Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza polityki zagranicznej- aspekty teoretyczne i praktyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: UJ.WSM.INP-SDL-43-3 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Analiza polityki zagranicznej- aspekty teoretyczne i praktyczne
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne do wyboru dla II roku studiów I stopnia, stacjonarne ( stosunki międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Pugacewicz
Prowadzący grup: Tomasz Pugacewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu analizy polityki zagranicznej (Foreign Policy Analysis, FPA) [K_W02+] [K_W04++] [K_W09+] [K_U02++]


EK2: Posiada podstawowe informacje nt. ewolucji analizy polityki zagranicznej oraz jej poszczególnych aktorów [K_W04+] [K_W05++] [K_U04++]


EK3: Posiada wiedzę nt. procesów politycznych, które determinują funkcjonowanie polityki zagranicznej [K_W02++] [K_W07+++]


EK4: Potrafi analizować i prognozować wydarzenia i procesy w zakresie niniejszego kursu [K_U01+] [K_K04++] [K_K08+]


EK5: Potrafi wyszukiwać informacje, krytycznie je analizować i syntetyzować [K_U08++] [K_K01++] [K_K03+]


EK6: Potrafi w ramach dyskusji prezentować poglądy w obszarze analizy polityki zagranicznej [K_U03+] [K_U09+] [K_K01+] [K_K02+]

Forma i warunki zaliczenia:

EK1-EK6 (minimum 50% w każdej kategorii należy zdobyć):


- aktywność w trakcie zajęć (m.in. udział w symulacjach decyzyjnych) – 40%;


- zespołowe przygotowanie raportu analitycznego na zadany temat (zainteresowane osoby) – 20%.


- egzamin – 40%


Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Aktywność w trakcie zajęć, pisemny egzamin, zespołowe przygotowanie raportu analitycznego.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

I. Godziny kontaktowe: 30 godz. konwersatorium.


II. Praca własna studenta:

- 20 godz. przygotowanie do dyskusji w trakcie zajęć, w tym lektura tekstów; obowiązkowych;

- 20 godz. zespołowe przygotowanie raportu analitycznego na zadany problem;

- 20 godz. przygotowanie do egzaminu końcowego.


Łącznie: 90 godz. (3 ECTS)


Skrócony opis:

Celem kursu jest przekazanie studentom wiedzy i umiejętności rozumienia procesu podejmowania decyzji w polityce zagranicznej takim jaki jest on w rzeczywistości (włączając w to: ograniczoną racjonalność, myślenie stereotypami, wpływ rywalizacji o władzę w kraju oraz naciski gospodarczych grup interesu). W efekcie uczestnik kursu zdobędzie zdolność wyjścia poza uproszczone postrzeganie polityki zagranicznej, zakładające, że decydenci to racjonalne (prawie, że mechaniczne) podmioty.

Pełny opis:

1. Spotkanie organizacyjne

2. Czym jest w ogóle polityka zagraniczna? Dyrektorzy kreatywni czy więźniowie struktury: relacje między podmiotem sprawczym a strukturą społeczną

OBOWIĄZKOWY

-- Christopher Hill, Foreign Policy in the Twenty-First Century, Palgrave Macmillan, London i New York 2016 (rozdział pierwszy: Foreign Policy in International Relations).

UZUPEŁNIAJĄCE

-- Kenneth Waltz, Man, the State, and War, Columbia University Press, New York 1959, 2001, 2018 (rozdział pierwszy: Introduction) [lub] Robert Jervis, Perception and Misperception in International Politics. Princeton University Press, Princeton 1976 i 2017 (rozdział pierwszy: Perception and the Level of Analysis Problem).

-- Walter Carlnaes, The Agency-Structure Problem in Foreign Policy Analysis, “International Studies Quarterly”, 36 (1992), s. 245-70 [lub] Walter Carlnaes, Actors, Structures, and Foreign Policy Analysis, [w:] Foreign Policy: Theories, Actors, Cases, Steve Smith, Amelia Hadfield, and Tim Dunne (red.), Oxford University Press, Oxford 2008, 2012, 2016, 2018 (strony w zależności od wydania) [lub] Walter Carlsnaes, Foreign Policy, [w:] Handbook of International Relations, Walter Carlsnaes, Thomas Risse, Beth A. Simmons (red.), 2 wyd. SAGE, London 2013, s. 298-325.

