Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SKN Chemii Medycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SKN-UJ.WFa.KCM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: SKN Chemii Medycznej
Jednostka: Studenckie Koła Naukowe
Grupy: STN - Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM
Strona przedmiotu: http://www.stn.cm-uj.krakow.pl
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Samokształcenie 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Handzlik, Aneta Kaczor
Prowadzący grup: Jadwiga Handzlik, Aneta Kaczor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Cele kształcenia:

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie projektowania i syntezy nowych środków leczniczych.

2. Zapoznanie studentów z podstawami prowadzenia badań naukowych w zakresie chemii medycznej z wykorzystaniem dwóch podstawowych narzędzi:

a) bioinformatycznych - projektowanie z użyciem filtrów ADMET in silico

b) laboratorium chemicznej preparatyki organicznej - synteza związków o zaprojektowanej strukturze.

3. Zaznajomienie studentów z wybranymi aktualnymi kierunkami w poszukiwaniu nowych środków leczniczych

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy, student zna:

- obszary badań chemii medycznej w poszukiwaniu nowego leku

- zasady projektowania in silico z wykorzystaniem filtrów ADMET

- metody syntezy organicznej służące otrzymywaniu wybranych grup związków chemicznych

- najważniejsze kierunki w poszukiwaniu nowych ligandów GPCR lub adjuwantów hamujących mechanizmy lekooporności


W zakresie umiejętności, student potrafi:

- przeprowadzić symulację właściwości ADMET in silico z wykorzystaniem narzędzi bioinformatycznych

- zaprojektować i przeprowadzić syntezę wybranych grup związków organicznych, a także ocenić ich czystość w oparciu o analizy spektralne, metody chromatograficzne i pomiar temperatury topnienia


W zakresie kompetencji społecznych, student:

- wyciąga i formułuje wnioski z własnych eksperymentów

- posiada umiejętność pracy w zespole

- posiada umiejętność zaprezentowania swoich wyników przed szerszym gronem studentów i naukowców

Wymagania wstępne:

Osiągnięcie wymaganych efektów kształcenia w zakresie programu I roku studiów na kierunku farmacja (zaliczony I rok)

Zainteresowania tematyką chemii organicznej i projektowania leku

Forma i warunki zaliczenia:


Aby uzyskać zaliczenie student winien spełnić przynajmniej 2 spośród następujących warunków:

1. Być obecnym na zajęciach Koła (przynajmniej 5 godz. w roku akademickim)

2. Przeprowadzić symulację ADMET in silico z wykorzystaniem przynajmniej 1 narzędzia bioinformatycznego

3. Wykonać pełną syntezę przynajmniej jednego związku chemicznego

4. Przygotować prezentację (ustną lub posterową) dotyczącą wyników badań prowadzonych w ramach Koła

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Aby uzyskać zaliczenie student winien spełnić przynajmniej 2 spośród następujących warunków:

1. Obecność na zajęciach Koła (przynajmniej 5 godz. w roku akademickim)

- sprawdzenie na podstawie listy obecności

2. Przeprowadzić symulację ADMET in silico z wykorzystaniem przynajmniej 1 narzędzia bioinformatycznego

- sprawdzenie na podstawie sprawozdania dostarczonego przez studenta

3. Wykonać pełną syntezę przynajmniej jednego związku chemicznego

- sprawdzenie na podstawie sprawozdania zawierającego komplet analiz potwierdzających czystość i tożsamość związku

4. Przygotować prezentację dotyczącą wyników badań prowadzonych w ramach Koła

- weryfikacja na podstawie autorstwa/współautorstwa studenta w posterach lub prezentacjach ustnych na konferencjach krajowych lub międzynarodowych albo wewnętrznych seminariach Katedry

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - opowiadanie
Metody podające - pogadanka
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - pokaz
Metody praktyczne - symulacja

Metody dydaktyczne:

Metody podające - opowiadanie, pogadanka

Metody praktyczne: -pokaz, ćwiczenia laboratoryjne, symulacja komputerowa

Bilans punktów ECTS:

2 godz. warsztaty komputerowe z opiekunami Koła

8 godz. praca laboratoryjna z opiekunami Koła


20 godz. samodzielna praca studenta (symulacja in silico, opracowanie wyników, przygotowanie sprawozdań i prezentacji)


Łącznie 30 godz.

Skrócony opis:

W ramach SKN Chemii Medycznej prowadzone są zajęcia dotyczące podstawowych aspektów racjonalnego poszukiwania nowych związków biologicznie aktywnych. Zajęcia obejmują warsztaty komputerowe oraz ćwiczenia laboratoryjne.Studenci projektują struktury nowych połączeń o przewidywanej aktywności biologicznej, a następnie wykonują syntezę chemiczną wytypowanych struktur.

W roku 2019/20 wiodącymi zagadnieniami sa:

Ligandy klasy receptorów serotoninowych oraz adjuwanty w walce z lekoopornością bakteryjną i nowotworową

Pełny opis:

W ramach SKN Chemii Medycznej działającego przy Katedrze Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych prowadzone są zajęcia praktyczne dotyczące podstawowych aspektów racjonalnego poszukiwania nowych związków biologicznie aktywnych: projektowania i otrzymywania struktur chemicznych o ukierunkowanej aktywności farmakologicznej, zgodnie z indywidualnym zainteresowaniom studentów. Zajęcia obejmują warsztaty komputerowe oraz ćwiczenia laboratoryjne. W ramach warsztatów studenci projektują struktury nowych połączeń o przewidywanej aktywności biologicznej, uwzględniając ich parametry „zdolności bycia lekiem” identyfikowane metodami in silico. Zajęcia laboratoryjne obejmują syntezę chemiczną w celu otrzymania najbardziej obiecujących związków zaprojektowanych w ramach warsztatów.

W roku 2019/14 wiodącymi zagadnieniami są:

- ligandy klasy receptorów GPCR, klasy A17-A19: receptorów serotoninowych 5-HT6 i 5-HT7

- adjuwanty w walce z lekoopornością bakteryjną i nowotworową: modulatory białkowych pomp lekooporności

Literatura:

1. Pires D.E.V. et al. J. Med. Chem. 2015, 58, 4066

2. Daina A. et al. Sci. Rep. 2017, 7, 42717

3. Cheng F. et al. J. Chem. Inf. Model. 2012, 52, 3099.

Uwagi:

Jednostka: Katedra Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych

Kierownik Jednostki: dr hab. Jadwiga Handzlik, prof. UJ

Opiekun SKN: dr hab. Jadwiga Handzlik, prof. UJ; mgr Aneta Kaczor

Przewodnicząca/y SKN: Kinga Brania

E-mail: kinga.brania@gmail.com

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.