Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kariotyp - praktyczny kurs analizy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-169 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Kariotyp - praktyczny kurs analizy
Jednostka: Instytut Botaniki
Grupy: Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia molekularna, II st. od r. ak. 2019/20
Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Joachimiak
Prowadzący grup: Andrzej Joachimiak, Aneta Słomka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

w odniesieniu do załączonych efektów obszarowych:

- wiedza

Student potrafi wymienić i scharakteryzować podstawowe elementy budowy chromosomu podziałowego; potrafi rozróżniać i charakteryzować różne typy chromosomów; rozumie podstawowe hipotezy związane z budową i ewolucją kariotypu


- umiejętności

Student potrafi wykonywać preparaty cytologiczne i interpretować wyniki barwienia chromosomów; potrafi dokonywać pomiarów chromosomów z użyciem odpowiednich programów komputerowych, sporządzać idiogramy, kariogramy i tabele zawierające wyniki pomiarów; potrafi podsumować wyniki analizy kariotypu


- kompetencje społeczne

Student potrafi efektywnie pracować wg wskazówek i jest zdolny do pracy w zespole 2 – 3 osobowym

Wymagania wstępne:

-

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie przedmiotu - pisemne zaliczenie na ocenę (1 godz.) w zróżnicowanej formie obejmującej krótkie pytania, interpretację danych oraz test jednokrotnego wyboru do zaliczenia wymagane jest uzyskanie minimum 50% punktów

warunki dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu:- uczestnictwo w ćwiczeniach

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W trakcie ćwiczeń: każdorazowe kontrolowanie sposobu wykonania przez studenta zleconych mu zadań

Metody dydaktyczne:

każde zajęcia laboratoryjne poprzedzone krótką prezentacją wprowadzającą w tematykę ćwiczeń; praca studentów z wykorzystaniem mikroskopu;samodzielne przygotowanie materiału potrzebnego do sporządzenia preparatów; samodzielne wykonywanie preparatów cytologicznych oraz ich analiza mikroskopowa;wykonanie przez studentów dokumentacji komputerowej, pomiarów chromosomów oraz analizy kariotypu

Bilans punktów ECTS:

AKTYWNOŚĆ NAKŁAD PRACY

udział w ćwiczeniach 45h

przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu… 20h

SUMA 65h

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Cele i metody analizy kariotypu; obsługa podstawowego sprzętu optycznego, fotograficznego i elektronicznego stosowanego w badaniach chromosomów; kolejne etapy analizy kariotypu; sporządzanie dokumentacji fotograficznej i pomiarowej oraz kariogramów i idiogramów.

Literatura:

Joachimiak A. 1994. Analiza kariotypu roślin. Skrypt UJ nr 717, Kraków.

Rogalska S., Małuszyńska J., Olszewska M.J. 2005. Podstawy cytogenetyki roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Srebrniak M.I., Tomaszewska A. 2008. Badania cytogenetyczne w praktyce klinicznej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Joachimiak
Prowadzący grup: Andrzej Joachimiak, Aneta Słomka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.