Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geriatria i opieka długoterminowa- wprowadzenie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MCKPUJ-G-GW Kod Erasmus / ISCED: 12.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geriatria i opieka długoterminowa- wprowadzenie
Jednostka: Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykłady (prezentacje multimedialne, prelekcja interaktywna).

Seminarium: mini-wykłady interaktywne dotyczące starzenia się w wymiarze psychologicznym – w zdrowiu i chorobie, dyskusja, omówienie przypadków.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Definicje opieki długoterminowej

2. Niepokojące objawy u osób w wieku podeszłym/osób bez kontaktu

3. Całościowa ocena geriatryczna

4. Epidemiologia starości i niesprawności

5. Fizjologia starzenia

6. Starzenie w wymiarze społecznym. Religia a stan zdrowia populacji - w aspekcie opieki nad pacjentem w wieku podeszłym

7. Prawne aspekty opieki długoterminowej – akty prawne, uwagi praktyczne

8. Aspekty ekonomiczne związane ze starzeniem populacji

9. Zasady farmakoterapii w wieku podeszłym

10. Interakcje lekowe

Seminarium:

Starzenie w wymiarze psychologicznym – w zdrowiu i chorobie

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Geriatria z elementami gerontologii ogólnej

Pod redakcją T. Grodzickiego, J. Kocemby, A. Skalskiej

VIA MEDICA Gdańsk 2006

2. Geriatria

Praca zbiorowa pod redakcją Thomasa Rosenthala; Bruce'a Naughtona; Marka Williamsa, Redakcja naukowa wydania polskiego: Leszek Pączek; Mariusz Niemczyk, 2009, Czelej

3. Choroby wieku podeszłego

Kostka Tomasz, Koziarska - Rościszewska Małgorzata, 2009, pzwl

4. Czasopismo „Gerontologia Polska” – bieżące numery

Literatura uzupełniająca:

Materiały pomocnicze do zajęć przygotowane przez prowadzących zajęcia.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy słuchacz:

K_W01 Zna i rozumie podstawy prawne umożliwiające np. podejmowanie decyzji o umieszczeniu pacjenta w modelu opieki zinstytucjonalizowanej, podejmowanie decyzji w imieniu pacjenta ubezwłasnowolnionego / nieubezwłasnowolnionego, stosowanie przymusu bezpośredniego, orzekanie o niesprawności.

K_W02 Zna społeczne i psychologiczne skutki starzenia i niesprawności i ich wpływ na chorowanie

K¬_W03 Zna podstawowe trendy dotyczące chorobowości i umieralności w wieku starszym

K_W04 Zna aspekty ekonomiczne związane ze starością i niesprawnością

K_W05 Zna podstawową problematykę związaną z agresją u osób wieku podeszłym

K_W06 Zna zasady oceny radzenia sobie opiekuna z opieką nad pacjentem przewlekle chorym

K_W07 Zna podstawowe zasady postępowania z pacjentem agresywnym, pobudzonym, majaczącym, psychotycznym, depresyjnym oraz zasady rozpoznawania u siebie i radzenia sobie

z zespołem wypalenia.

W zakresie umiejętności słuchacz:

K_U01 Potrafi zastosować poszczególne narzędzia oceny geriatrycznej w aspekcie funkcjonalnym, fizykalnym (ryzyko upadków, odleżyn, niedożywienia), mentalnym (MMSE, test rysowania zegara).

K_U02 Potrafi opisać fizjologiczny proces starzenia.

W zakresie kompetencji społecznych słuchacz:

K_K01 Jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego

i rozwoju osobistego.

K_K03 Okazuje szacunek dla pacjenta i troskę o jego dobro.

K_K04 Przestrzega w swoich działaniach zasad etycznych.

K_K05 Przestrzega praw pacjenta w tym do ochrony danych osobowych, intymności, tajemnicy zawodowej itd.

Metody i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia uzyskane przez słuchacza będą sprawdzane na podstawie egzaminu końcowego, który ma formę testu jednokrotnego wyboru i składa się ze 100 pytań. Za każde pytanie słuchacz może otrzymać maksymalnie jeden punkt. Pytania z modułu Geriatria wprowadzenie stanowią 10% wszystkich pytań egzaminu końcowego.

Warunkiem zaliczenia modułu jest:

• Obecność na zajęciach. Zaliczenie można uzyskać

w przypadku jednej usprawiedliwionej nieobecności na sesji sobotnio-niedzielnej w trakcie trwania roku akademickiego. Warunkowo w przypadku większej liczby nieobecności słuchacz może uzyskać zgodę na zaliczenie po udokumentowaniu przyczyny nieobecności i uzyskaniu indywidualnej zgody na zaliczenie oraz spełnieniu warunków określonych przez kierownika naukowego studiów.

• Pozytywny wynik z egzaminu końcowego na poziomie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi z modułu tj. uzyskanie co najmniej 6 punktów z modułu Geriatria wprowadzenie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 5 godzin więcej informacji
Warsztat, 2 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Gąsowski
Prowadzący grup: Anna Głuszewska, Mirosław Mastej, Karolina Piotrowicz, Melania Pitucha, Katarzyna Szczerbińska, Anna Szetela, Barbara Wizner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 5 godzin więcej informacji
Warsztat, 2 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Gąsowski
Prowadzący grup: Anna Głuszewska, Mirosław Mastej, Karolina Piotrowicz, Melania Pitucha, Katarzyna Szczerbińska, Anna Szetela, Barbara Wizner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.