Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archeologia - perspektywa ekologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-16 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Archeologia - perspektywa ekologiczna
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: antropologia biologiczna, II st. od r. ak. 2019/20
Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Nowak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów kierunków biologicznych i nauk o ziemi z zarysem archeologii prehistorycznej. Zgodnie z tytułem, zarys ten będzie szczególnie uwzględniał problematykę ekologicznych uwarunkowań prehistorycznych społeczności ludzkich.

Efekty kształcenia:

- Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i terminy archeologiczne związane z archeologią i prehistorią.

- Student zna i rozumie miejsce archeologii i prehistorii w naukach biologicznych, humanistycznych i społecznych.

- Student zna i rozumie znaczenie poszczególnych etapów rozwojowych prehistorycznych i wczesnohistorycznych społeczności ludzkich.

- Student zna i rozumie znaczenie kontekstów środowiskowych podstawowych etapów rozwojowych prehistorycznych i wczesnohistorycznych społeczności ludzkich.


Wymagania wstępne:

Nie dotyczy

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność (80%) i aktywność na zajęciach.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty kształcenia sprawdzane są w ciągu całego semestru poprzez ocenę aktywności studenta na zajęciach, m.in. podczas dyskusji nad zagadnieniami poruszanymi na wykładach i znajdującymi się w zadanej literaturze przedmiotu. Ostateczną formą sprawdzenia wiedzy jest zaliczenie, obejmujące swym zakresem treści przekazywane na wykładzie oraz z zadanej literatury.

Metody dydaktyczne:

wykład problemowy; wykład informacyjny; wykład z elementami konwersatorium; wykład z prezentacją multimedialną

Bilans punktów ECTS:

udział w wykładach – 30 godzin

bieżące utrwalanie nabytej wiedzy – 10 godzin

obowiązkowa lektura – 15 godzin

przygotowanie do zaliczenia – 5 godzin

łącznie na moduł – 60 godzin


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Pełny opis:

Na początku nastąpi ogólne objaśnienie pojęć takich jak archeologia, prehistoria i kultura archeologiczna. Scharakteryzowane zostaną także podstawowe kategorie źródeł archeologicznych i innych danych, wykorzystywanych w archeologii, jak również stosowane w tej nauce metody badawcze. Przedstawione zostaną ponadto podstawowe kierunki refleksji metodologicznej i teoretycznej w archeologii i prehistorii. Zaprezentowane zostaną wreszcie rudymenty podziałów chronologicznych i kulturowych, wypracowanych na gruncie archeologii.

W kolejnym etapie zajęć scharakteryzowane zostaną podstawowe etapy rozwoju społeczności ludzkich w czasach prehistorycznych, a więc: epoka kamienia (paleolit, mezolit, neolit), epoka brązu i epoka żelaza. Charakterystyka ta dotyczyć będzie głównie obszaru kontynentu europejskiego (wraz z szeroko rozumianą strefą śródziemnomorską). W ramach tych charakterystyk szczególny nacisk zostanie położony na kwestie środowiskowych kontekstów, w których funkcjonowały społeczności prehistoryczne i relacji na linii człowiek prehistoryczny-środowisko, a także na zagadnienia paleoekonomiczne, paleoosadnicze i paleodemograficzne. Oczywiście omawiane będą także cechy charakterystyczne najważniejszych kultur archeologicznych (kultura materialna), chronologia, zagadnienia związane z religią i wierzeniami (obrządek pogrzebowy, miejsca kultu), strukturą społeczną i możliwościami w zakresie rekonstrukcji etnicznych i językowych.

Ostatnim elementem zajęć będzie prezentacja wybranych przykładów (case studies) badań z zakresu geoarcheologii i archeologii środowiskowej oraz problemów związanych z interpretacją wyników takich badań.

Literatura:

Literatura podstawowa

- Kaczanowski P., Kozłowski J.K., Wielka Historia Polski. Tom 1: Najdawniejsze dzieje ziem polskich (do VII w.), Kraków 1998.

