Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Synantropizacja szaty roślinnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-237 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Synantropizacja szaty roślinnej
Jednostka: Instytut Botaniki
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, I st.
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia środowiskowa, I st.
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Mitka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. W zakresie wiedzy:

Znajomość:

- synantropijnej części flory;

- zagadnień antropogenicznych przekształceń szaty roślinnej;

- zagrożeń wynikających z ekspansji i inwazji gatunków obcych roślin i ich wpływu na rodzimą bioróżnorodność;

- klasyfikacji historyczno-geograficznej roślin synantropijnych i ich zbiorowisk;

- o przybywaniu gatunków synantropijnych w różnych okresach historycznych;.

- znaczenia badań archeobotanicznych w poznaniu przemian zachodzących w zbiorowiskach roślinnych pod wpływem działalności człowieka;

- elementów biologii i taksonomii antropofitów;

- zmian we florach synantropijnych miast;

- pochodzenia i wnikania efemerofitów na terytorium kraju.


2. W zakresie umiejętności:

- identyfikowania w terenie gatunków synantropijnych oraz inwazyjnych;

- oceniania przekształcenia szaty roślinnej na terenie miasta;

- oceny przekształceń szaty roślinnej w zbiorowiskach segetalnych i ruderalnych;

- spostrzegania efemerycznych wystąpień gatunków roślin w specyficznych siedliskach.


3. W zakresie kompetencji społecznych:

- wykazuje świadomość zagrożeń wynikających z ekspansji i inwazji gatunków obcych roślin w różnych okresach historycznych i ich wpływu na rodzimą bioróżnorodność.

Wymagania wstępne:

zaliczony kurs Szaty roślinnej Polski oraz zalecany Ekologia zbiorowisk roślinnych

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie przedmiotu na ocenę; test zróżnicowanego wyboru; do zaliczenia wymagane co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

w zakresie wiedzy i kompetencji społecznych – test zróżnicowanego wyboru

Metody dydaktyczne:

wykład (prezentacja multimedialna)

Bilans punktów ECTS:

Aktywność Nakład pracy

Udział w wykładach 30h

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu 20 h

Suma 50 h

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Terminologia stosowana w zakresie przedmiotu. Klasyfikacja historyczno-geograficzna roślin synantropijnych z przykładami z poszczególnych grup. Wprowadzenie taksonów obcych naturalnym zbiorowiskom roślinnym jako efekt działalności gospodarczej człowieka. Problemy synantropizacji miast i metody jej badania. Historyczny proces wprowadzania na teren Europy Środkowej gatunków obcych i ich obecna rola w szacie roślinnej. Charakterystyka gatunków efemerofitów na terytorium kraju. Problemy z wnikaniem w zbiorowiska naturalne gatunków inwazyjnych roślin. Znaczenie badań archeobotanicznych w odtwarzaniu wpływu człowieka na przemiany szaty roślinnej.

Literatura:

Brak podręcznika do przedmiotu.

Literatura uzupełniająca (wybór):

Jackowiak B. & Żukowski W. (red.). 2000. Mechanisms of Anthropogenic Changes of the Plant Cover. Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Jackowiak B. 1998. Struktura przestrzenna flory dużego miasta. Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Kornaś J. 1994. Inwazje biologiczne: program badawczy SCOPE i jego wyniki. Wiad. Bot. 38(1/2): 31-33.

Tokarska-Guzik B. 2005. The establishment and Spread of Alien Plant Species (Kenophytes) In the Flora of Poland. Prace Naukowe UŚ w Katowicach ; 1-192 p.

Zając A. 1979. Pochodzenie archeofitów występujacych w Polsce. Pozprawy Hab.UJ nr 29.

Urbisz A. 2011. Occurence of temporarily- introduced alien plant species (ephemerophytes) in Poland – scale and assessment of the phenomenon. Wyd. Uniw. Śląskiego, Katowice 2011.

Zając A., Zając M., Tokarska-Guzik B. 1998. Kenophytesin the flora of Poland: list, status and origin. W:J.

B. Faliński, W. Adamowski, B. Jackowiak (red.),Synanthropization of plant cover in new Polish research.Phytocoenosis 10 (N. S.), Supplementum CartographiaeGeobotanicae 9: 107–116.

Zając M., Zając A. 1992. A tentative list of segetal andruderal apophytes in Poland. – Prowizoryczna listaapofitów segetalnych i ruderalnych w Polsce. ZeszytyNaukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Botaniczne24: 7–23.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Mitka
Prowadzący grup: Józef Mitka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.