Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium doktoranckie II (w tym ocena postępu pracy naukowej w formie Half-time seminar)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: LK-2SE-HTS.3S.2.IN Kod Erasmus / ISCED: 12.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie II (w tym ocena postępu pracy naukowej w formie Half-time seminar)
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty II rok, studia doktoranckie, wydział lekarski
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy:

• ma zaawansowaną, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia, wiedzę o specyfice przedmiotowej

i metodologicznej w zakresie dziedziny i dyscypliny studiów doktoranckich, którą jest w stanie rozwijać

i twórczo stosować w działalności badawczej

• ma zaawansowaną, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia w zakresie dziedziny studiów doktoranckich , wiedzę interdyscyplinarną, będącą wynikiem oryginalnego integrowania perspektyw właściwych dla różnych dyscyplin

• dysponuje zaawansowanym i rozbudowanym aparatem terminologicznym w zakresie dziedziny

i dyscypliny studiów doktoranckich

• ma zaawansowaną, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia, prowadzącą do specjalizacji, wiedzę szczegółową

w wybranych zakresach studiowanej dyscypliny

• posiada wiedzę o najnowszych światowych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych obejmującą wybrane zakresy studiowanej dyscypliny, pozwalającą na samodzielne formułowanie problemów badawczych oraz ich rozwiązywanie

w zakresie umiejętności:

• posiada umiejętność integrowania najnowszej wiedzy

z różnych dyscyplin oraz jej zastosowania w działalności badawczej

w zakresie kompetencji społecznych:

• jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych badaczy i twórców i inicjowania działań na rzecz interesu publicznego;


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Samodzielna prezentacja referatu podczas Half-Time Seminar oraz Konferencji Doktorantów;

Udział w dyskusji referatów współuczestników ww. Konferencji;

Ustalenie tematyki pracy doktorskiej z opiekunem naukowym;

Zatwierdzenie przez promotora publikacji związanej z pracą doktorską;

Coroczna ocena postępu pracy naukowej doktoranta;

Wszczęcie przewodu doktorskiego do końca 3 roku studiów.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Samodzielna prezentacja referatu;

Udział w dyskusji referatów współuczestników seminarium.


Half-Time Seminar:

Prezentacje doktoranta trwa 11 minut i powinna posiadać maksymalnie 8 slajdów:

1. Tytuł, opiekun, miejsce realizacji

2. Wstęp teoretyczny (2 minuty)

3. Hipoteza(y) i cel(e) (1 minuta)

4. Metodyka (2 minuty)

5. Podsumowanie dotychczasowych wyników (hasłowo i w skrócie) (1 minuta)

6. Checklista (można tu też wskazać publikacje, jeżeli już się ukazały) (2 minuty)

7. Warunki otwarcia (czy spełnione, kiedy ew. wskazać publikacje) oraz Plan obrony (monografia, czy publikacje, ew. tytuły i stan zaawansowania) – (2 minuty)

8. Hasłowe wylistowanie elementów nowatorskich w pracy doktorskiej (1 minuta)


Poprzez dyskusję z doktorantem i opiekunem naukowym/promotorem, komisja sprawdza:

- czy zaawansowanie prac badawczych umożliwi terminowe otwarcie przewodu doktorskiego (III rok studiów)

- czy biorąc pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia (wagę naukową i oryginalność wyników oraz stopień zaawansowania prac) możliwa jest terminowa obrona pracy doktorskiej

oraz udziela rekomendacja odnośnie wykonania pracy doktorskiej


Konferencja Doktorantów:

Celem Konferencji jest prezentacja projektów badawczych w dziedzinie nauk medycznych, nauk farmaceutycznych oraz nauk o zdrowiu, realizowanych na trzech Wydziałach Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum samodzielnie przez doktorantów lub z ich znaczącym udziałem.

Na Konferencję zapraszani są doktoranci wszystkich Wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w szczególności osoby zainteresowane integracją prowadzonych przez nich badań naukowych z naukami medycznymi oraz interdyscyplinarnymi projektami badawczymi.


Doktorant jest zobowiązany do zgłoszenia abstraktu, który jest oceniany przez komitet naukowy przy użyciu następujących kryteriów:

• Jakość streszczenia - poprawność metodologiczna i redakcyjna

• Innowacyjność prezentowanych badań

• Wartość merytorycznaModerator w dniu konferencji ocenia prezentację doktoranta przy użyciu następujących kryteriów:

• Nowatorstwo pracy

• Właściwy dobór metodyki i poprawność wyciągania wniosków

• Sposób przedstawienia wyników

Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna (do wyboru doktoranta, jako prelegenta) połączona z dyskusją.

Bilans punktów ECTS:

Rozliczenie dla 3 ECTS:

60 godz. – udział w seminariach

12 godz. – samodzielne studiowanie literatury przedmiotu do prezentacji własnej i dyskusji (z pozycji prelegenta

i z pozycji słuchacza)

12 godz. – zapoznanie się z możliwymi metodami

i technikami prezentacji ustnej, zgromadzenie materiału wizualnego

6 godz. – przygotowanie abstraktu oraz prezentacji własnej

----------------

Łączny nakład pracy doktoranta:

90 godz. , co odpowiada 3 punktom ECTS

(1 ECTS rocznie)


Pełny opis:

Treść merytoryczna jest związana z obszarem pracy badawczej doktoranta.

I rok: ustalenie tematyki pracy doktorskiej z opiekunem naukowym (zapoznanie się z piśmiennictwem, bazą PubMed, poznanie metodyki badawczej oraz podjęcie wstępnych badań)

II rok: ocena postępu pracy naukowej w formie Half-Time Seminar

III rok: przygotowanie referatu na temat badań naukowych przedstawienie go na Konferencji Doktorantów

Literatura:

Indywidualny dla każdego referującego doktoranta.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.