Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Embriologia roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-100 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Embriologia roślin
Jednostka: Instytut Botaniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Konwersatorium, 6 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 24 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Musiał
Prowadzący grup: Krystyna Musiał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

w odniesieniu do załączonych efektów obszarowych:

- wiedza

zna podstawowe techniki badawcze stosowane w embriologii roślin,

zna przebieg procesów włączonych w generatywne rozmnażanie roślin,

zna budowę oraz funkcje struktur embriologicznych związanych

z rozmnażaniem roślin za pomocą nasion,

zna terminologię stosowaną w opisywaniu struktur i procesów embriologicznych,

BIOLOGIA – studia pierwszego stopnia: K_W01 (++), K_W02 (+), K_W09 (+++), K_W13 (++), K_W18 (+), K_W21 (++)

BIOLOGIA – studia drugiego stopnia: K_W01 (+), K_W05 (+), K_W08 (++), K_W10 (+), K_W12 (++)

BIOLOGIA I GEOLOGIA, SPECJALNOŚĆ OCHRONA PRZYRODY – studia pierwszego stopnia: K_W03 (+), K_W05 (+++), K_W13 (++), K_W19 (++)

BIOLOGIA I GEOLOGIA, SPECJALNOŚĆ OCHRONA PRZYRODY – studia drugiego stopnia: K_W01 (+++), K_W11 (++)

BIOLOGIA I GEOGRAFIA – studia pierwszego stopnia: K_W06 (+), K_W15 (+), K_W19 (+)

BIOLOGIA I GEOGRAFIA – studia drugiego stopnia: K_W01 (++), K_W12 (++)

- umiejętności

ma umiejętność wykonywania prostych preparatów embriologicznych,

umie analizować i interpretować embriologiczne preparaty mikroskopowe,

posiada zdolność poprawnego wnioskowania

BIOLOGIA – studia pierwszego stopnia: K_U01 (+), K_U02 (++), K_U03 (+), K_U06 (++), K_U12 (+)

BIOLOGIA – studia drugiego stopnia: K_U02 (+++), K_U03 (++), K_U07 (++)

BIOLOGIA I GEOLOGIA, SPECJALNOŚĆ OCHRONA PRZYRODY – studia pierwszego stopnia: K_U01 (++), K_U04 (++), K_U05 (+), K_U08 (+++), K_U11 (++)

BIOLOGIA I GEOLOGIA, SPECJALNOŚĆ OCHRONA PRZYRODY – studia drugiego stopnia: K_U07 (++)

BIOLOGIA I GEOGRAFIA – studia pierwszego stopnia:K_U02 (+), K_U04 (++), K_U06 (+++), K_U09 (++), K_U11 (++)

BIOLOGIA I GEOGRAFIA – studia drugiego stopnia:K_U03 (++), K_U06 (++)

- kompetencje społeczne

ma świadomość znaczenia badań embriologicznych w hodowli roślin

potrafi efektywnie pracować wg wskazówek

potrafi pracować w kilkuosobowym zespole

jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt

przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy własnej i innych

BIOLOGIA – studia pierwszego stopnia: K_K02 (++), K_K06 (++)

BIOLOGIA – studia drugiego stopnia:K_K01 (++), K_K05 (++), K_K06 (++)

BIOLOGIA I GEOLOGIA, SPECJALNOŚĆ OCHRONA PRZYRODY – studia pierwszego stopnia: K_K02 (++), K_K06 (++)

BIOLOGIA I GEOLOGIA, SPECJALNOŚĆ OCHRONA PRZYRODY – studia drugiego stopnia: K_K02 (++)

BIOLOGIA I GEOGRAFIA – studia pierwszego stopnia: K_K02 (++), K_K04 (+++), K_K07 (++)

BIOLOGIA I GEOGRAFIA – studia drugiego stopnia: K_K01 (+++), K_K03 (++)


Wymagania wstępne:

studia pierwszego stopnia: II-III rok; studia drugiego stopnia: I-II rok

zaliczenie jednego z podstawowych kursów z zakresu botaniki: Biologia roślin – podstawy (WBNZ-823), Biologia roślin z elementami cytologii (WB.IB.M-OP-010), Botanika (INS-04), Botanika (WCh-O-Lo110-5)

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie przedmiotu - pisemne zaliczenie na ocenę (1 godz.) w zróżnicowanej formie obejmującej krótkie pytania, uzupełnienia tekstu, opis rysunków, test jednokrotnego wyboru; do zaliczenia wymagane jest uzyskanie minimum 50% punktów


warunki dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu:

