Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza informacji – metody i techniki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: UJ.WSM.INP-SDL-10-1 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Analiza informacji – metody i techniki
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne do wyboru dla I roku studiów I stopnia, stacjonarne ( stosunki międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Błażej Sajduk
Prowadzący grup: Błażej Sajduk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem kursu jest przede wszystkim rozwinięcie praktycznych umiejętności potrzebnych do przeprowadzenia procesu analizy informacji.

Ponadto celem jest również przekazanie wiedzy teoretycznej z zakresu: procesu poznawczego i ograniczających go uprzedzeń heurystycznych, pracy zespołu analitycznego, gromadzenia, weryfikowania i przetwarzania informacji oraz ich efektywnego prezentowania.

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu modułu student będzie:

- wiedzieć jak i jakiego rodzaju uprzedzenia heurystyczne wpływają na proces poznawczy i jak im przeciwdziałać

- posiadał wiedzę o tym jakie cechy posiada prawidłowo skonstruowany produkt analityczny

- posiadał umiejętności samodzielnego gromadzenia, selekcjonowania, porządkowania, weryfikacji i wykorzystywania danych i informacji, tak by przetworzyć je w wartościową wiedzę

- potrafił opracowywać produkty analityczne i efektywnie je prezentować

- potrafił pracować i zarządzać zespołem analitycznym

- potrafił posłużyć się metodami, technikami oraz programami komputerowymi wspomagającymi proces analizy informacji i przygotowania produktów analitycznych


Forma i warunki zaliczenia:

Poniżej orientacyjna punktacja (która może ulec zmianie, finalna punktacja będzie zaprezentowana na pierwszym spotkaniu). Każde z realizowanych w trakcie kursu zadań będzie oceniane. Finalna ocena będzie wynikać z ilości uzyskanych punktów.


dst: 51–55

dst+: 56–65

db: 66–76

db+: 77–87

bdb: 88–100 (decyduje aktywność)


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Metodą sprawdzającą stopień przyswojenia materiału oraz umiejętności będzie bieżące monitorowanie, sprawdzanie i omawianie opracowywanych w trakcie zajęć materiałów oraz wykonywanych ćwiczeń. Ze względu formułę kursu zakładającą stałe aktywne uczestnictwo studentów, na części zajęć informacja zwrotna będzie przedstawiana studentom ustnie, w trakcie ich pracy warsztatowej.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody programowane - z użyciem komputera

Bilans punktów ECTS:

Przykład:

Udział w zajęciach:

warsztat – 30 h

Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć - 30 h

• lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji i przygotowanie prezentacji - 30 h


w sumie: 90 h = 3 pkt ECTS


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

stosunki międzynarodowe, rok 1

Skrócony opis:

Celem kursu jest przede wszystkim rozwinięcie praktycznych umiejętności potrzebnych do przeprowadzenia procesu analizy informacji.

Ponadto celem jest również przekazanie wiedzy teoretycznej z zakresu: procesu poznawczego i ograniczających go uprzedzeń heurystycznych, pracy zespołu analitycznego, gromadzenia, weryfikowania i przetwarzania informacji oraz ich efektywnego prezentowania.

Pełny opis:

Celem kursu jest przede wszystkim rozwinięcie praktycznych umiejętności potrzebnych do przeprowadzenia procesu analizy informacji.

Ponadto celem jest również przekazanie wiedzy teoretycznej z zakresu: procesu poznawczego i ograniczających go uprzedzeń heurystycznych, pracy zespołu analitycznego, gromadzenia, weryfikowania i przetwarzania informacji oraz ich efektywnego prezentowania.

Kurs dzieli się na 4 główne części, czas ich trwania uzależniony jest od tempa pracy studentów.

I część (obejmująca od 3 do 4 spotkań): wprowadzenie do pracy z informacją – forma konwersatorium z elementami aktywizującymi

II część (obejmująca od 3 do 4 spotkań) warsztaty z wykorzystaniem technik analitycznych – forma warsztatowa

III część (od 7 do 9 spotkań) część analityczna – forma warsztatowa

IV omówienie zadanej publikacji (1 spotkanie) – forma seminaryjna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.