3. W poszukiwaniu Świętego Graala: historia rozwoju analizy polityki zagranicznej

OBOWIĄZKOWY

-- Valerie M. Hudson, The History and Evolution of Foreign Policy Analysis, [w:] Foreign Policy: Theories, Actors, Cases, Steve Smith, Amelia Hadfield, and Tim Dunne (red.), Oxford University Press, Oxford 2008, 2012, 2016, 2018 (strony w zależności od wydania).

UZUPEŁNIAJĄCY

-- Steve Smith, Theories of Foreign Policy: An Historical Overview, “Review of International Studies”, 12, 1 (1986), 13-29 [lub] Steve Smith, Foreign Policy Analysis and International Relations, “Millennium: Journal of International Studies” 16, 2 (1987), s. 345-348.

4. Dyplomaci w Krainie Czarów: model racjonalnego podejmowania decyzji

OBOWIĄZKOWY

-- Graham Allison oraz Philip Zelikow, Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis, Longman, New York 1999 (rozdział pierwszy & drugi: Model I: The Rational Actor & The Cuban Missile Crisis: A First Cut).

UZUPEŁNIAJĄCY

-- Graham T. Allison, Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis, “American Political Science Review” 63, 3 (1969), s. 689-696 [lub] Jack S. Levy oraz William R. Thompson, Causes of War, Wiley-Blackwell, Chichester 2010, s. 130-133.

5. Umysły decydentów: psychologia polityczna a podejmowanie decyzji (część I: teoria obrazów oraz teoria wzorców postępowania)

OBOWIĄZKOWY

-- Jack S. Levy, Psychologia polityczna a polityka zagraniczna, [w:] Psychologia polityczna, David O. Sears, Leonie Huddy, Robert Jervis (red.), Wyd. UJ, Kraków 2008, s. 229-258.

UZUPEŁNIAJĄCE

-- Richard K. Herrmann, Teoria obrazu i interakcje strategiczne w dziedzinie stosunków międzynarodowych, [w:] Psychologia polityczna, David O. Sears, Leonie Huddy, Robert Jervis (red.), Wyd. UJ, Kraków 2008, s. 259-286 [lub] Philip E. Tetlock, Integrative Complexity of American and Soviet Foreign Policy Rhetoric: A Time-Series Analysis, “Journal of Personality and Social Psychology” 49 (1985), s. 1565-1585.

-- Stephen G. Walker oraz Mark Schafer, Operational Code Theory: Beliefs and Foreign Policy Decisions, [w:] The International Studies Encyclopedia. Vol. VIII, Robert Denemark (red.), Wiley-Blackwell, Chichester 2010, s. 5492-5514 [lub] Stephen G. Walker, The Interface Between Beliefs and Behavior: Henry Kissinger's Operational Code and the Vietnam War, “Journal of Conflict Resolution” 21 (1977), s. 129-68.

6. Umysły decydentów: psychologia polityczna a podejmowanie decyzji (część II: postrzeganie zagrożeń i związane z tym błędy)

OBOWIĄZKOWY

-- Charles A. Duelfer i Stephen Benedict Dyson, Chronic Misperception and International Conflict: The U.S.-Iraq Experience, “International Security” 36, 1 (2011), s. 73-100.

UZUPEŁNIAJĄCE

-- Janice Gross Stein, Threat Perception in International Relations, [w:] Handbook of Political Psychology, Leonie Huddy, David O. Sears, Jack S. Levy (red.), 2 wyd., Oxford University Press, New York 2013, s. 364-394 [lub] Jack S. Levy, Misperception and the Causes of War: Theoretical Linkages and Analytical Problems, “World Politics”, 36, 1 (1983), s. 76-99 [lub] Richard K. Betts, Analysis, War and Decision: Why Intelligence Failures Are Inevitable, “World Politics” 31, 1 (1978), s. 61-89.

7. "Proszę, pozwólcie mi pozostać w zespole decyzyjnym": dynamika niewielkich zespołów

OBOWIĄZKOWY

-- Steve A. Yetiv, Groupthink and the Gulf Crisis, “British Journal of Political Science”, 33, 3 (2003), s. 419-442

UZUPEŁNIAJĄCE

-- Thomas Preston, Following the Leader: The Impact of U.S. Presidential Style upon Advisory Group Dynamics, Structure, and Decision, [w:] Beyond Groupthink: Political Group Dynamics and Foreign Policy-making, Paul 't Hart, Eric K. Stern, and Bengt Sundelius (red.), University of Michigan Press, Ann Arbor 1997.

