Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka przyrody B

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB.WCD-9 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka przyrody B
Jednostka: Wydziałowe Centrum Dydaktyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Czuchnowski
Prowadzący grup: Robert Czuchnowski, Lucyna Paul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

1. WIEDZA

- zna wybrane modele edukacji przyrodniczej w Polsce i Europie

- rozumie istotę integracji treści przedmiotu „Przyroda” i zna jej podstawę programową: cele edukacyjne, treści i zakładane efekty kształcenia, zadania szkoły; metody i techniki nauczania-uczenia się; systemy oceniania.

- zna metodologię praktycznego prowadzenia zajęć z przedmiotu "Przyroda" w szkole podstawowej, w tym kierowania samodzielną pracą uczniów podczas prowadzenia obserwacji i wykonywania doświadczeń.

- wie jak projektować i prowadzić badania diagnostyczne

- zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych

2. UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi zaplanować lekcję przyrody ciekawą i poprawną pod względem merytorycznym i metodycznym, integrując treści z różnych dziedzin

- potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu dydaktyki w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych

- potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych,

- potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań dydaktycznych, wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy dydaktycznej,

- potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania

- systematycznie aktualizuje wiedzę przyrodniczą oraz poszerza swe umiejętności pedagogiczne

- potrafi analizować własne działania pedagogiczne

3. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE:

- odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze) jednocześnie wykazując się otwartością, koleżeńskością, zaangażowaniem, sumiennością i terminowością w realizacji zadań nauczyciela

- ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej; wykazuje cechy refleksyjnego praktyka.


Wymagania wstępne:

Ukończony lub w trakcie realizacji kurs Podstawy dydaktyki. Ukończone lub w trakcie realizacji kursy w Studium Pedagogicznym UJ przygotowujące do zawodu nauczyciela w zakresie psychologiczno-pedagogicznym.

Zaliczony lub w trakcie realizacji kurs Dydaktyki biologii.

Zaliczone lub w trakcie realizacji kursy: Anatomia człowieka (kierunek: Biologia i Geologia) i Podstawy Nauk o Ziemi (kierunek: Biologia, Biologia i Geologia)


Forma i warunki zaliczenia:

Wykład – zaliczenie na ocenę

Ćwiczenia – zaliczenie na ocenę (konspekt zaliczeniowy); Warunki zaliczenia: co najwyżej jedna nieobecność, pozytywna ocena zadań wykonywanych podczas zajęć, udział w dyskusjach.

Ćwiczenia szkolne: zaliczenie na ocenę; Warunki zaliczenia: pozytywna ocena przygotowania i prowadzenia 2 lekcji, pozytywna ocena konspektów do prowadzonych lekcji, aktywny udział w omawianiu lekcji innych studentów).


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy: ocena lekcji i udział w dyskusji. W zakresie umiejętności: ocena konspektu lekcji, ocena prowadzenia lekcji, samoocena po lekcji. W zakresie kompetencji; ocena przygotowania do lekcji, ocena efektów pracy grupowej, ocena sprawdzania wiedzy podczas lekcji.

Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące: pokaz połączony z przeżyciem,. Metody podające: objaśnienie lub wyjaśnienie, opowiadanie i pogadanka, prelekcja, prezentacja multimedialna, wykład informacyjny. Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, obserwacje terenowe i doświadczenia laboratoryjne, metoda projektów, metoda przewodniego tekstu, symulacja, klasyczna metoda problemowa, pokaz. Metody problemowe aktywizujące: dyskusja dydaktyczna, gry dydaktyczne, inscenizacja, metoda przypadków. Metody problemowe: wykład konwersatoryjny, wykład problemowy.

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach – 15 godz.,

Udział w ćwiczeniach – 30 godz.

Udział w ćwiczeniach szkolnych - 15 godz.,

Studiowanie literatury i przygotowanie do ćwiczeń – 30 godz.,

Przygotowanie do lekcji w tym przygotowanie konspektów i materiałów dydaktycznych - 20 godz.

Przygotowanie do zaliczenia – 15 godz.

Suma: 125 godzin co odpowiada 5 punktom ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Uzupełnieniem kursu Dydaktyki przyrody B, wymaganym do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela, są praktyki pedagogiczne, które obejmują łącznie 60 godzin (45 godzin indywidualnej praktyki ciągłej i 15 godzin praktyki grupowej). Są one zintegrowane z praktyką ogólnopedagogiczną (30 godzin).

Skrócony opis:

Wykład, 15 godzin

Ćwiczenia, 30 godzin (10 spotkań po 3 godziny)

Ćwiczenia praktyczne, 15 godzin (10 spotkań w szkole po 3 godziny, w tym 15 godzin stanowi grupowa praktyka dydaktyczna)

Pełny opis:

Miejsce przedmiotu Przyroda na II etapie edukacyjnym. Podstawa programowa kształcenia ogólnego na II etapie edukacyjnym. Cele kształcenia i treści nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć) na II etapie edukacyjnym. Przedmiot (rodzaj zajęć) w kontekście wcześniejszego i dalszego kształcenia. Struktura wiedzy przedmiotowej. Integracja wewnątrz- i międzyprzedmiotowa. Program nauczania - tworzenie i modyfikacja, analiza, ocena,

dobór i zatwierdzanie. Projektowanie procesu kształcenia. Rozkład materiału. Podmiotowość i pełnomocność ucznia. Rola nauczyciela na II etapie edukacyjnym, autorytet nauczyciela. Współpraca nauczyciela z rodzicami uczniów, pracownikami szkoły i środowiskiem. Lekcja. Formalna struktura lekcji jako jednostki dydaktycznej. Sytuacje wpływające na przebieg lekcji. Typy i modele lekcji w zakresie przedmiotu. Nauczycielskie i uczniowskie rytuały lekcji. Planowanie lekcji. Formułowanie celów lekcji i dobór treści nauczania. Metody i zasady nauczania. Formy pracy. Projektowanie środowiska materialnego lekcji. Organizowanie przestrzeni klasy szkolnej. Środki dydaktyczne: podręczniki, pakiety edukacyjne i pomoce dydaktyczne – dobór i wykorzystanie. Edukacyjne zastosowania mediów i technologii informacyjnej.

Kontrola i ocena efektów pracy uczniów. Konstruowanie testów i sprawdzianów. Ocenianie i jego rodzaje. Ocenianie bieżące, semestralne i roczne. Ocenianie wewnętrzne i zewnętrzne. Funkcje oceny. Sprawdzian kończący etap edukacyjny. Odkrywanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień uczniów. Dostosowywanie działań pedagogicznych do potrzeb i możliwości ucznia, w szczególności do możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Trudności w uczeniu się. Sytuacje wychowawcze w toku nauczania przedmiotowego. Efektywność nauczania. Kształtowanie u uczniów pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej.

Literatura:

Arciszewska E., Dylak S., (red.), 2005, Nauczanie przyrody, CODN, Warszawa.

Uwagi:

Moduł nadobowiązkowy. Przeznaczony dla studentów przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela przyrody, jako drugiego przedmiotu nauczania.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.