Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Roślina a środowisko

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-226 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Roślina a środowisko
Jednostka: Instytut Botaniki
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, I st.
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia środowiskowa, I st.
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Stachurska-Swakoń
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. W zakresie wiedzy

-Poznanie wpływu i zależności czynników ekologicznych na rośliny takich jak warunki fizyczno-chemiczne, edaficzne, topograficzne czy tolerancja na oddziaływanie czynników środowiska;

-Poznanie czynników biotycznych i przystosowań morfologicznych i biologicznych roślin oraz modyfikacji środowiska przez rośliny.


2. W zakresie umiejętności

-Praktyczna umiejętność zaplanowania i przeprowadzenia badań laboratoryjnych dotyczących wpływu niektórych czynników ekologicznych na rośliny (światło, pH roztworu, konkurencja),

-Praktyczna umiejętność zaplanowania i przeprowadzenia zajęć w terenie dotyczących wpływu niektórych czynników ekologicznych na rośliny (ekspozycja, światło, pH gleby),

-Umiejętność krytycznego myślenia i wnioskowania.3.W zakresie kompetencji społecznych

- Student potrafi efektywnie pracować w zespole,

- Student konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę ścisłego interpretowania zjawisk i procesów biologicznych zarówno w pracy naukowej, jak i w działaniach praktycznych.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie pisemne na ocenę (test),

Warunkiem dopuszczenia do testu jest zaliczenie zajęć laboratoryjnych i terenowych (obowiązkowa obecność na zajęciach oraz opracowywanie wyników badań laboratoryjnych)

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Obecność i czynny udział w zajęciach laboratoryjnych i terenowych, opracowanie pisemne wyników badań laboratoryjnych , pisemny test

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Wykład

Ćwiczenia w laboratorium

Zajęcia terenowe

Bilans punktów ECTS:

AKTYWNOŚĆ NAKŁAD PRACY

udział w wykładach 20h

udział w zajęciach laboratoryjnych i terenowych 25h

przygotowanie do zajęć laboratoryjnych 10h

przygotowanie do zaliczenia 20h

SUMA 75h

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Kurs zawiera wprowadzenie do zagadnień związanych z interakcją pomiędzy roślinami a ich środowiskiem oraz wzajemnych oddziaływań pomiędzy roślinami i innymi organizmami. Zagadnienia te realizowane są w oparciu o cykl doświadczeń laboratoryjnych nad wpływem m.in. roztworu glebowego, temperatury, światła czy wilgotności gleby na kiełkowanie nasion różnych gatunków roślin. Typy ekologiczne roślin, formy współżycia pomiędzy organizmami i wpływ roślin na środowisko poznawane będą w trakcie zajęć terenowych przeprowadzanych w Ogrodzie Botanicznym i w okolicach Krakowa.

Literatura:

Falińska K. 2004 – Ekologia roślin. Wyd. Nauk.PWN

Podbielkowski Z., Podbielkowska M. 1992 – Przystosowania roślin do środowiska. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne

Kopcewicz J., Lewak S. 2005 – Fizjologia roślin. Wyd. Nauk.PWN

Krebs C.J. 2001 – Ekologia

Daubenmire R. F. 1973 – Rośliny a środowisko

Pomoce otrzymane podczas wykładów i ćwiczeń (m.in. literatura uzupełniająca; pokaz kolekcji materiałów zielnikowych)

Uwagi:

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Stachurska-Swakoń
Prowadzący grup: Sabina Klich, Józef Mitka, Alina Stachurska-Swakoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.