Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Practical Aspects of Environmental Conservation - part 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB.INS-30/2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Practical Aspects of Environmental Conservation - part 2
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Kursy w języku angielskim dla studentów Erasmus+ (Wydział Biologii)
Zarządzanie zasobami przyrody - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-24 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 17 godzin więcej informacji
Wykład, 3 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Wierzbowska
Prowadzący grup: Izabela Wierzbowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Badanie różnorodności gatunkowej wybranych grup organizmów w zależności od warunków środowiskowych – ćwiczenia terenowe oraz analiza danych.

Efekty kształcenia:

Wiedza

Student:

- zna i umie opisać metody badań terenowych służących do analizy różnorodności biologicznej,

- zna zasady konstruowania kluczy do oznaczania różnych grup taksonomicznych,

- potrafi wyjaśnić wpływ wybranych czynników środowiskowych na zasięg i występowanie badanych gatunków


Umiejętności

Student:

- wykorzystuje wiedzę specjalistyczną do interpretacji zebranych danych empirycznych i wyciągania wniosków,

- identyfikuje wybrane grupy organizmów,

- umie skonstruować klucz do oznaczania różnych grup taksonomicznych,

- wykorzystuje metody służące do analizy różnorodności biologicznej,

- potrafi zaplanować i wykonać zadania badawcze i napisać raport na podstawie uzyskanych danych


Kompetencje społeczne:

Student:

- jest świadomy etycznych problemów związanych z badaniem roślin i zwierząt,

- umie pracować w zespole przyjmując różne role, potrafi planować prace w zakresie podziału obowiązków i zarzadzania czasem,

- ma świadomość złożoności zjawisk i procesów środowiskowych wpływających na różnorodność biologiczną,

- rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi, korzysta z uznanych źródeł informacji naukowej


Wymagania wstępne:

Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1. Dla studentów Ecolology and Evolution zaliczony moduł Practical Aspects of Environmental Conservation –Part 1 WB.INS-30/1

Forma i warunki zaliczenia:

Ćwiczenia terenowe – obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Trzydniowe zajęcia w stacji badawczej UJ. Praca w małych grupach w terenie. Badanie różnorodności gatunkowej wybranej grupy organizmów w zależności od czynników środowiskowych.

Każda grupa będzie miała za zadanie zebrać dane w terenie, opracować i przeanalizować na tle literatury. Wstępne wyniki mają zostać zaprezentowane podczas wyjazdu. Końcowe opracowanie ma zostać przedstawione w postaci raportu, który musi być oddany do prowadzącego w wyznaczonym terminie.


Aktywne uczestnictwo w zajęciach – za udział podczas wykładu będą przyznawane punkty. Obecność na wykładzie jest wskazana. Za aktywność podczas wykładów oraz brak nieobecności mogą zostać przyznane łącznie 2 pkt przez prowadzącego, stanowiące 5% oceny końcowej.


Udział i zaangażowanie w pracy grupowej. Punkty będą przyznawane przez innych uczestników grupy poprzez wypełnienie anonimowej ankiety przekazanej do prowadzącego. Każda osoba otrzyma średnią liczbę przyznanych punktów. Przyznane punkty będą stanowiły 5% oceny końcowej. Przekazanie ankiety do prowadzącego jest obowiązkowe.


Udział procentowy komponentów cząstkowych końcowego zaliczenia:

- czynne uczestnictwo, brak nieobecności,

praca w grupie - 10%

- raport - 90%


Warunkiem zaliczenia jest:

-obecność podczas zajęć terenowych;

- zebranie odpowiednich danych w terenie;

- analiza danych;

- opracowanie raportu;

- przedstawienie wstępnych wyników podczas zajęć terenowych;

- zaliczenie raportu z przeprowadzonych badań przekazanego do prowadzącego w nieprzekraczalnym terminie;

- przekazanie wypełnionej ankiety z oceną pracy uczestników grupy;

- uzyskanie co najmniej 50% z wszystkich komponentów

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Uzyskanie zaliczenia z raportu: Prowadzący określi grupę organizmów, dla której studenci będą analizować zebrane dane w terenie. Praca będzie odbywać się w kilkuosobowych grupach, studenci wyznaczą powierzchnie badawcze uzasadniając ich wybór, stosując jako kryterium czynniki abiotyczne istotnie oddziałujące na różnorodność biologiczną. Studenci mają samodzielnie opracować klucz do rozpoznawania gatunków lub większych grup taksonomicznych. Następnie na wyznaczonych przez siebie powierzchniach będą zbierać dane niezbędne do wyliczenia odpowiednich wskaźników. Zebrane dane mają zostać opracowane zgodnie ze wskazówkami prowadzącego. Uzyskane wyniki należy omówić w oparciu o co najmniej 10 artykułów naukowych. Raport musi zawierać analizę danych, podsumowanie i spis literatury. Wstępne wyniki mają zostać przedstawione przez każdą z grup podczas zajęć terenowych. Szczegółowe kryteria oceny raportu zostaną omówione podczas wykładu i ćwiczeń terenowych.


