Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka zagraniczna państw iberyjskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: UJ.WSM.INP-SDL-35-3 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Polityka zagraniczna państw iberyjskich
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Mormul
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem modułu jest analiza uwarunkowań i głównych celów polityki zagranicznej państw iberyjskich (Hiszpanii, Portugalii, Andory), jak również ich miejsca we współczesnym świecie w kontekście wyzwań XXI wieku.

Efekty kształcenia:

EK 1: Posiada wiedzę na temat celów i determinantów polityki zagranicznej państw iberyjskich (Hiszpanii, Portugalii i Andory)

EK 2: Rozumie i świadomie klasyfikuje wyzwania stojące przed państwami Półwyspu Iberyjskiego w XXI wieku

EK 3: Potrafi dokonać analizy polityki państw iberyjskich względem państw europejskich i wybranych państw/regionów pozaeuropejskich

EK 4: Zna i komentuje sytuację narodowościową i językową na Półwyspie Iberyjskim, potrafi sformułować wnioski

EK 5: Analizuje i poddaje krytycznej ocenie ewoluującą rolę Hiszpanii i Portugalii (a w mniejszym stopniu Andory) we współczesnym świecie


Wymagania wstępne:

Mile widziana bierna znajomość języka hiszpańskiego i/lub portugalskiego (nie jest to jednak warunek sine qua non uczestnictwa w module i jego zaliczenia).

Forma i warunki zaliczenia:

• forma zaliczenia: aktywność na zajęciach, prezentacja, udział w debacie kończącej zajęcia.

• warunki zaliczenia: uzyskanie min. 60% możliwej do zdobycia w trakcie zajęć liczby punktów (punkty przyznawane są za aktywny udział w zajęciach, przygotowanie prezentacji, przygotowanie i udział w debacie kończącej zajęcia);

• warunki dopuszczenia do zaliczenia - udział w zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności), przygotowanie prezentacjiMetody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK 1, EK2, EK 3, EK 4, EK 5: Ocena aktywności na zajęciach

EK 2, EK 3: Ocena prezentacji multimedialnej

EK 2, EK 4, EK 5: Udział w debacie kończącej zajęcia (British Parliamentary Style)


Do oceny wykorzystywana jest standardowa skala ocen.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - anegdota
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

konwersatorium – 30 h


Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć – 20 h

• przygotowanie prezentacji – 10 h


w sumie: 60 h = 2 punkty ECTSPełny opis:

1. Wprowadzenie – geografia Półwyspu Iberyjskiego

2. Historia państw iberyjskich

3. Kontekst kulturowy i narodowościowy regionu

4. Uwarunkowania polityki zagranicznej Hiszpanii i Portugalii

5. Stosunki hiszpańsko-portugalskie oraz hiszpańsko-francuskie

6. Stosunki Hiszpanii i Portugalii z innymi państwami UE

7. Specjalny casus Księstwa Andory

8. Polityka państw iberyjskich wobec Ameryki Łacińskiej

9. Relacje Hiszpanii i Portugalii z państwami kontynentu afrykańskiego

10. Polityka względem państw północnoamerykańskich oraz wybranych państw azjatyckich

11. Zagrożenia bezpieczeństwa na Półwyspie Iberyjskim i ich wpływ na politykę zagraniczną państw regionu

12. Miejsce państw iberyjskich we współczesnym świecie

13. Debata akademicka (British Parliamentary Style) poświęcona wybranemu problemowi polityki zagranicznej jednego z państw iberyjskich (na ostatnich zajęciach)

Literatura:

Literatura podstawowa

• P. Domejko-Kozera, Polityka zagraniczna Hiszpanii w okresie rządów Felipe Gonzáleza (1982-1996). Warszawa 2011.

• M. Łukaszewski, Pirenejskie współksięstwo: współczesny system polityczny Andory. Poznań 2016

• N. Lochery, Out of the Shadows. Portugal from Revolution to the Present Day. London 2017

• C. del Arenal, Política exterior de España y relaciones con América Latina: iberoamericanidad, europeización y atlantismo en la política exterior española. Madrid 2011.

• Analizy publikowane przez Elcano Real Instituto (http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es) – dostępne w języku angielskim i hiszpańskim

• Analizy publikowane przez IPRIS – Instituto Português de Relações Internacionais e Segurança – dostępne w języku angielskim i portugalskim

Literatura uzupełniająca

• Konstytucje Hiszpanii, Portugalii i Andory (w tłumaczeniu na język polski)

• B. Szklarski, M. Słęcki, Autorytaryzmy iberyjskie – Hiszpania Franco, Portugalia Salazara. Warszawa 2010

• Specjalny numer czasopisma „Pogranicze. Studia społeczne” pod red. M. Biernackiej – Hiszpania. Wykraczając poza substancję narodową, 2017, tom XXIX

• M. Tymowski, Europejczycy i Afrykanie. Poznań 2017

• T. Almeida Cravo, M.R. Freire, La politique étrangère du Portugal : européanisme, atlantisme, ou les deux ?, “Revue international et stratégique”, 2006, nr 2, https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RIS_062_0023

Dodatkowo:

Wybrane artykuły (bądź ich przedruki) z prasy hiszpańskiej i portugalskiej (w mniejszym stopniu andorskiej)

Literatura dotycząca konkretnych tematów zajęć podawana będzie studentom na bieżąco (celem przygotowania się do ich aktywnego uczestnictwa w module, rokrocznie aktualizowana).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.