Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Paleobotanika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-210 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Paleobotanika
Jednostka: Instytut Botaniki
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-UD-4
Geologia, stacjonarne pierwszego stopnia, kursy do wyboru dla lat 2-3
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia środowiskowa, II st.
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Madeja
Prowadzący grup: Jacek Madeja, Grzegorz Pacyna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

Znajomość:

- systematyki kopalnych glonów i roślin telomowych od prekambru po holocen,

- podstawowych metod badawczych stosowanych w paleobotanice,

- budowy morfologicznej i anatomicznej kopalnych glonów i roślin telomowych oraz zasad tworzenia nowych taksonów,

- metod oznaczania i opisywania skamieniałości roślinnych,

- głównych linii ewolucyjnych kopalnych roślin niższych i telomowych,

- stanu zbadania i ewolucji różnych grup roślin kopalnych w kraju i za granicą.

P1A_W01, P1A_W04, P1A_W05, P1A_W07


W zakresie umiejętności:

- posiada umiejętność rozpoznawania makroskopowo i mikroskopowo najczęściej spotykanych skamieniałości roślin telomowych,

- potrafi opisać skamieniałości ich budowę morfologiczna i anatomiczną i na tej podstawie wyciąga wnioski paleoekologiczne,

- potrafi wykorzystać literaturę paleobotaniczną i geologiczna krajową i obcą w celach porównawczych skamieniałości z różnych stanowisk.

P1A_U01, P1A_U02, P1A_U03, P1A_U04, P1A_U06, P1A_U07, P1A_U11


W zakresie kompetencji społecznych:

- wykazuje potrzebę systematycznego wzbogacania i pogłębiania wiedzy,

- umie współpracować z innymi

P1A_K01, P1A_K03, P1A_K05, P1A_K06, P1A_K07Wymagania wstępne:

-

Forma i warunki zaliczenia:

Uczestnictwo w ćwiczeniach i wykładach, zaliczenie kursu na ocenę - wymagane jest uzyskanie minimum 51% prawidłowych odpowiedzi.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie praktyczne ćwiczeń w formie rozpoznawania skamieniałości.

Zaliczenie kursu w formie testowej z materiału ćwiczeń i wykładów.


Metody dydaktyczne:

Wykład

- prezentacja świata roślin w poszczególnych epokach geologicznych i związanych z nim zagadnieniami ewolucji i paleoekologii (prezentacja multimedialna)

- prezentacja oryginalnych skamieniałości


Ćwiczenia

- ćwiczenia praktyczne w identyfikacji taksonomicznej skamieniałości na podstawie morfologii i anatomii roślin

- zapoznanie się z metodami preparowania okazów kopalnych

- wizyty w muzeach : Paleobotanicznym IB UJ i PAN oraz Muzeum Instytutu Nauk Geologicznych PAN

- indywidualne konsultacje


Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach 30 h

Udział w ćwiczeniach 30 h

Przygotowanie do ćwiczeń 10 h

Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń 10 h

Przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu 10 h

Suma 90 h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

Ćwiczenia i wykłady w pracowniach Instytutu Botaniki i Paleoherbarium z wykorzystaniem oryginalnych materiałów skamieniałości roślinnych z Polski i ze świata.

Pełny opis:

Kopalny zapis historii ewolucyjnej roślin. Główne wydarzenia ewolucji roślin. Roślinność (glony i rośliny telomowe) w poszczególnych epokach geologicznych od prekambru po holocen na tle zjawisk w nich zachodzących. Główne hipotezy dotyczące pochodzenia i wczesnej ewolucji życia na Ziemi. Budowa morfologiczna i anatomiczna roślin kopalnych eksponowana na bogatym oryginalnym materiale skamieniałości. Elementy palinologii. Podstawowe zagadnienia zastosowania biostratygrafii, rekonstrukcji paleośrodowisk i paleogeografii w oparciu o rośliny kopalne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Szweykowska A., Szweykowski J. 2007. Botanika. Morfologia i systematyka. T.1 i 2. Wyd. Nauk. PWN, W-wa

Taylor T., Taylor E., Krings M. 2009. Paleobotany. The Biology and evolution of fossil plants. Elsevier, Amsterdam, Boston

Literatura uzupełniająca:

Szafer W., Kostyniuk M. 1962 Zarys paleobotaniki. PWN, W-wa

Dzik J. 2003. Dzieje życia na Ziemi. Wyd. Nauk, PWN, W-wa

Uwagi:

Biologia, stacjonarne pierwszego stopnia, kursy do wyboru dla lat 2-3

Przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-UD-4 (WBNZ-n011-0-UD-4)

Przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6 (WBNZ-n011-0-ZD-6)

Geologia, stacjonarne pierwszego stopnia, kursy do wyboru dla lat 2-3 (GL.1S.FD)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Madeja, Grzegorz Pacyna
Prowadzący grup: Jacek Madeja, Grzegorz Pacyna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Poznanie kopalnego zapisu historii ewolucyjnej roślin, głównych wydarzeń w ewolucji roślin, roślinności w poszczególnych epokach geologicznych. Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami zastosowania biostratygrafii, rekonstrukcji paleośrodowisk i paleogeografii w oparciu o rośliny kopalne. Nabycie umiejętności stosowania podstawowych metod badawczych używanych w paleobotanice do opisu i interpretacji roślin kopalnych.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

• Student opisuje główne linie ewolucyjne roślin od prekambru po holocen z uwzględnieniem grup wymarłych.