Praktyczne umiejętności będą oceniane przez prowadzącego podczas zajęć terenowych.


Kompetencje społeczne ocenione będą na podstawie punktów przyznanych przez innych uczestników grupy (oceniana będzie współpraca w grupie, planowanie i zarządzanie czasem, czynna dyskusja i uczestnictwo podczas analizowania, uzgadniania raportu) oraz prowadzącego (obecność na zajęciach, czynne uczestnictwo podczas wykładu i zajęć terenowych).

Metody dydaktyczne:

• wykład informacyjny

• ćwiczenia terenowe

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

wykład – 3 h

ćwiczenia terenowe –17 h

Praca własna studenta:

• opracowanie zebranych danych terenowych 5h

• przygotowanie raportu z zajęć terenowych – 5h

w sumie: 30 h = 1 pkt ECTS

Pełny opis:

- rodzaje różnorodności biologicznej (genetyczna, gatunkowa, ekosystemowa);

- różnorodność biologiczna a czynniki środowiskowe (w tym antropopresja);

- metody badań różnorodności biologicznej, wyliczanie wskaźników (wskaźnik Shannona-Wienera, wskaźnik równomierności, współczynnik dominacji, współczynnik różnorodności gatunkowej Simpsona);

- analiza danych na wybranych przykładach

Literatura:

Podczas zajęć zostanie przekazana literatura w wersji elektronicznej, obowiązuje znajomość treści wykładu oraz materiałów przekazanych podczas trwania modułu przez prowadzącego.

Literatura uzupełniająca

Henderson, P.A. Practical methods in ecology. Blackwell Publishing. Oxford, 2003

Southwood, T.R.E., Henderson, P.A., Ecological methods. Blackwell Science, http://www.blackwell-science.com/southwood

Colwell, R. K. Biodiversity: concepts, patterns, and measurement. W: S. A. Levin, red. The Princeton Guide to ecology . Princeton Univ. Press, Princeton, 2009, strony: 257-263,

Purvis A., Hector A. Getting the measure of biodiversity. NATURE: 2000, strony : 212-219

Uwagi:

Termin zajęć: 1-3.06.2018. Miejsce: stacja terenowa w Ochotnicy Górnej, os. Jaszcze. Dojazd refundowany przez uniwersytet, zakwaterowanie - koszt ok. 15 zł od osoby, wyżywienie we własnym zakresie, na miejscu w pełni wyposażona kuchnia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 17 godzin więcej informacji
Wykład, 3 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Wierzbowska
Prowadzący grup: Izabela Wierzbowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Badanie różnorodności gatunkowej wybranych grup organizmów w zależności od warunków środowiskowych – ćwiczenia terenowe oraz analiza danych.

Efekty kształcenia:

Wiedza

Student:

- zna i umie opisać metody badań terenowych służących do analizy różnorodności biologicznej,

- zna zasady konstruowania kluczy do oznaczania różnych grup taksonomicznych,

- potrafi wyjaśnić wpływ wybranych czynników środowiskowych na zasięg i występowanie badanych gatunków


Umiejętności

Student:

- wykorzystuje wiedzę specjalistyczną do interpretacji zebranych danych empirycznych i wyciągania wniosków,

- identyfikuje wybrane grupy organizmów,

- umie skonstruować klucz do oznaczania różnych grup taksonomicznych,

- wykorzystuje metody służące do analizy różnorodności biologicznej,

- potrafi zaplanować i wykonać zadania badawcze i napisać raport na podstawie uzyskanych danych


Kompetencje społeczne:

Student:

- jest świadomy etycznych problemów związanych z badaniem roślin i zwierząt,

- umie pracować w zespole przyjmując różne role, potrafi planować prace w zakresie podziału obowiązków i zarzadzania czasem,

- ma świadomość złożoności zjawisk i procesów środowiskowych wpływających na różnorodność biologiczną,

- rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi, korzysta z uznanych źródeł informacji naukowej


Wymagania wstępne:

Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1. Dla studentów Ecolology and Evolution zaliczony moduł Practical Aspects of Environmental Conservation –Part 1 WB.INS-30/1

Forma i warunki zaliczenia:

Ćwiczenia terenowe – obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Trzydniowe zajęcia w stacji badawczej UJ. Praca w małych grupach w terenie. Badanie różnorodności gatunkowej wybranej grupy organizmów w zależności od czynników środowiskowych.

Każda grupa będzie miała za zadanie zebrać dane w terenie, opracować i przeanalizować na tle literatury. Wstępne wyniki mają zostać zaprezentowane podczas wyjazdu. Końcowe opracowanie ma zostać przedstawione w postaci raportu, który musi być oddany do prowadzącego w wyznaczonym terminie.


