Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Paleobotanika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-210 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Paleobotanika
Jednostka: Instytut Botaniki
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-UD-4
Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Geologia, stacjonarne pierwszego stopnia, kursy do wyboru dla lat 2-3
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Madeja
Prowadzący grup: Jacek Madeja, Grzegorz Pacyna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

Znajomość:

- systematyki kopalnych glonów i roślin telomowych od prekambru po holocen,

- podstawowych metod badawczych stosowanych w paleobotanice,

- budowy morfologicznej i anatomicznej kopalnych glonów i roślin telomowych oraz zasad tworzenia nowych taksonów,

- metod oznaczania i opisywania skamieniałości roślinnych,

- głównych linii ewolucyjnych kopalnych roślin niższych i telomowych,

- stanu zbadania i ewolucji różnych grup roślin kopalnych w kraju i za granicą.

P1A_W01, P1A_W04, P1A_W05, P1A_W07


W zakresie umiejętności:

- posiada umiejętność rozpoznawania makroskopowo i mikroskopowo najczęściej spotykanych skamieniałości roślin telomowych,

- potrafi opisać skamieniałości ich budowę morfologiczna i anatomiczną i na tej podstawie wyciąga wnioski paleoekologiczne,

- potrafi wykorzystać literaturę paleobotaniczną i geologiczna krajową i obcą w celach porównawczych skamieniałości z różnych stanowisk.

P1A_U01, P1A_U02, P1A_U03, P1A_U04, P1A_U06, P1A_U07, P1A_U11


W zakresie kompetencji społecznych:

- wykazuje potrzebę systematycznego wzbogacania i pogłębiania wiedzy,

- umie współpracować z innymi

P1A_K01, P1A_K03, P1A_K05, P1A_K06, P1A_K07Wymagania wstępne:

-

Forma i warunki zaliczenia:

Uczestnictwo w ćwiczeniach i wykładach, zaliczenie kursu na ocenę - wymagane jest uzyskanie minimum 51% prawidłowych odpowiedzi.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie praktyczne ćwiczeń w formie rozpoznawania skamieniałości.

Zaliczenie kursu w formie testowej z materiału ćwiczeń i wykładów.


Metody dydaktyczne:

Wykład

- prezentacja świata roślin w poszczególnych epokach geologicznych i związanych z nim zagadnieniami ewolucji i paleoekologii (prezentacja multimedialna)

- prezentacja oryginalnych skamieniałości


Ćwiczenia

- ćwiczenia praktyczne w identyfikacji taksonomicznej skamieniałości na podstawie morfologii i anatomii roślin

- zapoznanie się z metodami preparowania okazów kopalnych

- wizyty w muzeach : Paleobotanicznym IB UJ i PAN oraz Muzeum Instytutu Nauk Geologicznych PAN

- indywidualne konsultacje


Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach 30 h

Udział w ćwiczeniach 30 h

Przygotowanie do ćwiczeń 10 h

Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń 10 h

Przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu 10 h

Suma 90 h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

Ćwiczenia i wykłady w pracowniach Instytutu Botaniki i Paleoherbarium z wykorzystaniem oryginalnych materiałów skamieniałości roślinnych z Polski i ze świata.

Pełny opis:

Kopalny zapis historii ewolucyjnej roślin. Główne wydarzenia ewolucji roślin. Roślinność (glony i rośliny telomowe) w poszczególnych epokach geologicznych od prekambru po holocen na tle zjawisk w nich zachodzących. Główne hipotezy dotyczące pochodzenia i wczesnej ewolucji życia na Ziemi. Budowa morfologiczna i anatomiczna roślin kopalnych eksponowana na bogatym oryginalnym materiale skamieniałości. Elementy palinologii. Podstawowe zagadnienia zastosowania biostratygrafii, rekonstrukcji paleośrodowisk i paleogeografii w oparciu o rośliny kopalne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Szweykowska A., Szweykowski J. 2007. Botanika. Morfologia i systematyka. T.1 i 2. Wyd. Nauk. PWN, W-wa

Taylor T., Taylor E., Krings M. 2009. Paleobotany. The Biology and evolution of fossil plants. Elsevier, Amsterdam, Boston

Literatura uzupełniająca:

Szafer W., Kostyniuk M. 1962 Zarys paleobotaniki. PWN, W-wa

Dzik J. 2003. Dzieje życia na Ziemi. Wyd. Nauk, PWN, W-wa

Uwagi:

Biologia, stacjonarne pierwszego stopnia, kursy do wyboru dla lat 2-3

Przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-UD-4 (WBNZ-n011-0-UD-4)

Przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6 (WBNZ-n011-0-ZD-6)

