Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Environmentally friendly agriculture

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB.INS.P-36 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0521) Ekologia i ochrona środowiska
Nazwa przedmiotu: Environmentally friendly agriculture
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Environmental Protection and Management: kurs obowiązkowy na I roku
Kursy w języku angielskim dla studentów programu Erasmus+ (Wydział Biologii)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 8 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Kramarz
Prowadzący grup: Paulina Kramarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Zapoznanie z obecnie stosowanymi metodami upraw rolnych oraz hodowli zwierząt. Wskazanie negatywnych skutków nadmiernej chemizacji rolnictwa oraz hodowli przemysłowej zwierząt. Przedyskutowanie przyszłości rolnictwa opartego o metody minimalizujące negatywny wpływ produkcji żywności na środowisko naturalne

Efekty kształcenia:

- wiedza

Rozumie znaczenie praktyk rolniczych w kształtowaniu siedlisk przyrodniczych w skali historycznej i obecnie; zasoby przyrodnicze terenów rolniczych; zagrożenia utraty walorów przyrodniczych związane z metodami agrotechnicznymi oraz sposoby na ich zapobieżenie; możliwości stosowania upraw genetycznie zmodyfikowanych oraz związane z tym zagrożenia; stosowanie w rolnictwie zielonej biotechnologii oraz biologicznej ochrony upraw.


- umiejętności

Potrafi wyjaśnić w jaki sposób można zmodyfikować stosowane obecnie metody agrotechniczne, aby zminimalizować ich negatywne oddziaływanie na środowisko. Potrafi podać alternatywne rozwiązania dla szkodliwych środków chemicznych stosowanych obecnie w rolnictwie.


- kompetencje społeczne

Jest świadomym konsumentem produktów rolnych i potrafi przekonć innych do konieczności zmian w metodach agrotechnicznych oraz środkach chemicznych stosowanych w rolnictwie w celu poprawy jakości życia ludzi oraz obniżenia negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

Forma i warunki zaliczenia:

Na końcową ocenę składa się:

1. 25% z oceny z prezentacji przygotowanej na konwersatoria, która będzie średnią z ocen przyznaną przez całą grupę oraz prowadzącą kurs.

2. 25% z oceny z raportów z ćwiczeń.

3. 50% z oceny z egzaminu pisemnego (cztery pytania), który będzie oceniany następująco (procent z uzyskanej liczby punktów:

- < 60%: 2.0

- 60 - 66.5%: 3.0

- 67 - 74.9%: 3.5

- 75 - 81.5%: 4.0

- 82 - 89.5%: 4.5

- ≥90%: 5.0

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z konwersatoriów i ćwiczeń.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena merytoryczna przygotowanych prezentacji dotyczących porównania metod konwencjonalnych oraz nowoczesnych, uwzględniających długoterminowe, pozytywne oddziaływanie na środowisko – istniejące przykłady, proponowane rozwiązania. Ponieważ prezentacje będą przygotowywane w grupach (dwie-trzy osoby), oceniana będzie też spójność prezentowanego tematu, wynikająca ze współpracy..


Ocena raportu z ćwiczeń, które będą krótkimi eksperymentami, dotyczącymi sprawdzenia skuteczności metod biologicznej ochrony upraw oraz zielonej biotechnologii. Raport będzie sporządzony w formie publikacji naukowej, zgodnie z zasadami stosowanymi w czasopismach naukowych. Oceniana będzie poprawność cytowanej literatury, zastosowanie prawidłowych analiz statystycznych oraz umiejętność wyciągnięcia wniosków z otrzymanych wyników


Ocena odpowiedzi na pytania otwarte składających się na końcowy egzamin pisemny, które będą dotyczyły zrozumienia korzyści wynikających ze stosowania w rolnictwie metod przyjaznych środowisku. Oceniana będzie umiejętność krytycznej analizy zagadnienia zawartego w pytaniu, w oparciu o fakty naukowe oraz umiejętność właściwego, jasnego sformułowania odpowiedzi.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, dyskusja dydaktyczna, prezentacje multimedialne, ćwiczenia laboratoryjne, zajęcia trenowe.

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach - 6h

Udział w konwersatoriach - 10h

Udział w ćwiczeniach - 6h

Udział w wycieczce (zajęcia terenowe)- 8h

Zbieranie materiałów do i przygotowanie raportu z ćwiczeń -10h

Zbieranie materiałów i przygotowanie prezentacji - 10h

Przygotowanie do egzaminu - 10h

Suma: 60h (2 ECTS)


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Environmental Protection and Management, rok 1

Pełny opis:

Wykłady: Historyczny przegląd metod stosowanych w rolnictwie na przestrzeni wieków. Porównanie najczęściej stosowanych obecnie metod z najnowocześniejszymi rozwiązaniami minimalizującymi negatywne skutki dla środowiska. Metody zwiększania bioróżnorodności terenów rolniczych. Pozytywne i negatywne skutki stosowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie rolnictwie. Zastosowanie zielonej biotechnologii oraz biologicznej ochrony upraw jako alternatywy dla pestycydów, nawozów oraz środków ochrony zapasów.

Konwersatoria: Porównanie metod konwencjonalnych oraz nowoczesnych, uwzględniających długoterminowe, pozytywne oddziaływanie na środowisko – istniejące przykłady, proponowane rozwiązania.

Ćwiczenia: Przykłady metod stosowane w biologicznej ochronie upraw oraz w zielonej biotechnologii.

Zajęcia terenowe: Wycieczka do gospodarstwa rolnego stosującego metody minimalizujące negatywne oddziaływanie na środowisko.

Literatura:

Podstawę wiedzy stanowi wykład oraz artykuły naukowe dostępne w bazach czasopism naukowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 8 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Kramarz
Prowadzący grup: Paulina Kramarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.