Aktywne uczestnictwo w zajęciach – za udział podczas wykładu będą przyznawane punkty. Obecność na wykładzie jest wskazana. Za aktywność podczas wykładów oraz brak nieobecności mogą zostać przyznane łącznie 2 pkt przez prowadzącego, stanowiące 5% oceny końcowej.


Udział i zaangażowanie w pracy grupowej. Punkty będą przyznawane przez innych uczestników grupy poprzez wypełnienie anonimowej ankiety przekazanej do prowadzącego. Każda osoba otrzyma średnią liczbę przyznanych punktów. Przyznane punkty będą stanowiły 5% oceny końcowej. Przekazanie ankiety do prowadzącego jest obowiązkowe.


Udział procentowy komponentów cząstkowych końcowego zaliczenia:

- czynne uczestnictwo, brak nieobecności,

praca w grupie - 10%

- raport - 90%


Warunkiem zaliczenia jest:

-obecność podczas zajęć terenowych;

- zebranie odpowiednich danych w terenie;

- analiza danych;

- opracowanie raportu;

- przedstawienie wstępnych wyników podczas zajęć terenowych;

- zaliczenie raportu z przeprowadzonych badań przekazanego do prowadzącego w nieprzekraczalnym terminie;

- przekazanie wypełnionej ankiety z oceną pracy uczestników grupy;

- uzyskanie co najmniej 50% z wszystkich komponentów

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Uzyskanie zaliczenia z raportu: Prowadzący określi grupę organizmów, dla której studenci będą analizować zebrane dane w terenie. Praca będzie odbywać się w kilkuosobowych grupach, studenci wyznaczą powierzchnie badawcze uzasadniając ich wybór, stosując jako kryterium czynniki abiotyczne istotnie oddziałujące na różnorodność biologiczną. Studenci mają samodzielnie opracować klucz do rozpoznawania gatunków lub większych grup taksonomicznych. Następnie na wyznaczonych przez siebie powierzchniach będą zbierać dane niezbędne do wyliczenia odpowiednich wskaźników. Zebrane dane mają zostać opracowane zgodnie ze wskazówkami prowadzącego. Uzyskane wyniki należy omówić w oparciu o co najmniej 10 artykułów naukowych. Raport musi zawierać analizę danych, podsumowanie i spis literatury. Wstępne wyniki mają zostać przedstawione przez każdą z grup podczas zajęć terenowych. Szczegółowe kryteria oceny raportu zostaną omówione podczas wykładu i ćwiczeń terenowych.


Praktyczne umiejętności będą oceniane przez prowadzącego podczas zajęć terenowych.


Kompetencje społeczne ocenione będą na podstawie punktów przyznanych przez innych uczestników grupy (oceniana będzie współpraca w grupie, planowanie i zarządzanie czasem, czynna dyskusja i uczestnictwo podczas analizowania, uzgadniania raportu) oraz prowadzącego (obecność na zajęciach, czynne uczestnictwo podczas wykładu i zajęć terenowych).

Metody dydaktyczne:

• wykład informacyjny

• ćwiczenia terenowe

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

wykład – 3 h

ćwiczenia terenowe –17 h

Praca własna studenta:

• opracowanie zebranych danych terenowych 5h

• przygotowanie raportu z zajęć terenowych – 5h

w sumie: 30 h = 1 pkt ECTS

Pełny opis:

- rodzaje różnorodności biologicznej (genetyczna, gatunkowa, ekosystemowa);

- różnorodność biologiczna a czynniki środowiskowe (w tym antropopresja);

- metody badań różnorodności biologicznej, wyliczanie wskaźników (wskaźnik Shannona-Wienera, wskaźnik równomierności, współczynnik dominacji, współczynnik różnorodności gatunkowej Simpsona);

- analiza danych na wybranych przykładach

Literatura:

Podczas zajęć zostanie przekazana literatura w wersji elektronicznej, obowiązuje znajomość treści wykładu oraz materiałów przekazanych podczas trwania modułu przez prowadzącego.

Literatura uzupełniająca

Henderson, P.A. Practical methods in ecology. Blackwell Publishing. Oxford, 2003

Southwood, T.R.E., Henderson, P.A., Ecological methods. Blackwell Science, http://www.blackwell-science.com/southwood

Colwell, R. K. Biodiversity: concepts, patterns, and measurement. W: S. A. Levin, red. The Princeton Guide to ecology . Princeton Univ. Press, Princeton, 2009, strony: 257-263,

Purvis A., Hector A. Getting the measure of biodiversity. NATURE: 2000, strony : 212-219

Uwagi:

Termin zajęć: 1-3.06.2018. Miejsce: stacja terenowa w Ochotnicy Górnej, os. Jaszcze. Dojazd refundowany przez uniwersytet, zakwaterowanie - koszt ok. 15 zł od osoby, wyżywienie we własnym zakresie, na miejscu w pełni wyposażona kuchnia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.