Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona walorów przyrodniczych na terenach zurbanizowanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB.IB.M-OP-U20 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona walorów przyrodniczych na terenach zurbanizowanych
Jednostka: Instytut Botaniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 21 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 9 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Stachurska-Swakoń
Prowadzący grup: Piotr Klepacki, Grzegorz Pacyna, Alina Stachurska-Swakoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy

- ma wiedzę w zakresie roli elementów przyrodniczych kształtujących rozwój terenów zurbanizowanych

- ma wiedzę o znaczeniu elementów przyrodniczych dla jakości życia w mieście

- ma wiedzę o formach ochrony elementów przyrodniczych na terenach zurbanizowanych

- ma wiedzę o roli organizacji społecznych i popularyzacji wiedzy dla ochrony przyrody w mieście


P1A_W01, P1A_W04, P1A_W08, P1A_W10


W zakresie umiejętności

- posiada umiejętność rozpoznawania walorów przyrodniczych terenów zurbanizowanych

- potrafi prawidłowo interpretować znaczenie elementów przyrody w wymiarze zjawisk społecznych, kulturowych i ekonomicznych

- posiada umiejętność krytycznego myślenia i wnioskowania


P1A_U01, P1A_U01, P1A_U02, P1A_U03, P1A_U04, P1A_U06, P1A_U07, P1A_U09


W zakresie kompetencji społecznych

- Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

- Potrafi efektywnie pracować w zespole przyjmując w nim różne role

- Student konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę ścisłego interpretowania zjawisk i procesów biologicznych zarówno w pracy naukowej, jak i w działaniach praktycznych


P1A_K01, P1A_K02, P1A_K03, P1A_K05, P1A_K07, P1A_K10,Wymagania wstępne:

Zaliczenie kursów: Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów (egzamin) i Botanika - zajęcia terenowe

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie pisemne na ocenę – 20%

Oceny projektów – 80%


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Obecność i czynny udział w wykładach i warsztatach, projekty grupowe i indywidualne

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Warsztaty grupowe, praca metodą projektu, warsztaty terenowe, prezentacja multimedialna

Bilans punktów ECTS:

AKTYWNOŚĆ NAKŁAD PRACY

Udział w wykładach 9 h

Udział w warsztatach 21 h

Przygotowanie do warsztatów 20 h

Przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu 20 hSUMA 70 h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Przyrodnicze czynniki kształtujące rozwój terenów zurbanizowanych. Rola przyrody ożywionej i nieożywionej na terenach zurbanizowanych: kulturowa, społeczna, ekonomiczna. Zarzadzanie przyrodą w mieście – szanse i zagrożenia. Formy ochrony walorów przyrodniczych w mieście. Zagrożenia dla przyrody w mieście. Funkcjonowanie zieleni miejskiej. Znaczenie organizacji społecznych i popularyzacji wiedzy dla ochrony przyrody terenów zurbanizowanych

Literatura:

Degórska B., Baścik M. (red.). 2013. Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby – ochrona – kształtowanie. IGiGP UJ, UM Krakowa, KGPiNoŚP WGiK Politechniki Warszawskiej Łukasiewicz A., Łukasiewicz Sz. 2006. Rola i kształtowanie zieleni miejskiej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Szulczewska B., Kaftan J. (red.) 1996, Kształtowanie systemu

przyrodniczego miasta, IGPiK, Warszawa

Wysocki C., Sikorski P. 2007. Zarys fitosocjologii stosowanej. Wyd. SGGW, Warszawa.

Zimny H. 2005. Ekologia miasta. Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, Stare Babice

Uwagi:

Przedmiot dedykowany również dla Studentów studiów drugiego stopnia kierunku: Ochrona środowiska – ścieżka biologiczna (fakultet).

Zajęcia rozpoczną się 4.10.2016 o godz. 11 w sali ćwiczeniowej Instytutu Botaniki, ul. Kopernika 27

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.