Geologia, stacjonarne pierwszego stopnia, kursy do wyboru dla lat 2-3 (GL.1S.FD)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Madeja
Prowadzący grup: Jacek Madeja, Grzegorz Pacyna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

Znajomość:

- systematyki kopalnych glonów i roślin telomowych od prekambru po holocen,

- podstawowych metod badawczych stosowanych w paleobotanice,

- budowy morfologicznej i anatomicznej kopalnych glonów i roślin telomowych oraz zasad tworzenia nowych taksonów,

- metod oznaczania i opisywania skamieniałości roślinnych,

- głównych linii ewolucyjnych kopalnych roślin niższych i telomowych,

- stanu zbadania i ewolucji różnych grup roślin kopalnych w kraju i za granicą.

P1A_W01, P1A_W04, P1A_W05, P1A_W07


W zakresie umiejętności:

- posiada umiejętność rozpoznawania makroskopowo i mikroskopowo najczęściej spotykanych skamieniałości roślin telomowych,

- potrafi opisać skamieniałości ich budowę morfologiczna i anatomiczną i na tej podstawie wyciąga wnioski paleoekologiczne,

- potrafi wykorzystać literaturę paleobotaniczną i geologiczna krajową i obcą w celach porównawczych skamieniałości z różnych stanowisk.

P1A_U01, P1A_U02, P1A_U03, P1A_U04, P1A_U06, P1A_U07, P1A_U11


W zakresie kompetencji społecznych:

- wykazuje potrzebę systematycznego wzbogacania i pogłębiania wiedzy,

- umie współpracować z innymi

P1A_K01, P1A_K03, P1A_K05, P1A_K06, P1A_K07Wymagania wstępne:

-

Forma i warunki zaliczenia:

Uczestnictwo w ćwiczeniach i wykładach, zaliczenie kursu na ocenę - wymagane jest uzyskanie minimum 51% prawidłowych odpowiedzi.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie praktyczne ćwiczeń w formie rozpoznawania skamieniałości.

Zaliczenie kursu w formie testowej z materiału ćwiczeń i wykładów.


Metody dydaktyczne:

Wykład

- prezentacja świata roślin w poszczególnych epokach geologicznych i związanych z nim zagadnieniami ewolucji i paleoekologii (prezentacja multimedialna)

- prezentacja oryginalnych skamieniałości


Ćwiczenia

- ćwiczenia praktyczne w identyfikacji taksonomicznej skamieniałości na podstawie morfologii i anatomii roślin

- zapoznanie się z metodami preparowania okazów kopalnych

- wizyty w muzeach : Paleobotanicznym IB UJ i PAN oraz Muzeum Instytutu Nauk Geologicznych PAN

- indywidualne konsultacje


Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach 30 h

Udział w ćwiczeniach 30 h

Przygotowanie do ćwiczeń 10 h

Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń 10 h

Przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu 10 h

Suma 90 h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

Ćwiczenia i wykłady w pracowniach Instytutu Botaniki i Paleoherbarium z wykorzystaniem oryginalnych materiałów skamieniałości roślinnych z Polski i ze świata.

Pełny opis:

Kopalny zapis historii ewolucyjnej roślin. Główne wydarzenia ewolucji roślin. Roślinność (glony i rośliny telomowe) w poszczególnych epokach geologicznych od prekambru po holocen na tle zjawisk w nich zachodzących. Główne hipotezy dotyczące pochodzenia i wczesnej ewolucji życia na Ziemi. Budowa morfologiczna i anatomiczna roślin kopalnych eksponowana na bogatym oryginalnym materiale skamieniałości. Elementy palinologii. Podstawowe zagadnienia zastosowania biostratygrafii, rekonstrukcji paleośrodowisk i paleogeografii w oparciu o rośliny kopalne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Szweykowska A., Szweykowski J. 2007. Botanika. Morfologia i systematyka. T.1 i 2. Wyd. Nauk. PWN, W-wa

Taylor T., Taylor E., Krings M. 2009. Paleobotany. The Biology and evolution of fossil plants. Elsevier, Amsterdam, Boston

Literatura uzupełniająca:

Szafer W., Kostyniuk M. 1962 Zarys paleobotaniki. PWN, W-wa

Dzik J. 2003. Dzieje życia na Ziemi. Wyd. Nauk, PWN, W-wa

Uwagi:

Biologia, stacjonarne pierwszego stopnia, kursy do wyboru dla lat 2-3

Przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-UD-4 (WBNZ-n011-0-UD-4)

Przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6 (WBNZ-n011-0-ZD-6)

Geologia, stacjonarne pierwszego stopnia, kursy do wyboru dla lat 2-3 (GL.1S.FD)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.