Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka przyrody B - praktyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB.WCD-10 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka przyrody B - praktyka
Jednostka: Wydziałowe Centrum Dydaktyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka dydaktyczna, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Czuchnowski
Prowadzący grup: Robert Czuchnowski, Lucyna Paul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

W trakcie praktyki następuje kształtowanie kompetencji dydaktycznych przez:


1) zapoznanie się ze specyfiką szkoły podstawowej, w której praktyka jest odbywana, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań dydaktycznych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji;


2) obserwowanie:

a) czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk w toku prowadzonych przez niego lekcji (zajęć) oraz aktywności uczniów,

b) toku metodycznego lekcji (zajęć), stosowanych przez nauczyciela metod i form pracy oraz wykorzystywanych pomocy dydaktycznych,

c) interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) – dziecko oraz interakcji między dziećmi lub młodzieżą w toku lekcji (zajęć),

d) procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w klasie, ich prawidłowości i zakłóceń,

e) sposobów aktywizowania i dyscyplinowania uczniów oraz różnicowania poziomu aktywności poszczególnych uczniów,

f) sposobu oceniania uczniów,

g) sposobu zadawania i kontrolowania pracy domowej,

h) dynamiki i klimatu społecznego klasy, ról pełnionych przez uczniów, zachowania i postaw uczniów,

i) funkcjonowania i aktywności w czasie lekcji (zajęć) poszczególnych uczniów, z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,

j) działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny,

k) organizacji przestrzeni w klasie, sposobu jej zagospodarowania (ustawienie mebli, wyposażenie, dekoracje);


3) współdziałanie z opiekunem praktyk w:

a) planowaniu i przeprowadzaniu lekcji (zajęć),

b) organizowaniu pracy w grupach,

c) przygotowywaniu pomocy dydaktycznych,

d) wykorzystywaniu środków multimedialnych i technologii informacyjnej w pracy dydaktycznej,

e) kontrolowaniu i ocenianiu uczniów,

f) podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,

g) organizowaniu przestrzeni klasy,

h) podejmowaniu działań w zakresie projektowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;


4) pełnienie roli nauczyciela, w szczególności:

a) planowanie lekcji (zajęć), formułowanie celów, dobór metod i form pracy oraz środków dydaktycznych,

b) dostosowywanie metod i form pracy do realizowanych treści, etapu edukacyjnego oraz dynamiki grupy uczniowskiej,

c) organizację i prowadzenie lekcji (zajęć) w oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusze,

d) wykorzystywanie w toku lekcji (zajęć) środków multimedialnych i technologii informacyjnej,

e) dostosowywanie sposobu komunikacji w toku lekcji (zajęć) do poziomu rozwoju uczniów,

f) animowanie aktywności poznawczej i współdziałania uczniów, rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem technologii informacyjnej,

g) organizację pracy uczniów w grupach zadaniowych,

h) dostosowywanie podejmowanych działań do możliwości i ograniczeń uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

i) diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów,

j) podejmowanie indywidualnej pracy dydaktycznej z uczniami (w tym uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),

k) podejmowanie działań wychowawczych w toku pracy dydaktycznej, w miarę pojawiających się problemów, w sytuacjach: zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania praw innych, nieprzestrzegania ustalonych zasad,

l) podejmowanie współpracy z innymi nauczycielami, wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami;


5) analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, w tym:

a) prowadzenie dokumentacji praktyki,

b) konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką,

c) ocenę własnego funkcjonowania w toku wypełniania roli nauczyciela (dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron),

d) ocenę przebiegu prowadzonych lekcji (zajęć) oraz realizacji zamierzonych celów,


Wymagania wstępne:

Ukończony kurs Podstawy dydaktyki. Ukończone lub w trakcie realizacji kursy w Studium Pedagogicznym UJ przygotowujące do zawodu nauczyciela w zakresie psychologiczno-pedagogicznym.

Zaliczony lub w trakcie realizacji kurs Dydaktyki biologii A.