-- Marlene E. Turner oraz Anthony R Pratkanis, Twenty-five Years of Groupthink Theory and Research: Lessons from the Evaluation of a Theory, “Organizational behavior and human decision processes” 73, 2 (1998), s. 105-115 [lub] Paul B. Paulus, Developing Consensus about Groupthink after All These Years, “Organizational Behavior and Human Decision Processes”, 73, 2 (1998), s. 362-374.

-- Dina Badie, Groupthink, Iraq, and the War on Terror: Explaining US Policy Shift toward Iraq, “Foreign Policy Analysis”, 6, 4 (2010), s. 277-296.

8. Wojna semi-królestw we władzach wykonawczych: decydowanie na poziomie instytucji państwowych (część I: rywalizacja i brak współdziałania jednostek administracji publicznej)

OBOWIĄZKOWY

Kevin Marsh, Obama's Surge: A Bureaucratic Politics Analysis of the Decision to Order a Troop Surge in the Afghanistan War, “Foreign Policy Analysis”, 10, 3 (2014), s. 265-288.

UZUPEŁNIAJĄCE

-- Graham T. Allison, Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis, “American Political Science Review” 63, 3 (1969), s. 696-718 [lub] Christopher M. Jones, Bureaucratic Politics and Organizational Process Models, [w:] The International Studies Encyclopedia. Vol. I, Robert A. Denemark (red.), Blackwell, London 2010, s. 151-168.

-- Robert J. Art, Bureaucratic Politics and American Foreign Policy: A Critique, “Policy Sciences” 4 (1973), s. 467-490 [lub] Jonathan Bender i Thomas H. Hammond, Rethinking Allison's Models, “American Political Science Review” 86, 2 (1992), s. 301-22 [lub] Stephen D. Krasner, Are Bureaucracies Important? (or Allison Wonderland), “Foreign Policy” 7 (1972), s. 159-179 [lub] Edward Rhodes, Do Bureaucratic Politics Matter? Some Disconfirming Findings from the Case of the U.S. Navy, “World Politics” 47 (1994), s. 1-41 [lub] Barton J. Bernstein, Understanding Decisionmaking, US Foreign Policy, and the Cuban Missile Crisis: A Review Essay, “International Security”, 25, 1 (2000), s. 134-164.

-- Mikael Blomdahl, Bureaucratic Roles and Positions: Explaining the United States Libya Decision, “Diplomacy & Statecraft”, 27, 1 (2016), s. 142-161 [lub]

9. Konsultacje z setkami (małych) Napoleonów: decydowanie na poziomie instytucji państwowych (część II: jednostka decyzja władz wykonawczych oraz relacje między władzą wykonawczą a władzą ustawodawczą)

OBOWIĄZKOWY

Baris Kesgin oraz Juliet Kaarbo, When and How Parliaments Influence Foreign Policy: The Case of Turkey's Iraq Decision, “International Studies Perspectives”, 11, 1 (2010), s. 19-36.

UZUPEŁNIAJĄCE

-- Margaret G. Hermann, How Decision Units Shape Foreign Policy: A Theoretical Framework, “International Studies Review”, 3, 2 (2001), s. 47-82.

-- Miriam Fendius Elman, Unpacking Democracy: Presidentialism, Parliamentarism, and Theories of Democratic Peace, “Security Studies” 4 (2000), s. 91-126 [lub]

10. In Public Opinion We (Do Not) Trust: decydowanie z udziałem czynników społecznych (część I: opinia publiczna i media)

OBOWIĄZKOWY

-- Piers Robinson, The Role of Media and Public Opinion, [w:] Foreign Policy: Theories, Actors, Cases, Steve Smith, Amelia Hadfield, Tim Dunne (red.), Oxford, UK: Oxford University Press (strony różne w zależności od wydania)

UZUPEŁNIAJĄCE

-- Ole R. Holsti, Public Opinion and Foreign Policy: Challenges to the Almond- Lipmann Consensus, “International Studies Quarterly” 36, 4 (1992), s. 439-66.

-- Philip J. Powlick, The Sources of Public Opinion for American Foreign Policy Officials, “International Studies Quarterly” 39, 4 (1995), s. 427-51 [lub] Christopher Gelpi, Peter Feaver, Jason Reifler, Success Matters: Casualty, Sensitivity and the War in Iraq, “International Security”, 30, 3 (2005/2006), s. 7-46.

