Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zbiór, konserwacja i preparowanie zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-253 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Zbiór, konserwacja i preparowanie zwierząt
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Kursy dedykowane dla studentów I roku biologii (studia I stopnia)
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Falniowski
Prowadzący grup: Andrzej Falniowski, Aleksandra Rysiewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Efekty kształcenia:

- Wiedza: Student zna podstawowe pojęcia i terminologię stosowaną w zoologii (K_W13 ++, P1A_W04 ++,), zna tło historyczne rozwoju badań faunistycznych, w szczególności dotyczące celów i stosowanych metod (K_W14 ++, P1A_W05 ++), zna podstawowe zasady rozpoznawania zwierząt i podstawy anatomii kręgowców (K_W15 +++, K_W18+++, P1A_W07 +++), zna podstawowe techniki zbierania fauny stosowane w biologii środowiskowej (K_W19+++, P1A_W07+++), zna podstawowe zasady BHP i ergonomii (K_W22+++, P1A_W09).

- Umiejętności: Student stosuje podstawowe techniki zbioru fauny w terenie do celów naukowych (K_U01+++), wykonuje w laboratorium preparaty kręgowców (K_U08+++),

- Kompetencje społeczne: student potrafi współdziałać i pracować w dwuosobowym zespole i odpowiednio określić priorytety służące wykonaniu preparatu (K_K02+++, K_K03+++, P1A_K02+++, P1A_K03+++), prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy etyczne związane wykonywaniem zawodu (K_K04+++, P1A_K04+++), jest odpowiedzialny z powierzone narzędzia, bezpieczeństwo pracy własnej i innych, umie właściwie postępować w stanach zagrożenia (K_K06+++, P1A_K06+++), ma świadomość ryzyka związanego z utrwalaniem i preparowaniem zwierząt oraz ponoszenia pełnej odpowiedzialności za działania własne i innych osób, kieruje się zasadami etyki (K_K07+++, P1A_K06+++, potrafi myśleć i działać twórczo K_K09+++, P1A_K08+++)Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia modułu jest obecność na wykładach i zaliczenie każdego z ćwiczeń praktycznych (wykonanie wszystkich preparatów)

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocenianie ciągłe

Metody dydaktyczne:

15 tygodni, 1 godzina wykładu i 3 godz. zajęć praktycznych tygodniowo; studenci przystępują do ćwiczeń po samodzielnym zapoznaniu się z anatomią preparowanego okazu i instrukcją przekazaną przez prowadzącego; preparaty na ćwiczeniach wykonywane są w zespołach dwuosobowych

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach 15 h

Udział w ćwiczeniach 45 h

Zapoznanie się z materiałami pomocniczymi do ćwiczeń przekazanymi przez prowadzącego 15 h.

Przygotowanie się do ćwiczeń 15 h

Suma 90 h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

Teoria i praktyka zbioru utrwalania, konserwacji i preparowania bezkręgowców i kręgowców; proste techniki muzealne możliwe do użycia w domu czy pracowni szkolnej; samodzielne wykonanie preparatów kręgowców i bezkręgowców .

Pełny opis:

Wykład: teoria i praktyka zbierania fauny w terenie do celów naukowych i ekspozycyjnych, prawidłowe etykietowanie zbioru, kryteria naukowości zbioru; transport i przechowywanie okazów techniki znieczulania, płyny utrwalające i konserwujące, zasady prawidłowego utrwalania i konserwacji, techniki nacięć i nastrzykiwań, podstawowe techniki muzealne zwłaszcza możliwe do użycia w domu czy pracowni szkolnej.

Ćwiczenia: samodzielne wykonanie ekspozycyjnych preparatów kręgowców i bezkręgowców

Literatura:

Falniowski A. 2007. Techniki zbioru, utrwalania i konserwacji zwierząt, wyd. 1. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Łącki A. 1991. Preparowanie trofeów myśliwskich, wyd. 4. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań.

Poliński W. (red.) 1922-1929. Podręcznik do zbierania i konserwowania zwierząt należących do fauny polskiej, t.1-7. Wydawnictwo Polskiego Państwowego Muzeum Przyrodniczego, Warszawa

Uwagi:

Studia pierwszego stopnia: I rok. Kurs fakultatywny - zalecany.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Falniowski
Prowadzący grup: Andrzej Falniowski, Aleksandra Rysiewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.