asystentów prowadzących zajęcia znajdują się na witrynach internetowych odpowiednio Katedry Patofizjologii: http://patofizjologia.cm-uj.krakow.pl oraz Katedry Patomorfologii http://www.patomorfologia-cmuj.pl

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

patofizjologia i patomorfologia:

- ocena w trakcie ćwiczeń na podstawie dyskusji i/lub form pisemnych sprawdzających

- kolokwia - testowe

- egzamin - test


patomorfologia - kryteria oceny - regulamin zajęć:

Katedra Patomorfologii http://www.patomorfologia-cmuj.pl

Terminy egzaminów i zaliczeń:

patomorfologia: uzgodnione ze studentami, publikowane na:

Katedra Patomorfologii http://www.patomorfologia-cmuj.pl

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - pokaz
Metody praktyczne - seminarium
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

patomorfologia:

- wykład

- ćwiczenia (dyskusja problemowa z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej, praca w grupach (rozwój umiejętności komunikacji), analiza przypadków klinicznych (elementy myślenia klinicznego)

- demonstracje w zakresie anatomopatologii i patologii chirurgicznej (sposoby opracowania materiałów tkankowych, makroskopowe i mikroskopowe cechy schorzeń)

- e-learning

Bilans punktów ECTS:

Katedra Patofizjologii 75 godzin 5 punktów ECTS

W planie studiów dla modułu kształcenia zaplanowano zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów:

Wykład - 10 godz.

Ćwiczenia - 65 godz.

Moduł kończy się egzaminem


Nakład pracy studenta obejmuje:

Udział w wykładzie - 10 godz.

Udział w ćwiczeniach - 65 godz.


Przygotowanie do ćwiczeń - 65 godz.

Przygotowanie do egzaminu - 10 godz.


Katedra Patomorfologii 145 godzin 10 punktów ECTS

W planie studiów dla modułu kształcenia zaplanowano zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów:

Wykład - 28 godz.

e-learning - 1 godz.

Ćwiczenia - 108 godz.

Zaj. lab/sekcje - 8 godz.

Moduł kończy się egzaminem

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Skrócony opis:

Patologia:

- patofizjologia

- patomorfologia

Pełny opis:

Przedmiot Patologia obejmuje podstawy wiedzy medycznej dotyczącej zaburzeń fizjologicznych i morfologicznych schorzeń człowieka.

Literatura:

Obowiązkowa

Robbins Patologia (tłumaczenie: Robbins Basic Pathology, Elsevier wyd. 10, 2017), red. tłum. polskiego W. Olszewski, wyd. Urban & Partner 2019

Patologia – znaczy słowo o chorobie, red. W. Domagała, PAU 2018

Dodatkowa

Rubin's Pathology: Clinicopathologic Foundations of Medicine, Wolters-Kluwer wyd. 7, 2014 lub nowsze

Robbins Pathology, Elsevier wyd. 9, 2014 lub nowsze

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 172 godzin więcej informacji
Kształcenie na odległość, 49 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Adamek, Jacek Czopek, Krzysztof Gil
Prowadzący grup: (brak danych)
Strona przedmiotu: https://sylabus.cm-uj.krakow.pl/pl/document/cc8e6165-f537-4c39-a2e0-284171b2a597.pdf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.