Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nowe osiągnięcia, odkrycia w botanice

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB.SD-05 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Nowe osiągnięcia, odkrycia w botanice
Jednostka: Instytut Botaniki
Grupy: Przedmioty dla programu studiów III stopnia w dziedzinie nauki biologiczne, dyscyplinie: biologia
Przedmioty dla programu studiów III stopnia w dziedzinie nauki biologiczne, dyscyplinie: biologia
Przedmioty dla programu studiów III stopnia w dziedzinie nauki biologiczne, dyscyplinie: biologia
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Kościńska-Pająk
Prowadzący grup: Grzegorz Góralski, Piotr Köhler, Robert Konieczny, Maria Kościńska-Pająk, Józef Mitka, Krystyna Musiał, Agnieszka Nobis, Marcin Nobis, Piotr Osyczka, Bartosz Płachno, Marzena Popielarska-Konieczna, Aneta Słomka, Hajnalka Szentgyörgyi, Halina Ślesak, Michał Węgrzyn, Szymon Zubek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

1. WIEDZA


Doktorant ma pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych specjalności botaniki. Dostrzega dynamiczny rozwój nauk biologicznych oraz powstawanie nowych klientów badań. Zna podstawowe zasady określone i regulowane przez Kodeks Nomenklatury Botanicznej, zna najważniejsze zmiany wprowadzone do KNB obowiązujące od 1. Stycznia 2012. Posiada wiedzę na temat aktualnych kierunków badań w zakresie apomiktycznego rozmnażania roślin oraz wykazuje znajomość terminologii związanej z apomiksją.2. UMIEJĘTNOCI:


Potrafi oceniać na ile nowe metody badań wpływają na zmianę powszechnie uznanych teorii. Na podstawie zdobytej wiedzy teoretycznej potrafi wykorzystać odpowiednie nowoczesne techniki do swoich badań. Potrafi ocenić poziom swoich badań i ich znaczenie dla ogólnej wiedzy w danej dziedzinie. Zdobywa umiejętności szerszego spojrzenia na swoją problematykę badawczą i wykorzystania zdobytej wiedzy do interpretacji wyników i wyciąganie wniosków. Umie posługiwać się KNB w wersji on-line, umie zinterpretować terminy: hlotypus, isotypus, lectotypus, paratypus, neotypus, epitypus, nomen novum, nomen illegitimum, nomen invalidum. Wykazuje umiejętności krytycznej oceny tekstów naukowych.


3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE:


Doktorant ma świadomość złożoności zjawisk i procesów biologicznych. Rozumie znaczenie pracy zespołowej w badaniach naukowych. Potrafi planować prace zespołu. Systematycznie aktualizuje wiedzę biologiczną i informacje o jej praktycznych zastosowaniach. Wykazuje świadomość ważnych nierozwiązanych problemów związanych z wprowadzeniem apomiksji do roślin uprawnych.


Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia:

Egzamin pisemny-pytania otwarte.


Termin:

Sesja letnia.


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny w formie prezentacji multimedialnej.

Bilans punktów ECTS:

Kurs obejmuje 60 godzin wykładów oraz pracę własną doktoranta- 40 godzin

Literatura:

Dodatkowo:

Wykaz aktualnej literatury przekazywany jest przez każdego prowadzącego na początku wykładu.

Uwagi:

Wykłady w semestrze zimowym będą odbywały się w poniedziałki w godzinach od 13 – 14.30 (pierwszy wykład odbędzie się w sali 0.4 w Collegium Śniadeckich przy ul. Kopernika 27

Wykłady w dniu 14. X i 4.XI odbędą się w budynku dydaktycznym, w sali wykładowej nr 5 przy ul. Kopernika 27

Wykłady: 21.X.2019, 28.X.2019, 18.XI.2019, 25.XI.2019,2.XII.2019, 9.XII2019., 16.XII.2019, 13.I.2020, 20.I.2020, i 27.I.2020 w sali seminaryjnej nr 0.29 Instytutu Botaniki przy ul. Gronostajowej 3.

Wykłady w semestrze letnim będą odbywały się w piątki w godzinach od 10 do 11.30 w sali 0.81 przy ul. Gronostajowej 9

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.