Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjologia zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB.IB.M-OP-026 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjologia zwierząt
Jednostka: Instytut Botaniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-25 - 2017-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Mazur
Prowadzący grup: Lidia Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. W zakresie wiedzy:

Student rozumie funkcjonowanie organizmów zwierząt oraz przebieg procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie, ma wiedzę w zakresie budowy organizmów zwierząt i praw fizjologicznych jakim podlega cały organizm oraz poszczególne jego układy, narządy, tkanki i komórki.


2. W zakresie umiejętności:

Student wykazuje umiejętność rozumienia literatury opisującej procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie i właściwej oceny prawidłowego funkcjonowania organizmu, posiada umiejętność samodzielnej nauki w sposób ukierunkowany.


3. W zakresie kompetencji społecznych:

Student posiada umiejętność pracy w grupie i współdziałania z zespołem.

Wymagania wstępne:

Elementarne wiadomości z cytologii, histologii i anatomii

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny – warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń

Egzamin – opracowany na podstawie wykładów i literatury obowiązkowej


Zaliczenie ćwiczeń : obowiązkowa obecność na ćwiczeniach, pozytywna ocena z każdego testu obejmującego tematykę poszczególnych zagadnień omawianych na ćwiczeniach

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Testy : Test wyboru. Test fałsz – prawda. Opisowa forma testów: opis schematów i rycin przedstawiających przebieg procesów fizjologicznych w organizmie. Testy polegające na uzupełnianiu brakujących słów w tekście oraz na wyjaśnianiu pojęć fizjologicznych. 60 % maksymalnej liczby punktów określonych w teście - stanowi warunek uzyskania oceny pozytywnej

Metody dydaktyczne:

Wykład połączony z prezentacją multimedialną.

Ćwiczenia praktyczne i multimedialne.

Ćwiczenia praktyczne : Wykonanie, barwienie i obserwacja mikroskopowa rozmazów krwi. Analiza morfologiczna krwi przy zastosowaniu analizatora hematologicznego. Manualna analiza ilości elementów morfotycznych krwi w hemocytometrze. Określanie wartości hematokrytowej. Spektrofotometryczne oznaczenie zawartości hemoglobiny we krwi. Oznaczanie grup krwi i czynnika Rh. Wykonanie EKG. Pomiar ciśnienia krwi. Spirometryczny pomiar pojemności życiowej płuc.

Ćwiczenia multimedialne - programy : Hematography, Hemosurf, Hematography Plus, Physio Ex, Media Phys, Interactive Physiology

Bilans punktów ECTS:

Aktywność Nakład pracy

Udział w wykładach 30 h

Udział w ćwiczeniach 30 h

Przygotowanie się do ćwiczeń 15 h

Przygotowanie się do kolokwium 15 h

Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń 10 h

Przygotowanie się do egzaminu 20 h

Suma 120 h

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Treści merytoryczne – realizowane w trakcie wykładów i ćwiczeń.Treści wykładu: Prawa fizjologiczne organizmu. Funkcjonalna integracja organizmu. Zachowanie homeostazy w organizmie. Kontrola i regulacja funkcji w organizmie. Podstawowe zasady funkcjonowania układu nerwowego i hormonalnego. Mechanizm nerwowy i hormonalny stresu. Fizjologia układu nerwowego. Obwodowy i ośrodkowy układ nerwowy. Struktura i funkcja kory mózgowej. Odruchy warunkowe i bezwarunkowe. Fizjologia komórki nerwowej. Receptory i narządy zmysłów. Fizjologia układu dokrewnego. Gruczoły wydzielania wewnętrznego. Hormony. Fizjologia rozrodu. Cykl płciowy. Ciąża. Poród. Laktacja. Fizjologia mięśni. Mięśnie szkieletowe. Mięśnie gładkie. Mięsień sercowy. Fizjologia komórki mięśniowej. Synapsa nerwowo-mięśniowa. Skurcze mięśni. Fizjologia układu krwiotwórczego. Rola krwi w organizmie. Elementy morfotyczne krwi. Osocze. Hemostaza. Proces krzepnięcia krwi. Grupy krwi. Czynnik Rh. Hematopoeza. Nekrobiologia komórek hematopoetycznych. Fizjologia układu krążenia. Krążenie krwi i limfy. Układ sercowo-naczyniowy. Zasady hemodynamiki. Regulacja nerwowa i hormonalna krążenia. Fizjologia serca. Fizjologia oddychania. Oddychanie zewnętrzne i wewnętrzne. Dyfuzja i transport gazów. Wymiana gazowa. Mechanika oddychania. Regulacja oddychania. Płyny i elektrolity ustrojowe. Fizjologia układu wydalniczego. Czynność nerek. Gospodarka wodno-mineralna. Gospodarka kwasowo-zasadowa. Fizjologia układu pokarmowego. Odżywianie. Trawienie pokarmów. Wchłanianie w przewodzie pokarmowym. Regulacja nerwowa i hormonalna trawienia. Funkcje wątroby i trzustki. Termoregulacja. Ośrodki termoregulacji. Stałocieplność i zmiennocieplność. Treści ćwiczeń : Homeostaza; fizjologia komórki nerwowej; funkcje układu nerwowego; narządy zmysłów; funkcje układu dokrewnego; fizjologia mięśni; fizjologia serca; krążenie; płyny ustrojowe; limfa; krew; hematopoeza; grupy krwi; czynnik Rh; hemostaza; oddychanie; trawienie i wchłanianie; czynność nerek; fizjologia rozrodu; termoregulacja

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Fizjologia człowieka w zarysie - W.Z. Traczyk

Literatura uzupełniająca:

Fizjologia człowieka - D. McLaughin, J. Stamford, D. White

Biologia zwierząt - Fizjologia porównawcza zwierząt - Jurd R.D.

Fizjologia - J Bullock, J. Boyle, M.B. Wang

Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej - W.Z. Traczyk, A. Trzebski

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.