- uczestnictwo w wykładach

- obowiązkowe i aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach

laboratoryjnych oraz w konwersatoriach

- prowadzenie dokumentacji analizowanych obrazów

mikroskopowych w postaci samodzielnie wykonanych rysunków

oraz kompletowanie i opisywanie przygotowanych schematów

- zaliczenie praktycznego sprawdzianu obejmującego rozpoznanie

i krótki opis preparatu embriologicznego


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

w zakresie wiedzy – pisemny sprawdzian; do zaliczenia wymagane jest uzyskanie min. 50% punktów

w zakresie umiejętności – sprawdzanie umiejętności wykonywania preparatów embriologicznych oraz umiejętności analizy i interpretacji obrazów mikroskopowych, umiejętność korzystania z literatury naukowej i prawidłowego wnioskowania

w zakresie kompetencji społecznych – umiejętność pracy w zespole


Metody dydaktyczne:

wykład – 2h tygodniowo - prezentacja multimedialna


ćwiczenia laboratoryjne – 3h tygodniowo

każde zajęcia laboratoryjne poprzedzone krótką prezentacją multimedialną wprowadzającą w tematykę ćwiczeń;

praca studentów z wykorzystaniem lupy oraz mikroskopu;

samodzielne wykonywanie przez studentów świeżych preparatów embriologicznych oraz ich analiza mikroskopowa wspólnie z prowadzącym; analiza mikroskopowa trwałych preparatów embriologicznych pod kierunkiem prowadzącego; w celu dokumentacji analizowanych struktur embriologicznych wykonanie przez studentów rysunków spod mikroskopu i właściwe ich opisanie, a także poprawne opisanie przygotowanych schematów


konwersatorium – 3 godziny tygodniowo

dyskutowanie aktualnej problematyki badawczej w dziedzinie embriologii Angiospermae na podstawie literatury naukowej


Bilans punktów ECTS:

AKTYWNOŚĆ NAKŁAD PRACY

udział w wykładach 24h

udział w ćwiczeniach 15h

udział w konwersatoriach 6h

przygotowanie się do ćwiczeń 10h

przygotowanie do konwersatorium 15h

przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu… 30h

SUMA 100h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

studia pierwszego stopnia: II-III rok; studia drugiego stopnia: I-II rok

Pełny opis:

Metodyka i techniki badań w embriologii roślin. Struktura organów związanych z rozmnażaniem generatywnym okrytozalążkowych. Procesy sporogenezy, gametofito- i gameto genezy w żeńskiej i męskiej linii. Podwójne zapłodnienie i jego filogenetyczny aspekt. Embriogeneza i rozwój endospermy. Odżywianie struktur rozwijających się w pylniku i w zalążku. Poliploidyzacja w organach i tkankach związanych z rozmnażaniem. Seksualne i apomiktyczne formowanie nasion. Budowa nasion. Główne kierunki badań w embriologii okrytozalążkowych. Embriologia a taksonomia okrytozalążkowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Johri B.M. (Ed.). 1984. Embryology of Angiosperms. Springer-Verlag. Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo.

Bednarska E. 1994. Zarys embriologii roślin okrytonasiennych. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.

Raghavan V. 1997. Molecular embryology of flowering plants. Cambridge University Press.

Raghavan V. 2006. Double Fertilization. Embryo and Endosperm Development in Flowering Plants. Springer-Verlag. Berlin,

Heidelberg.

Rutishauser A. 1973. Embriologia i biologia rozmnażania roślin okrytonasiennych. PWRiL, Warszawa.

Rodkiewicz B. 1973. Embriologia roślin kwiatowych. PWN, Warszawa.

Rodkiewicz B., Śnieżko R., Fyk B., Niewęgłowska B., Tchórzewska D. 1994. Embriologia Angiospermae – rozwojowa i eksperymentalna. UMCS, Lublin.

Bhojwani S.S., Soh W.Y. (Eds.). 2001. Current trends in the embryology of Angiosperms. Cluwer Academic Publishers. Dordrecht, Boston, London.

Literatura uzupełniająca

Cresti M., Blackmore S., van Went J.L. 1992. Atlas of sexual reproduction in flowering plants. Springer-Verlag. Berlin, Heidelberg.

Johri B.M., Ambegaokar K.B., Srivastava P.S. 1992. Comparative embryology of Angiosperms. Vol. 1,2. Springer Verlag. Berlin, Heidelberg, New York, London, Paris, Tokyo, Hong Kong, Barcelona, Budapest.

Lersten N.R. 2004. Flowering plant embryology. Blackwell Publishing.

Bieżąca literatura naukowa w zakresie omawianych na konwersatoriach zagadnień

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.