11. Pieniądze i fabryki idei: decydowanie z udziałem czynników społecznych (część II: grupy interesu oraz think tanki)

OBOWIĄZKOWY

-- Donald E. Abelson, Theoretical Models and Approaches to Understanding the Role of Lobbies and Think Tanks in US Foreign Policy, [w:] Policy Expertise in Contemporary Democracies, Stephen Brooks, Dorota Stasiak & Tomasz Zyro (red.), Ashgate, Farnham 2013, s. 9-30.

UZUPEŁNIAJĄCE

-- John J. Mearsheimer and Stephen M. Walt, Is It Love or the Lobby? Explaining America's Special Relationship with Israel, “Security Studies”, 18, 1 (2009), s. 58-78 [lub] Jerome Slater, Two Books of Mearsheimer and Walt, “Security Studies”, 18, 1 (2009), s. 4-57 [lub] Robert C. Liberman, The ‘Israel Lobby’ and American Politics, “Perspectives on Politics” 7, 2 (2009), s. 235-257 [lub] John J. Mearsheimer i Stephen M. Walt, The Blind Man and the Elephant in the Room: Robert Lieberman and the Israel Lobby, “Perspectives on Politics”, 7, 2 (2009), s. 259-273 [lub] Robert C. Liberman, Rejoinder to Mearsheimer and Walt, “Perspectives on Politics”, 7, 2 (2009), s. 275-281.

12. Stereotypy narodowe: decydowanie z udziałem czynników społecznych (część III: kultura strategiczna)

OBOWIĄZKOWY

-- Elizabeth Kier, Culture and Military Doctrine: France between the Wars, “International Security” 19 (1995), s. 65-93 [lub] Jeffrey W. Legro, Military Culture and Inadvertent Escalation in World War II, “International Security”, 18 (1994), s. 108-142.

UZUPEŁNIAJĄCE

-- Valerie M. Hudson, Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory, Rowman & Littlefield, Lanham 2007 i 2014 (rozdział czwarty pt. Culture and National Identity) [lub] Alastair Iain Johnston, Thinking about Strategic Culture, “International Security” 19 (1995), s. 32-64.

13. (Nie tak) nowe wyzwania w post-postzimnowojennym świecie: teoria poliheurystyczna

OBOWIĄZKOWY

-- Alex Mintz, The Decision to Attack Iraq: A Noncompensatory Theory of Decision Making, “Journal of Conflict Resolution”, 37, 4 (1993), s. 595-618.

UZUPEŁNIAJĄCE

-- Valerie M. Hudson, Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory, Rowman & Littlefield, Lanham 2007 i 2014 (rozdział czwarty pt. Culture and National Identity) [lub] Alastair Iain Johnston, Thinking about Strategic Culture, “International Security” 19 (1995), s. 32-64.

-- Redd, Steven B., David Brulé and Alex Mintz, Poliheuristic Theory and Foreign Policy Analysis, [w:] The International Studies Encyclopedia. Vol. VIII, Robert Denemark (red.), Wiley-Blackwell, Chichester 2010 [lub] Alex Mintz, How Do Leaders Make Decisions? A Poliheuristic Perspective, “Journal of Conflict Resolution”, 48, 1 (2004), s. 3-13.

-- S. B. Redd, The Influence of Advisers and Decision Strategies on Foreign Policy Choices: President Clinton’s Decision To Use Force in Kosovo, “International Studies Perspectives”, 6, 1 (2005), s. 129-150 [lub] D. Brulé, Explaining and Forecasting Foreign Policy Decisions: A Poliheuristic Analysis of the Iran Hostage Rescue Decision, “International Studies Perspectives”, 6 1 (2005), s. 99-113 [lub] Erik Nilsson, Examining the Explanatory Potential of Poliheuristic Theory in the Foreign Policy Decision-Making of Small States: the Case of Sweden’s Participation in Operation Unified Protector, 2016, http://fhs.diva-portal.org/smash/get/diva2:897058/FULLTEXT01.pdf

Literatura:

Literatura obowiązkowa: Valerie M. Hudson, Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory, Rowman & Littlefield, Lanham 2007 lub 2014.

Literatura uzupełniająca: teksty przypisane do poszczególnych tematów (rozdzielane między uczestników grupy w ten sposób).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.