- Kozłowski J.K., Wielka historia świata. Tom 1, Świat przed „rewolucją” neolityczną, Kraków 2004.

- Renfrew C., Bahn P., Archeologia, teoria, metody, praktyka, Warszawa 2002.

- J. Śliwa (red.), Wielka Historia Świata. Tom 2: Stary i Nowy Świat. Od rewolucji neolitycznej do podbojów Aleksandra Wielkiego, Kraków 2005.

- Wrzesiński J. (red.), Popiół i kość. Funeralia Lednickie, spotkanie IV, Sobótka-Wrocław 2002.

- Urbańczyk P. (red.), The Past Societies. Polish Lands From the First Evidence of Human Presence to the Early Middle Ages. volumes 1 – 5. Warszawa 2016/2017.

Literatura uzupełniająca

Literatura podstawowa

- Kaczanowski P., Kozłowski J.K., Wielka Historia Polski. Tom 1: Najdawniejsze dzieje ziem polskich (do VII w.), Kraków 1998.

- Kozłowski J.K., Wielka historia świata. Tom 1, Świat przed „rewolucją” neolityczną, Kraków 2004.

- Renfrew C., Bahn P., Archeologia, teoria, metody, praktyka, Warszawa 2002.

- J. Śliwa (red.), Wielka Historia Świata. Tom 2: Stary i Nowy Świat. Od rewolucji neolitycznej do podbojów Aleksandra Wielkiego, Kraków 2005.

- Wrzesiński J. (red.), Popiół i kość. Funeralia Lednickie, spotkanie IV, Sobótka-Wrocław 2002.

- Urbańczyk P. (red.), The Past Societies. Polish Lands From the First Evidence of Human Presence to the Early Middle Ages. volumes 1 – 5. Warszawa 2016/2017.

Literatura uzupełniająca

- Czarnecka K., Struktura społeczna ludności kultury przeworskiej, Warszawa 1990.

- Dąbrowski J., Polska przed trzema tysiącami lat. Czasy kultury łużyckiej, Warszawa 2009.

- Gamble C., The Palaeolithic Societies of Europe, Cambridge 1999.

- Harding A., European Societies in the Bronze Age, Cambridge 2000.

- Kaczanowski P., Przemiany osadnicze na ziemiach polskich u schyłku starożytności [w:] P. Kaczanowski, M. Parczewski (red.), Archeologia o początkach Słowian. Materiały z konferencji, Kraków, 19-21 listopada 2001, Kraków 2005, 215-227.

- Kolendo J., Świat antyczny i barbarzyńcy, t. I i II, Warszawa 1998.

- Kruk J., Wzory przeszłości. Studia nad neolitem środkowym i późnym, Kraków 2008.

- Kruk J., Milisauskas S., Rozkwit i upadek społeczeństw rolniczych neolitu, Kraków 1999.

- Nowak M., Drugi etap neolityzacji ziem polskich, Kraków 2009.

- Przybyła M.S., Mittel- und Südosteuropa in der zweiten Hälfte des 12. Jh. v. Chr. – Die Klimakrise von 1159-1141 BC und deren Wiederspiegelung in Fundmaterial (Europa środkowa i południowo-wschodnia w 2 połowie XII w. przed Chr. – kryzys klimatyczny lat 1159-1141 BC i jego odbicie w zapisie źródeł archeologicznych), Sprawozdania Archeologiczne 58 (2006), 21-92.

- Milisauskas S., Kruk J., Pipes M.-L., Haduch E. 2016. Neolithic Human Burials Practices. The Interpretation of Funerary Behaviors at Bronocice. Kraków.

- Milisauskas S., Kruk J., Pipes M.-L., Makowicz-Poliszot D. Butchering and Meat Consumption in the Neolithic. The Exploitation of Animals at Bronocice. Kraków 2012.

- Kruk J., Lityńska-Zając M., Milisauskas S. Gospodarka roślinna w neolicie. Studium przypadku / Neolithic plant cultivation at Bronocice. Kraków 2016.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Nowak
Prowadzący grup: Marek Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.