Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biotechnologia roślin w ochronie przyrody

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB.IB.M-OP-U15 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biotechnologia roślin w ochronie przyrody
Jednostka: Instytut Botaniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Konieczny
Prowadzący grup: Robert Konieczny, Marzena Popielarska-Konieczna, Monika Tuleja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy student:

- zna i rozumie podstawowe metody stosowane w biotechnologii w kontekście ich wykorzystania w ochronie przyrody

- rozumie zagrożenia dla organizmów żywych wynikające z zanieczyszczenia środowiska

- identyfikuje zagrożenia przyrody w Polsce i na świecie

- ma wiedzę w zakresie działań podejmowanych w celu ochrony przyrody

- ma wiedzę o wpływie czynników antropogenicznych na środowisko przyrodnicze

- rozumie związki między osiągnięciami nauk przyrodniczych a możliwościami ich wykorzystania w ochronie przyrody ożywionej i nieożywionej z uwzględnieniem ochrony bioróżnorodności


W zakresie umiejętności student:

- umie ocenić stan zagrożenia obiektów przyrody ożywionej i nieożywionej

- rozumie literaturę z zakresu biotechnologii i ochrony przyrody

w języku polskim

- czyta ze zrozumieniem teksty naukowe w języku angielskim

- wykorzystuje dostępne bazy danych, w tym źródła elektroniczne

- posiada umiejętność krytycznego podejścia do dostępnych w masowych mediach i w internecie informacji odnoszących się do nauk przyrodniczych

- wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł


W zakresie kompetencji społecznych student:

- ma świadomość potrzeby stałego uczenia się

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga problemy związane z wykonywaniem pracy zgodnie z zasadami etyki

- wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej

Wymagania wstępne:

Warunkiem przystąpienia jest zaliczenie jednego z kursów: Biologia roślin z elementami cytologii lub Biologia roślin-podstawy.


Kurs jest zalecany studentom I roku studiów II stopnia kierunku Biologia i Geologia specjalność Ochrona Przyrody.


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Warunkiem zaliczenia kursu jest zdanie końcowego sprawdzianu pisemnego w formie pytań testowych, opisu materiału ilustracyjnego, krótkich odpowiedzi, uzupełnień tekstu. Zaliczony sprawdzian – 51% poprawnych odpowiedzi.

Składowe zaliczenia końcowego kursu:

Ocena z końcowego sprawdzianu. Dodatkowo, premiowana jest obecność na wykładach:

a/ +5% ogólnej liczby punktów do zdobycia za sprawdzian końcowy za obecność na min. 7 wykładach

b/ +10% ogólnej liczby punktów do zdobycia za sprawdzian końcowy za obecność na min. 14 wykładach


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie z oceną z materiału prezentowanego na wykładach w formie pisemnego sprawdzianu obejmującego: test, uzupełnienia, opis rysunków, wykresów, interpretacje zjawisk itp. Ogółem 50 pytań.

Metody dydaktyczne:

Wykład multimedialny; prowadzenie dyskusji ze studentami podczas wykładu, możliwość poszerzenia materiału o problematykę interesującą studentów.

Bilans punktów ECTS:

Aktywność i nakład pracy studenta:

Udział w wykładach - 30 godz. (udział w wykładach jest zalecany)

Przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie - 20 godz.

Suma - 50 godz.


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Kurs ma zapoznać studentów z:

1/ podstawowymi pojęciami związanymi z ochroną przyrody i biotechnologią roślin,

2/ rodzajami zanieczyszczeń środowiska i podstawowymi metodami ich usuwania, neutralizowania i diagnozowania (fitoremediacje, biomonitoring, bioindykacja)

3/ fizjologicznymi i genetycznymi mechanizmami tolerancji/odporności roślin na różne rodzaje zanieczyszczeń środowiska

4/ roślinnymi kulturami in vitro i ich zastosowaniem w ochronie przyrody (mikropropagacja, krioprezerwacja, sztuczne nasiona, bioreaktory),

5/ znaczeniem i wykorzystaniem bakterii w biotechnologii roślin jako czynników zrównoważonego rolnictwa, zastępujących pestycydy, herbicydy oraz czynników chroniących przed chorobami roślin,

6/ podstawowymi metodami stosowanymi do uzyskiwania roślin zmodyfikowanych genetycznie (GMO) oraz problemami prawnymi i etycznymi związanymi z GMO.

Literatura:

Lieratura podstawowa:

1) Malepszy S [red.]. 2009 wyd. II.. Biotechnologia roślin. PWN SA, W-wa.

2) Slater A i in. 2008 wyd II. Plant Biotechnology - the genetic manipulation of plants. Oxford University Press, UK.

3) Woźny A, Przybył K, [red.], 2004. Komórki roślinne w warunkach stresu. T. I. Komórki in vivo. Cz. 2. Wyd. Naukowe UAM w Poznaniu

4) Woźny A, Przybył K [red.]. 2004. Komórki roślinne w warunkach stresu t. II: Komórki in vitro. Wyd. Naukowe UAM, Poznań

Materiały uzupełniające:

1) www.biotechnologia.pl

2) www.e-biotechnologia.pl

3) http://www.wbp.olsztyn.pl/~krist/skrypt/start.php

4) Dörnenburg H, Knorr D. 1995. Strategies for the improvement of secondary metabolite production in plant cell cultures. Enzyme and Microbial Technology 17: 674-684.

5) Gaj M. 2001. Somatyczna embriogeneza w kulturach in vitro Arabidopsis thaliana (L.)Heynh. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

6) Saiprasad GVS. 2001. artificial seeds and their applications. Resonance - Journal of Science Education: 39-47.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.