Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Symulacje społeczne jako narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB.SD.VP-3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Symulacje społeczne jako narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 3 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Warsztat, 10 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Tusznio
Prowadzący grup: Joanna Tusznio
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

1. Wiedza

Student zna założenia symulacji społecznych. Student zna wyzwania związania ze złożonością globalnych problemów zrównoważonego rozwoju.


2. Umiejętności

Student umie zastosować wiedzę o symulacjach społecznych do planowania badań, działań praktycznych i edukacji o zrównoważonych rozwoju. Student umie współpracować z innymi osobami i grupami w celu realizacji wspólnych celów.


3. Kompetencje społeczne

Student jest świadomy złożoności wyzwań związanych z realizacją celów zrównoważonego rozwoju. Student umie słuchać i konstruktywnie uczestniczyć w dyskusji. Student jest otwarty na nowe idee i umie weryfikować swój dotychczasowy pogląd w oparciu o wiedzę, dane naukowe i doświadczenie.Wymagania wstępne:

Znajomość języka angielskiego (głównie umiejętność czytania w języku angielskim tekstów przyrodniczych ze zrozumieniem).

Forma i warunki zaliczenia:

Ocena końcowa uzależniona jest od aktywności studenta w trakcie warsztatów oraz umiejętności interpretacji przebiegu w odniesieniu do poznanych koncepcji i teorii. Do uzyskania zaliczenia obowiązkowa jest obecność na warsztatach.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin ustny polegający na dyskusji przebiegu symulacji w odniesieniu do poznanych koncepcji, teorii i wyzwań zrównoważonego rozwoju.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja dydaktyczna, warsztaty

Bilans punktów ECTS:

Udział w ćwiczeniach: 3h

Udział w warsztatach: 10h


Zapoznanie się z obowiązkową literaturą: 5h

Przygotowanie do ćwiczeń: 2h

Przygotowanie do egzaminu: 5h


Łączny nakład pracy studenta: 25h


Pełny opis:

Wyzwania

Zmiany klimatu. Kurczące się zasoby naturalne. Rosnące nierówności i wynikające z tego konflikty. Katastrofy naturalne i powodowane przez ludzi. Skomplikowane przyczyny i złożona natura tych wyzwań wymagają zaangażowania i współpracy na różnych poziomach, od lokalnego do globalnego. Konieczność pilnego działania jest oczywista. Jednakże, zbyt często obiecujące wysiłki zawodzą z powodu błędnych założeń, braku zaufania, bądź kiepskiej komunikacji. Jak zrozumieć złożone problemy w takiej skali? Czy i jak możemy bezpiecznie eksplorować różne pomysły na rozwiązanie problemów zrównoważonego rozwoju?

Narzędzie: symulacje społeczne

Symulacje społeczne oferują kombinację budowania scenariuszy grupowych, gier fabularnych i grywalizacji. Integrują interesariuszy z różnorodnym doświadczeniem i wartościami. Przez kilka godzin, uczestnicy wchodzą w interakcje ze sobą we wspólnym, bezpiecznym środowisku, które odzwierciedla kluczowe aspekty prawdziwego świata. W tej symulowanej rzeczywistości uczestnicy przyjmują role reprezentujące różne sektory: naukę, administrację, biznes, organizacje pozarządowe. W ten sposób, uczestnicy mają szansę zmierzenia się z prawdziwymi problemami, skonfrontować się z przeciwnymi punktami widzenia, oraz rozwiązywać konflikty poprzez negocjacje i dialog. Razem kreatywnie eksperymentują, kombinują i testują w praktyce nowe pomysły poprzez ciągle zderzanie się z wynikami swoich decyzji.

W efekcie, symulacje społeczne pozwalają uczestnikom rozszerzyć i zweryfikować swój światopogląd. Pomagają w odkryciu błędnych przekonań, wyzwalają dialog i eksperymentowanie. Wspólne doświadczenie eliminuje bariery pomiędzy stronami, wzmacniając zaufanie i zrozumienie. Wraz ze zwiększającym się przepływem informacji, uczestnikom coraz łatwiej jest zdobywać wspólny język i działać razem dla wspólnej sprawy. W efekcie następuje zmiana stanu umysłu, która prowadzi do powstania kreatywnych, inkluzyjnych, trwałych rozwiązań, jak również do zaangażowania i poświęcenia się działaniu w prawdziwym świecie.

Celem symulacji jest eksploracja nowych sposobów realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, adaptacji i ograniczenia zmian klimatu, odpowiedzialnego zarządzania zasobami, transformacji energetycznej, poprawy jakości życia, czy też tworzenia prężnych, odpornych społeczeństw. Dla tych wszystkich wyzwań, symulacje społeczne mogą być polem testowym, na którym edukatorzy, naukowcy, osoby profesjonalnie zajmujące się tematyką zrównoważonego rozwoju, oraz decydenci mogą współpracować i planować możliwe przyszłe działania.

Warsztaty

Warsztaty symulacji społecznych łączą elementy eksperymentalne z przeglądem podstawowych założeń tego typu narzędzi oraz dyskusją możliwych aplikacji. W pierwszej części warsztatów, uczestnicy będą mieli możliwość doświadczenia części World’s Future Game – symulacji społecznej poświęconej celom zrównoważonego rozwoju. Po symulacji odbędzie spotkanie podsumowujące – nierozłączna część doświadczenia. W drugiej części warsztatów odbędzie się seria prezentacji połączona z dyskusją, które zrewidują aplikacje symulacji społecznych dla edukacji, badań i polityki publicznej.

Zajęcia warsztatowe prowadzi dr Piotr Magnuszewski z International Institute for Applied Systems Analysis w Wiedniu oraz Centrum Rozwiązań Systemowych.

Literatura:

Kolb and Kolb 2011, Experiential Learning Theory: A Dynamic, Holistic Approach to Management

Learning, Education and Development. W: Armstrong: Management Learning, Edu. and Develop., str. 42-68.

Sterman 2006, Learning from Evidence in a Complex World. Public Health Matters 96(3): 505-514.

Bouwen and Tailieu 2004, Multi-party Collaboration as Social Learning for Interdependence: Developing Relational Knowing for Sustainable Natural Resource Management. J. Community Appl. Soc. Psychol., 14: 137–153

Richard D. Duke and Jac L.A. Geurts –Policy Games for Strategic Management – Pathways into the Unknown.

Rozenberg Publishers 2004, 346s, (fragment)

Bogost, Ian. “The Rhetoric of Video Games." The Ecology of Games: Connecting Youth, Games, and Learning. Edited by Katie Salen, John D. and Catherine T. MacArthur Foundation Series on Digital Media and Learning. Cambridge, MA: The MIT Press, 2008. 117–140.

Uwagi:

Ćwiczenia: W piątek 18.10, sala 1.0.4, start 17:00-19.00

Warsztat: W sobotę 19.10 sala 1.1.1, 9-17.

Kurs organizowany jest w ramach projektu Polonez 3, UMO-2016/23/P/HS6/04017 we współpracy z Sekcją Socjologii Środowiska Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.