Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Szata roślinna Ziemi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-238 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Szata roślinna Ziemi
Jednostka: Instytut Botaniki
Grupy: Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, II st. od r. ak. 2019/20
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia środowiskowa, II st. od roku ak. 2019/20
Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok)
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Mitka
Prowadzący grup: Józef Mitka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. WIEDZA

Student:

- rozumie powiązania pomiędzy klimatem a roślinnością w skali globalnej;

- potrafi wskazać czynniki warunkujące występowanie lub brak gatunków lub zbiorowisk roślinnych w danym miejscu;

- potrafi opisać rozmieszczenie podstawowych biomów na kuli ziemskiej i wskazać na ich powiązania z warunkami środowiskowymi;

- rozumie złożoność interakcji pomiędzy środowiskiem abiotycznym a komponentami biotycznymi.


2. UMIEJĘTNOŚCI

Student:

- potrafi przeprowadzać analizę informacji pochodzącej z różnych źródeł i przedstawić poprawne wnioski

- potrafi integrować wiedzę z różnych dziedzin biologii i dyscyplin pokrewnych do rozwiązywania problemów badawczych

- potrafi poszukiwać oraz wykorzystywać informację naukową z różnych źródeł w języku polskim i angielskim

- konfrontuje krytycznie informacje z zakresu nauk biologicznych pochodzące z różnych źródeł i na tej podstawie wyciąga uzasadnione wnioski

- zbiera i interpretuje dane empiryczne oraz na tej podstawie formu-łuje odpowiednie wnioski


3. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE

Student:

- widzi potrzebę uczenia się przez całe życie, jest świadom potrzeby planowania i wykazuje odpowiedzialność za rozwój własnej kariery zawodowej i osobistej

- wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej

- ma świadomość złożoności zjawisk i procesów biologicznych

- systematycznie aktualizuje wiedzę biologiczną i informacje o jej praktycznych zastosowaniach


Wymagania wstępne:

Zalecane zaliczenia kursu: Biogeografia

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie pisemne (egzamin), bez warunków wstępnych

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Pisemny sprawdzian. Do zaliczenia wymagane jest osiągnięcie 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

Metody dydaktyczne:

Wykład z pokazami multimedialnymi, 2 godz./tydzień, 15 tygodniPokaz roślin charakterystycznych dla poszczególnych biomów w Ogrodzie Botanicznym

Bilans punktów ECTS:

Aktywność Nakład pracy

Udział w wykładach 20 h

Czytanie uzupełniającej literatury 10 h

Przygotowanie się do zaliczenia 20 h

SUMA 50 h

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Zasady rozmieszczenia roślinności na Ziemi. Charakterystyka głów-nych biomów Ziemi: Lasy strefy równikowej. Tropikalne lasy zrzu-cające liście lub sawanny. Subtropikalna roślinność pustynna. Ro-ślinność azonalna i górska tropików. Roślinność twardolistna (śród-ziemnomorska). Zawsze zielone lasy strefy umiarkowanej. Zrzucają-ce liście lasy strefy umiarkowanej. Stepy i pustynie chłodne. Góry strefy umiarkowanej. Borealne lasy szpilkowe (tajga). Roślinność stref polarnych (tundra). Wpływ człowieka na szatę roślinną Ziemi.

Literatura:

Literatura podstawowa:Podbielkowski Z. 1987. Fitogeografia części świata. T.1, 2. PWN.Podbielkowski Z. 1977. Państwa roślinne kuli ziemskiej. WSziP.Walter H. 1978. Vegetation of the Earth. Springer Verl.

Literatura uzupełniająca: Walter H., Breckle S.-W. 1985. Ecological Systems of the Geobiosphere. Vol. 1-3. Springer Verl.

Uwagi:

Przedmiot dedykowany również dla Studentów studiów drugiego stopnia kierunku: Ochrona środowiska – ścieżka biologiczna (fakultet).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Mitka
Prowadzący grup: Józef Mitka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.