Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Genetyka człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-137 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Genetyka człowieka
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, I st.
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Lenartowicz
Prowadzący grup: Małgorzata Lenartowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

w odniesieniu do załączonych efektów obszarowych:

- wiedza – K-W01 student rozumie podstawowe zjawiska i procesy genetyczne, K-W06 wyjaśnia mechanizmy molekularne szlaków metabolicznych, K-W07 zna podstawowe mechanizmy molekularne przekazywania informacji genetycznej, regulacji ekspresji genów, K-W20 zna podstawowe zasady stosowania inżynierii genetycznej i komórkowej oraz biotechnologii i możliwości ich praktycznego wykorzystania, zna podstawy terapii genowej

- umiejętności – K-U02 czyta ze zrozumieniem literaturę z zakresu zagadnień genetycznych w języku polskim i K-U03 angielskim, K-U12 potrafi komunikować się z innymi biologami posługując sie poprawnie językiem biologicznym w zakresie genetyki, K-U05 wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu informacji mających odniesienie do nauk biologicznych, w szczególności dotyczących człowieka

- kompetencje społeczne- K-K04 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy etyczne związane z wykonywaniem zawodu


Wymagania wstępne:

Zaliczenie kursu obowiązkowego Genetyka

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny w formie 10 pytań otwartych.

Metody dydaktyczne:

Metody podające - prezentacja multimedialna

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach 30h

Przygotowanie się do zaliczenia 30h

Suma 60h


Pełny opis:

-Główne kierunki zainteresowań genetyki człowieka,

cechy autosomalne dominujące i recesywne, cechy sprzężone z płcią, allele wielokrotne, cechy poligeniczne,

- genetyka populacyjna - pojęcie rasy, zróżnicowanie ras ludzkich

- kierunki genetyki medycznej- genetyka chorób nowotworowych, chorób neurodegeneracyjnych, wady metaboliczne, genetyka transplantacji, terapia chorób dziedzicznych, poradnictwo genetyczne, myszy knock-out i transgeniczne jako modele chorób u ludzi,

- kierunki genetyki sądowej- ustalanie pokrewieństwa, identyfikacja osobników na podstawie materiału biologicznego, badanie układów grup krwi, badanie sekwencji mini i mikrosatelitarnych

- cytogenetyka - badanie kariotypu ludzkiego, mutacje chromosomowe, aberracje chromosomowe strukturowe, zmiany liczby chromosomów

- problemy etyczno-prawne

Literatura:

Genetyka Człowieka. Rozwiązywanie problemów medycznych

B.R. Korf ; PWN Warszawa 2003

Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej

Red. J. Bala; PWN Warszawa 2007

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Lenartowicz
Prowadzący grup: Małgorzata Lenartowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.