Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geochemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB.IB.M-OP-027 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geochemia
Jednostka: Instytut Botaniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-25 - 2017-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Lewandowska
Prowadzący grup: Anna Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. W zakresie wiedzy:

Student

- zna procesy i prawa rządzące powstaniem i zachowaniem się pierwiastków głównych i śladowych w toku procesów kosmologicznych i geologicznych,

- zna cykle geochemiczne pierwiastków; ma podstawową wiedzę o warunkach i obszarach sprzyjających nagromadzeniu pierwiastków złożowych; zna zastosowania geochemicznych metod badawczych w rozwiązywaniu problemów petrologicznych i złożowych,

- rozróżnia zmienność geochemiczną sfer Ziemi.


2. W zakresie umiejętności:

Student

- potrafi analizować i dobrać dostępne w literaturze wykresy klasyfikacyjne i dyskryminacyjne a następnie interpretuje i krytycznie ocenia ich zastosowanie do odtworzenia warunków geotektonicznych skał,

- potrafi wykonać obliczenia i sporządzić wykresy rozkładów REE i diagramy pajęcze, interpretuje je i przedstawia genezę skał,

- wykorzystuje i wyszukuje warunki pH i Eh dla współwystępowania różnych paragenez mineralnych w skałach osadowych. Projektuje, wykonuje i prezentuje sprawozdanie z przeprowadzonych interpretacji geochemicznych,

- odtwarza na podstawie danych geochemicznych genezę skał magmowych i osadowych.


3. W zakresie kompetencji społecznych:

Student

- rozumie potrzebę dalszego uczenia się i poszerzania swojej wiedzy,

- potrafi efektywnie pracować samodzielnie, zgodnie z przedstawionymi wytycznymi,

- nabywa umiejętność pracy w zespołach kilkuosobowych.

Wymagania wstępne:

Zaliczenie kursów: Chemia, Podstawy mineralogii i petrologii.

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny testowy, obejmujący sprawdzenie nabytych wiadomości oraz umiejętność interpretacji wykresów i wyciągania z nich wniosków dotyczących genezy skał.

Ćwiczenia - ocenianie ciągle; kolokwia +wykonanie projektu.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Cotygodniowe kolokwia obejmujące umiejętność przeprowadzania obliczeń, wykonywania wykresów i ich interpretacji; dyskusja na zajęciach, praca na zajęciach w zespołach 2 i 3–osobowych wymagająca podzielenie się zadaniami, zestawienie wyników, przedyskutowanie i ich zaprezentowanie.

Metody dydaktyczne:

Wykłady z użyciem PowerPointa, ćwiczenia rachunkowe, wykonywanie wykresów i ich interpretacje, Projekt – odtworzenie genezy 2 różnych skał magmowych w oparciu o podany skład chemiczny pierwiastków głównych i śladowych. 2 do 2,5 godziny wykładu tygodniowo przez 15 lub 13 tygodni (w zależności od roku akademickiego).

2 godziny ćwiczeń tygodniowo przez 7,5 tygodnia.

Bilans punktów ECTS:

Aktywność Nakład pracy

udział w wykładach 30 h

udział w ćwiczeniach 15 h

konsultacje 8 h

wykonanie zadań domowych 28 h

przygotowanie do kolokwiów 10 h

przygotowanie do egzaminu 24 h

wykonanie projektu 16 h

Suma : 131 h

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Pojęcia podstawowe i klasyfikacje geochemiczne pierwiastków. Częstość pierwiastków we Wszechświecie. Podział i geochemiczna charakterystyka meteorytów. Elementy kosmochemii - teorie powstania i ewolucji Wszechświata. Procesy nukleosyntezy. Budowa i skład chemiczny Ziemi: analiza poszczególnych stref Ziemi, ze szczególnym uwzględnieniem jądra, płaszcza, skorupy, hydrosfery i biosfery. Procesy kierujące rozmieszczeniem pierwiastków w skorupie ziemskiej: magmowe, hipergeniczne i metamorficzne. Facje geochemiczne. Obieg pierwiastków głównych i śladowych w procesach naturalnych. Geochemia szczegółowa wybranych grup pierwiastków. Geochemia izotopów – izotopy trwałe i promieniotwórcze, frakcjonowanie izotopowe. Geochronologia. Izotopy w petrogenezie. Biogeochemia i geomikrobiologia. Geochemia atmosfery-gazy cieplarniane. Metody prospekcji geochemicznej.

Zakres ćwiczeń: Przeliczenia analiz chemicznych minerałów na wzór chemiczny – wybrane przykłady - interpretacja ich pozycji na diagramach klasyfikacyjnych. Przedstawianie wyników analiz chemicznych skał magmowych, na diagramach klasyfikacyjnych, wykresach dyskryminacyjnych i wykresach pajęczych, opartych o pierwiastki główne i śladowe i ich interpretacja (zastosowanie programów komputerowych). Interpretacja trwałości faz mineralnych w określonych warunkach pH i Eh. Odtwarzanie warunków geotektonicznych dla skał magmowych i paleośrodowisk dla skał osadowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Polański A., 1988. Podstawy geochemii. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 634 s.

Polański A., Smulikowski K., 1969. Geochemia.Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 663 s.

Polański A., 1979. Izotopy w geologii. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa. 337 s.

Literatura uzupełniająca:

Walenczak Z. 1987. Geochemia organiczna. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa. 154 s.

Henderson P., 1992. Inorganic geochemistry. PergamonPress. 352 s.

Rollinson H., 1993. Using geochemical data. LongmanScientific & Technical, New York. 352 s.

Richardson S. M., McSween Jr H. Y., 1989: Geochemistry.

Pathways and Processes, 488 s. White W.M., 2007.Geochemistry.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.