Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Paleobotanika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-210 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Paleobotanika
Jednostka: Instytut Botaniki
Grupy: Kursy obowiązkowe w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, II st. od r. ak. 2019/20
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia środowiskowa, II st. od roku ak. 2019/20
Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Madeja, Grzegorz Pacyna
Prowadzący grup: Jacek Madeja, Grzegorz Pacyna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Poznanie kopalnego zapisu historii ewolucyjnej roślin, głównych wydarzeń w ewolucji roślin, roślinności w poszczególnych epokach geologicznych. Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami zastosowania biostratygrafii, rekonstrukcji paleośrodowisk i paleogeografii w oparciu o rośliny kopalne. Nabycie umiejętności stosowania podstawowych metod badawczych używanych w paleobotanice do opisu i interpretacji roślin kopalnych.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

• Student opisuje główne linie ewolucyjne roślin od prekambru po holocen z uwzględnieniem grup wymarłych.

• Student umie wytłumaczyć znaczenie przystosowawcze cech budowy morfologicznej i anatomicznej kopalnych roślin.

• Student omawia stan zbadania i poznania różnych grup roślin kopalnych w kraju i za granicą.

• Student umie wytłumaczyć na czym polegają podstawowe metody badawcze stosowane w paleobotanice.


W zakresie umiejętności:

• Student rozpoznaje makroskopowo i mikroskopowo najczęściej spotykane skamieniałości roślinne, na podstawie ich budowy morfologicznej i anatomicznej potrafi wyciągnąć wnioski paleoekologiczne i ewolucyjne.


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia ćwiczeń jest 80% obecności. Zaliczenie ćwiczeń jest praktyczne w formie rozpoznawania skamieniałości roślinnych. Każdy student otrzyma do rozpoznania dwa okazy/zdjęcia skamieniałości. Należy podać przynależność systematyczną okazu, wypisać cechy, które pozwoliły na jego zidentyfikowanie, podać jego charakterystykę paleobotaniczną. Do zaliczenie wymagane jest prawidłowe rozpoznanie i opisanie przynajmniej jednej skamieniałości.


Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia kursu jest zaliczenie ćwiczeń. Zaliczenie kursu odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru z materiału ćwiczeń i wykładów oraz wykonania pełnego opisu rysunków rekonstrukcji dwóch roślin kopalnych. Wymagane jest uzyskanie minimum 60% punktów.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Nabycie przez studenta wiedzy dotyczącej cech głównych linii ewolucyjnych roślin, znaczenia przystosowawczego cech budowy morfologicznej i anatomicznej kopalnych roślin, wiedzy o stanie zbadania i poznania różnych grup roślin kopalnych oraz wiedzy na czym polegają podstawowe metody badawcze stosowane w paleobotanice zostanie sprawdzone pytaniami jednokrotnego wyboru w teście zaliczeniowym kursu (wymagane jest uzyskanie minimum 60% punktów).


Nabycie przez studenta umiejętności rozpoznawania najczęściej spotykanych skamieniałości roślinnych oraz na podstawie ich budowy morfologicznej i anatomicznej umiejętności wyciągania wniosków paleoekologicznych i ewolucyjnych zostanie sprawdzone w formie praktycznego zaliczenia ćwiczeń polegającego na rozpoznawaniu skamieniałości i dokonywaniu ich charakterystyki (do zaliczenia wymagane prawidłowe rozpoznanie i opisanie przynajmniej jednej skamieniałości z dwóch) oraz przez wykonanie opisu rysunków rekonstrukcji dwóch roślin kopalnych w teście zaliczeniowym kursu (wymagane 60% punktów).


Metody dydaktyczne:

• Wykład (prezentacja multimedialna)

• Wykład konwersatoryjny i problemowy

• Pokaz skamieniałości i oglądanie ekspozycji paleobotanicznej

• Ćwiczenia praktyczne w identyfikacji taksonomicznej skamieniałości roślinnych na podstawie zachowanej morfologii i anatomii

• Pokaz metod preparowania skamieniałości

• Dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

•Wykład – 30 h

•Ćwiczenia – 30 h


Praca własna studenta:

•Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń – 5 h

•Przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu – 10 h

•Lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 15 h


W sumie: 90 h = 3 ETCS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

Ćwiczenia i wykłady w pracowniach Instytutu Botaniki z wykorzystaniem oryginalnych materiałów skamieniałości roślinnych z Polski i ze świata.

Pełny opis:

Wykład:

Kopalny zapis historii ewolucyjnej roślin. Główne wydarzenia w ewolucji roślin. Charakterystyka głównych grup roślin kopalnych. Budowa anatomiczna i morfologiczna najlepiej poznanych roślin kopalnych, w tym form przejściowych. Roślinność w poszczególnych epokach geologicznych od prekambru po holocen na tle zjawisk w nich zachodzących. Terrestrializacja. Podstawowe zagadnienia zastosowania biostratygrafii, rekonstrukcji paleośrodowisk i paleogeografii w oparciu o rośliny kopalne.

Ćwiczenia:

Budowa morfologiczna i anatomiczna roślin kopalnych eksponowana na bogatym oryginalnym materiale skamieniałości. Podstawowe metody badawcze używane w paleobotanice do badania, opisu i interpretacji roślin kopalnych. Ćwiczenia praktyczne w identyfikacji taksonomicznej skamieniałości roślinnych na podstawie zachowanej morfologii i anatomii.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Szweykowska A., Szweykowski J. Botanika. Morfologia T.1 Systematyka. T. 2. Warszawa, 2007.

Literatura uzupełniająca:

Taylor T., Taylor E., Krings M. Paleobotany. The

Biology and evolution of fossil plants. Amsterdam, Boston, . 2009.

Szafer W., Kostyniuk M. Zarys paleobotaniki. Warszawa, 1962.

Uwagi:

Fakultatywny, dla ścieżek Biologia organizmów oraz Biologia środowiskowa

Studia drugiego stopnia: I, II rok

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Madeja, Grzegorz Pacyna
Prowadzący grup: Jacek Madeja, Grzegorz Pacyna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.