Zaliczone lub w trakcie realizacji kursy: Anatomia człowieka (kierunek: Biologia i Geologia) i Podstawy Nauk o Ziemi (kierunek: Biologia, Biologia i Geologia)


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Warunkiem zaliczenia praktyk jest dostarczenie przez praktykanta kompletnej dokumentacji zgodnej z aktualnym regulaminem, a także poprawnej pod względem merytorycznym i metodycznym.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena konspektów do prowadzonych lekcji wraz z załącznikami oraz protokołów obserwacji lekcji prowadzonych przez opiekuna praktyk. Dokładnej analizie podlega także wypełniony dzienniczek praktyk. Ponadto elementem oceny jest karta oceny praktyk wypełniona przez nauczyciela opiekuna.

Metody dydaktyczne:

Obserwacja kierowana, samodzielne przygotowanie i prowadzenie lekcji, eksperyment dydaktyczny, analiza dokumentacji szkolnej, metoda portfolio (dokumentacja praktyk)

Bilans punktów ECTS:

Udział w ćwiczeniach szkolnych – 15 godz.

Udział w praktykach zawodowych w tym prowadzenie i hospitowanie lekcji - 45 godz.

Studiowanie literatury i przygotowanie do ćwiczeń – 30 godz.,

Zapoznanie się ze specyfiką szkoły i dokumentacją szkolną, przygotowanie do lekcji w tym przygotowanie konspektów i materiałów dydaktycznych - 35 godz.

Suma: 125 godzin co odpowiada 5 punktom ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Uzupełnieniem kursu Dydaktyki przyrody B, wymaganym do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela, są praktyki pedagogiczne, które obejmują łącznie 60 godzin (45 godzin indywidualnej praktyki ciągłej i 15 godzin praktyki grupowej). Są one zintegrowane z praktyką ogólnopedagogiczną (30 godzin).

Skrócony opis:

Ćwiczenia praktyczne, 15 godzin (10 spotkań po 3 godziny, w tym 15 godzin stanowią ćwiczenia praktyczne w ramach Dydaktyki przyrody B)

Praktyka dydaktyczna, 45 godzin (2 tygodnie praktyki ciągłej we wrześniu, która obejmuje 45 godzin dydaktyki przyrody oraz 30 godzin zintegrowanej z nią praktyki ogólnopedagogicznej)

Pełny opis:

Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki (metodyki nauczania) przedmiotu z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

Obejmuje ona w szczególności zapoznanie się ze specyfiką szkoły, realizowanymi zadaniami dydaktycznymi, sposobem funkcjonowania, organizacją pracy i prowadzoną dokumentacją. Polega między innymi na obserwowaniu toku metodycznego lekcji, stosowanych przez nauczyciela metod i form pracy oraz wykorzystywanych pomocy dydaktycznych, procesów komunikowania interpersonalnego, sposobów aktywizowania i dyscyplinowania uczniów, sposobu oceniania uczniów, organizacji przestrzeni w klasie, sposobu jej zagospodarowania. Zadaniem praktykanta jest także pełnienie roli nauczyciela we współdziałaniu z opiekunem praktyk, w tym planowanie lekcji (zajęć), formułowanie celów, dobór metod i form pracy oraz środków dydaktycznych, organizację i prowadzenie lekcji (zajęć) w oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusze, diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów. Praktykant jest zobowiązany prowadzić pełną dokumentację praktyki obejmującą, uzupełniany na bieżąco dzienniczka praktyk, protokoły obserwacji lekcji prowadzonych przez opiekuna praktyk, konspekty prowadzonych lekcji wraz z przygotowanymi środkami dydaktycznymi (np. prezentacje multimedialne).

Literatura:

Arciszewska E., Dylak S., (red.), 2005, Nauczanie przyrody, CODN, Warszawa.

Uwagi:

Moduł nadobowiązkowy. Przeznaczony dla studentów przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela przyrody, jako drugiego przedmiotu nauczania.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.