Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Oceanologia - wprowadzenie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-201 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Oceanologia - wprowadzenie
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, I st.
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia środowiskowa, I st.
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Zarządzanie zasobami przyrody - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Fiałkowski
Prowadzący grup: Wojciech Fiałkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Wiedza:

rozumie i potrafi scharakteryzować podstawowe zjawiska i procesy geologiczne, fizyczne i biologiczne kontrolujące funkcjonowanie biocenoz morskich.

zna tło historyczne rozwoju nauk o morzu, oraz rozwoju podstawowych metod badań morza.


Umiejętności:

czyta ze zrozumieniem literaturę z zakresu oceanologii w języku polskim i angielskim.

potrafi integrować wiedzę z różnych dziedzin nauk o morzu celem wyjaśnienia problemów badawczych.


Kompetencje społeczne:

wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej.

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

uczestnictwo w co najmniej 90% spotkań

uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego sprawdzianu zaliczeniowego

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

metody: sprawdzian pisemny

kryterium zaliczenia: co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

udział w wykładach: 30h

przygotowanie do zaliczenia pisemnego: 20h

Suma: 50h

Pełny opis:

Kurs zalecany od I roku studiów.

Treść kursu: Historia europejskich badań Oceanu.

Baseny oceaniczne - jak powstały, dlaczego mają taki a nie inny kształt i jaki jest związek między tym kształtem a strukturą dna.

Chemia wody morskiej.

Fizyka morza - cyrkulacja wody, prądy, fale, pływy oraz wpływ Oceanu Światowego na klimat.

Biologia oceanu - przystosowania organizmów do życia w różnych częściach Oceanu Światowego i formacje ekologiczne.

Człowiek i ocean - wykorzystanie zasobów oceanu i wpływ człowieka na ekosystemy morskie.

Literatura:

podstawowa:

Duxbury, A.C., Duxbury, A.B., Sverdrup, K.A., (2004) Oceany świata. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.

Radomski, A., Gasiński, M.A., (2004) Elementy oceanologii. Wprowadzenie do środowisk morskich. Wydawnictwo UJ, Kraków.

Thurman, H.V. (1982) Zarys oceanologii. Wydawnictwo Morskie, Gdańsk.

uzupełniająca:

Szymborscy, S. i K. (1981) Wszechocean. Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa.

Demel, K. (1974) Życie morza. Wydawnictwo Morskie, Gdańsk. {i inne książki tego autora}

Uwagi:

Studia pierwszego stopnia: I rok. Kurs fakultatywny - zalecany.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Fiałkowski
Prowadzący grup: Wojciech Fiałkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.