Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Population size and dispersal estimation with mark-recapture

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB.INS.P-54 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Population size and dispersal estimation with mark-recapture
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Environmental Protection and Management - kursy do wyboru
Kursy w języku angielskim dla studentów programu Erasmus+ (Wydział Biologii)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 28 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Nowicki
Prowadzący grup: Piotr Nowicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Metody odłowów, znakowania i ponownych odłowów umożliwiają precyzyjne szacowanie liczebności populacji badanych gatunków oraz dyspersji, tj. losowego przemieszczania się osobników, pomiędzy populacjami. Oba wskaźniki mają kluczowe znaczenie dla dynamiki populacji gatunków, stąd też odłowy, znakowanie i ponowne odłowy są powszechnie stosowane zarówno w podstawowych badaniach ekologicznych jak i w programach monitoringu wielu gatunków, zwłaszcza zagrożonych lub występujących w pofragmentowanych siedliskach. Celem kursu jest zdobycie przez studentów umiejętności prawidłowego planowania badań z wykorzystaniem odłowów, znakowania i ponownych odłowów, a następnie szacowania liczebności populacji oraz parametrów dyspersji osobników na podstawie analiz zebranych danych.


Zagadnienia poruszane na wykładach obejmują (i) zalety i ograniczenia stosowania metod odłowów, znakowania i ponownych odłowów w badaniach populacyjnych; (ii) sposoby znakowania osobników w różnych grupach systematycznych (iii) założenia podstawowych modeli analizy liczebności populacji zamkniętych, tj. o stałej liczbie osobników w trakcie badań, i otwartych, tj. o zmieniającej się liczbie osobników na skutek procesów demograficznych (rozród i/lub śmiertelność) oraz dyspersji (emigracji i/lub imigracja); (iv) teoretyczne podstawy analizy dyspersji: ewolucyjne przyczyny dyspersji, jej rola w funkcjonowaniu populacji i metapopulacji, rozróżnianie dyspersji od ich innych typów przemieszczania się osobników (np. okresowe migracje, nomadyzm, penetrowanie terytoriów i areałów bytowania); (v) najważniejsze parametry dyspersji (średni dystans przemieszczenia, poziom emigracji, śmiertelność migrantów) i ich szacowanie przy pomocy wskaźników opisowych i modeli analitycznych; (vi) planowanie badań terenowych tak aby uzyskane dane spełniały założenia modeli analitycznych, w tym ustalanie ich częstotliwości i intensywności.

Kurs obejmuje 2 bloki po 7 godzin wykładowych (5:15 h) w drugiej części semestru zimowego.


Ćwiczenia poświęcone są zasadom analizy liczebności populacji i dyspersji osobników przy użyciu ogólnodostępnych programów komputerowych przeznaczonych do tego celu, takich jak MARK i VM2. Drogą powtarzania kroków wykonywanych przez prowadzącego, a następnie samodzielnych prób, studenci poznają sposoby tworzenia plików z danymi i ich importowania do programów, wykonywania analiz danych przy pomocy szerokiej gamy modeli analitycznych (modele Cormacka-Jolly’ego-Sebera, modele CAPTURE, Robust Design, Virtual Migration) oraz interpretacji uzyskiwanych wyników.

Kurs obejmuje 4 bloki po 7 godzin wykładowych (5:15 h) w drugiej części semestru zimowego.


Efekty kształcenia:

WIEDZA:

Student zna możliwości i ograniczenia zastosowań metod odłowów, znakowania i ponownych odłowów w badaniach ekologicznych i w monitoringu gatunków.

Student rozumie założenia podstawowych modeli stosowanych w analizie danych dostarczonych przez te metody.

UMIEJĘTNOŚCI:

Student umie prawidłowo zaplanować badania terenowe przy użyciu metod odłowów, znakowania i ponownych odłowów.

Student potrafi wykonywać analizy liczebności populacji i parametrów dyspersji przy pomocy ogólnodostępnych programów komputerowych.

Student właściwie interpretuje wyniki uzyskiwane w takich analizach.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Student aktywnie angażuje się w realizację powierzonych zadań badawczych wykonywanych samodzielnie lub w małych zespołach.

Student jest ukierunkowany na terminowe osiąganie postawionych celów.


Wymagania wstępne:

Brak.

Posiadanie własnego laptopa nie jest wymagane, ale może być pomocne na ćwiczeniach praktycznych. Pliki instalacyjne programów wykorzystywanych w ramach ćwiczeń zostaną udostępnione.


Forma i warunki zaliczenia:

1. Aktywny udział w zajęciach.

2. Wykonanie analizy danych dostarczonych przez prowadzącego, ewentualnie uzyskanych w inny sposób, np. w ramach badań wykonywanych na potrzeby pracy magisterskiej.


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Environmental Protection and Management, rok 2

Literatura:

Lancia RA , Nichols JD, Pollock KH, (1994) Estimating the number of animals in wildlife populations. In: Bookhout T (ed.) Research and managements techniques for wildlife and habitats. The Wildlife Society, Bethesda, Maryland, USA, pp. 215-253

Literatura uzupełniająca:

Amstrup S.C., McDonald T.L. & Manly B.F.J. (2005) Handbook of Capture-Recapture Analysis. Princeton University Press, Prinseton NJ, USA;

ponadto manuale programów komputerowych oraz artykuły naukowe w formie plików pdf udostępnione na początku zajęć

Uwagi:

WAŻNE:

Zajęcia rozpoczną się około połowy grudnia 2021.

Dodatkowa grupa ćwiczeniowa może zostać utworzona także w środy 13:00-18:00 (s. 3.0.6), ale tylko dla osób z własnym laptopem (!), gdyż sala komputerowa jest niedostępna w tym terminie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.