Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ontogeneza człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-208 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Ontogeneza człowieka
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Kursy obowiązkowe w ścieżce kształcenia: antropologia biologiczna, II st. od r. ak. 2019/20
Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok)
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Wronka
Prowadzący grup: Iwona Wronka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem kursu jest:

zapoznanie studentów z prawidłowościami rozwoju biologicznego oraz czynnikami warunkującym tempo i przebieg ontogenezy

• kształcenie umiejętności rozpoznawania nieprawidłowości w rozwoju biologicznym oraz zagrożeń zdrowia na różnych etapach rozwoju ontogenetycznego

• Kształtowanie przekonania o konieczności wychowania zdrowotnego, w tym nauczenie organizacji i tworzenia warunków nauki, pracy i wypoczynku zgodnie z normami higienicznymi;


Efekty kształcenia:

wiedza K_W01, P1A_W01, P1A_W04 rozumie przebieg procesu rozwoju biologicznego człowiek oraz K_W10 P1A_W04 środowiskowe uwarunkowani zjawisk biologicznych u człowieka, , , K_W08 P2A_W05 wskazuje najistotniejsze trendy rozwoju nauk biologicznych w zakresie auksologii, K_W06 P2A_W05 śledzi aktualną literaturę przedmiotu K_W09 P2A_W06 zna podstawowe zastosowania modelowania przebiegu procesu rozwoju biologicznego człowieka przy użyciu algorytmów matematycznych, statystycznych oraz informatycznych, K-W12 P2A_W09 zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii

Umiejętności - K-W 16 P1A_W07 zna podstawowe techniki i narzędzia badawcze stosowane w biologii człowieka K_W01 P2A_W01 interpretuje przebieg rozwoju biologicznego człowieka w aspekcie uwarunkowań społecznych i ekonomicznych

kompetencje społeczne- umiejętność współpracy w grupie oraz pracy z duża grupą osób (metodyka przeprowadzani badań przekrojowych).


Wymagania wstępne:

Zaliczenie kursu Antropologia ogólna.

Forma i warunki zaliczenia:

Do zaliczenia kursu niezbędna jest

1. obecność na ćwiczeniach

2. aktywny udział w ćwiczeniach

3. uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego ( krótkie odpowiedzi na pytanie otwarte)


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

aktywny udział w ćwiczeniach, egzamin końcowy

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

>wykład - prezentacja multimedialna

ćwiczenia – Pięć pierwszych ćwiczeń ma charakter zajęć praktycznych. Studenci rozwiązują zadania i analizują dane antropometryczne. Podstawa zaliczenia ćwiczeń jest przygotowanie raportów. Kolejne dwa mają charakter pokazowy – studenci zapoznają się z metodyką badań poprzez analizę przykładowych kwestionariuszy oraz standaryzowanych testów. W trakcie ćwiczeń 7 studenci samodzielnieprzygotowują ankietę i kartę pomiarów do określonych badań. Ostatnie ćwiczenia mają charakter seminaryjny. Każdy ze studentów otrzymuje prace naukowe dotyczće metodyki badań auksologicznych, które samodzielnie analizuje a następnie

w trakcie dyskusji panelowej przedstawia ich wyniki


Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach - 30 godzin

Udział w ćwiczeniach -15 godz

Przygotowanie raportów z ćwiczeń - 5 godz

Przygotowanie do ćwiczeń - 20 godz

Przygotowanie się do zaliczenia kursu i udział w zaliczeniu - 32 godziny


Suma 102 godz


Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Specyfika rozwoju biologicznego w różnych okresach życia postnatalnego (noworodkowego, niemowlęcego, dzieciństwa młodszego i starszego, młodzieńczym, dorosłości, dojrzałości i starości)

2. Rozwój wybranych układów oraz hormonalna regulacja procesu wzrastania

3. Zaburzenia w dynamice i harmonii rozwoju

4. Genetyczne, paragenetyczne i środowiskowego uwarunkowania przebiegu rozwoju oraz kondycji biologicznej osób w różnych okresach życia

5. Zróżnicowanie budowy ciała oraz przebiegu rozwoju w aspekcie różnic dymorficznych oraz somatotypu

6. Rozwój motoryczny

7. Wybrane zagadnienia z zakresu promocji zdrowia (pojęcie zdrowia i warunków zdrowotnych, wskaźniki zdrowia populacji, zależność pomiędzy sposobem żywienia i aktywność fizyczna a rozwojem biologiczny i zdrowiem).

Tematyka ćwiczeń

1. Dynamika i kinetyka procesu wzrastania.

2. Diagnostyka rozwoju dzieci i młodzieży (wiek biologiczny i normy rozwojowe)

3. Prognozowanie dorosłej wysokości ciała

4. Ocena budowy ciała

5. Określanie stopnia dymorfizmu płciowego w zakresie cech antropometrycznych

6. Ocena aktywności fizycznej, sposobu żywienia oraz stanu odżywienia

7. Wywiad antropologiczny, karta badań oraz standaryzowane testy do oceny kondycji biologicznej osób w różnych okresach życia

8. Metodyka badań auksologicznych

Literatura:

> Literatura podstawowa

Charzewski J (red.) Antropologia, Wydawnictwo AWF, Warszawa 2004

Jaczewski A.(red.) Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania Wydawnictwo Akademickie Żak Warszawa 2003

Jopkiewicz A., Suliga E. Biologiczne podstawy rozwoju człowieka Wyd Inst. Tech. i Ekspl. Kielce-Radom 1998

Łaska-Mierzejewska T. Antropologia w sporcie i wychowaniu fizycznym

Malinowski A. Auksologia UZ, Zielona Góra 2004

Malinowski A. Wstęp do antropologii i ekologii człowieka Wyd. UŁ, Lodź 1999

Mięsowicz I. (red.) Auksologia Wyd. Akad. Ped.Spec. Warszawa 2001

Ulijaszek S. J., Johnston F. E., Preece M. A, The Cambridge Enclopedia of Human Growth and Development Cambridge University Press, 1998.

Wolański N. Rozwój biologiczny człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

Literatura uzupełniająca

Chromiński Z., Malinowski A. Ekologia człowieka Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 1999

Wolański N. Ekologia człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006

Kopczyńska-Sikorska (red.) Diagnostyka rozwoju dzieci i młodzieży PZWL, Warszawa 1980

Tanner J.M. Rozwój w okresie pokwitania PZWL, Warszawa 1963

Szopa J., Mleczko E., Żak S., Podstawy antropomotoryki Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2000

Bogin B. Patterns of Human Growth Cambridge University Press 1999

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Wronka
Prowadzący grup: Iwona Wronka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.