• Student umie wytłumaczyć znaczenie przystosowawcze cech budowy morfologicznej i anatomicznej kopalnych roślin.

• Student omawia stan zbadania i poznania różnych grup roślin kopalnych w kraju i za granicą.

• Student umie wytłumaczyć na czym polegają podstawowe metody badawcze stosowane w paleobotanice.


W zakresie umiejętności:

• Student rozpoznaje makroskopowo i mikroskopowo najczęściej spotykane skamieniałości roślinne, na podstawie ich budowy morfologicznej i anatomicznej potrafi wyciągnąć wnioski paleoekologiczne i ewolucyjne.


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia ćwiczeń jest 80% obecności. Zaliczenie ćwiczeń jest praktyczne w formie rozpoznawania skamieniałości roślinnych. Każdy student otrzyma do rozpoznania dwa okazy/zdjęcia skamieniałości. Należy podać przynależność systematyczną okazu, wypisać cechy, które pozwoliły na jego zidentyfikowanie, podać jego charakterystykę paleobotaniczną. Do zaliczenie wymagane jest prawidłowe rozpoznanie i opisanie przynajmniej jednej skamieniałości.


Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia kursu jest zaliczenie ćwiczeń. Zaliczenie kursu odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru z materiału ćwiczeń i wykładów oraz wykonania pełnego opisu rysunków rekonstrukcji dwóch roślin kopalnych. Wymagane jest uzyskanie minimum 60% punktów.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Nabycie przez studenta wiedzy dotyczącej cech głównych linii ewolucyjnych roślin, znaczenia przystosowawczego cech budowy morfologicznej i anatomicznej kopalnych roślin, wiedzy o stanie zbadania i poznania różnych grup roślin kopalnych oraz wiedzy na czym polegają podstawowe metody badawcze stosowane w paleobotanice zostanie sprawdzone pytaniami jednokrotnego wyboru w teście zaliczeniowym kursu (wymagane jest uzyskanie minimum 60% punktów).


Nabycie przez studenta umiejętności rozpoznawania najczęściej spotykanych skamieniałości roślinnych oraz na podstawie ich budowy morfologicznej i anatomicznej umiejętności wyciągania wniosków paleoekologicznych i ewolucyjnych zostanie sprawdzone w formie praktycznego zaliczenia ćwiczeń polegającego na rozpoznawaniu skamieniałości i dokonywaniu ich charakterystyki (do zaliczenia wymagane prawidłowe rozpoznanie i opisanie przynajmniej jednej skamieniałości z dwóch) oraz przez wykonanie opisu rysunków rekonstrukcji dwóch roślin kopalnych w teście zaliczeniowym kursu (wymagane 60% punktów).


Metody dydaktyczne:

• Wykład (prezentacja multimedialna)

• Wykład konwersatoryjny i problemowy

• Pokaz skamieniałości i oglądanie ekspozycji paleobotanicznej

• Ćwiczenia praktyczne w identyfikacji taksonomicznej skamieniałości roślinnych na podstawie zachowanej morfologii i anatomii

• Pokaz metod preparowania skamieniałości

• Dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

•Wykład – 30 h

•Ćwiczenia – 30 h


Praca własna studenta:

•Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń – 5 h

•Przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu – 10 h

•Lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 15 h


W sumie: 90 h = 3 ETCS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

Ćwiczenia i wykłady w pracowniach Instytutu Botaniki z wykorzystaniem oryginalnych materiałów skamieniałości roślinnych z Polski i ze świata.

Pełny opis:

Wykład:

Kopalny zapis historii ewolucyjnej roślin. Główne wydarzenia w ewolucji roślin. Charakterystyka głównych grup roślin kopalnych. Budowa anatomiczna i morfologiczna najlepiej poznanych roślin kopalnych, w tym form przejściowych. Roślinność w poszczególnych epokach geologicznych od prekambru po holocen na tle zjawisk w nich zachodzących. Terrestrializacja. Podstawowe zagadnienia zastosowania biostratygrafii, rekonstrukcji paleośrodowisk i paleogeografii w oparciu o rośliny kopalne.

Ćwiczenia:

Budowa morfologiczna i anatomiczna roślin kopalnych eksponowana na bogatym oryginalnym materiale skamieniałości. Podstawowe metody badawcze używane w paleobotanice do badania, opisu i interpretacji roślin kopalnych. Ćwiczenia praktyczne w identyfikacji taksonomicznej skamieniałości roślinnych na podstawie zachowanej morfologii i anatomii.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Szweykowska A., Szweykowski J. Botanika. Morfologia T.1 Systematyka. T. 2. Warszawa, 2007.

Literatura uzupełniająca:

Taylor T., Taylor E., Krings M. Paleobotany. The

Biology and evolution of fossil plants. Amsterdam, Boston, . 2009.

Szafer W., Kostyniuk M. Zarys paleobotaniki. Warszawa, 1962.

Uwagi:

Fakultatywny, dla ścieżek Biologia organizmów oraz Biologia środowiskowa

Studia drugiego stopnia: I, II rok

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.