Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja ekologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-261 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Edukacja ekologiczna
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, I st.
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia środowiskowa, I st.
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Grodzińska-Jurczak
Prowadzący grup: (brak danych)
Strona przedmiotu: http://www.eko.uj.edu.pl/ee/kursy.html
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Poznanie nowych zasad planowania, technik i narzędzi badawczych stosowanych w edukacji ekologicznej i kształtowaniu świadomości ekologicznej różnych grup społecznych.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

• student zna zasady planowania, techniki i narzędzia badawcze stosowane w edukacji ekologicznej (w tym w szczególności te poświęcone badaniu poziomu świadomości ekologicznej różnych grup społecznych),

• student zna ogólne zasady realizacji treści i zadań edukacji ekologicznej przez różne instytucje sektora publicznego i pozarządowego dla różnych grup społecznych,

• student wie jak jest edukacja ekologiczna jest realizowana w sektorze kształcenia formalnego i nieformalnego,

• student zna techniki i metody popularyzacji wiedzy ekologicznej umiejąc ją praktycznie dostosować do grupy odbiorców,

• student zna ogólne zasady finansowania badań oraz projektów wdrożeniowych w zakresie nauk interdyscyplinarnych i międzysektorowych.


W zakresie umiejętności:

• student umie krytycznie analizować i selekcjonować informacje z różnych dostępnych źródeł

• potrafi detalicznie zaplanować i przeprowadzić proste badania ankietowe na zadany temat i krytycznie interpretować ich wyniki,

• student umie sformułować i uzasadnić własną opinię na temat praktycznych zastosowań edukacji ekologicznej w życiu,

• student potrafi przygotować prezentację wyników projektu badawczego z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej i multimediów

• student potrafi przeprowadzić zajęcia z edukacji ekologicznej w wybranej grupie odbiorców,

• student potrafi zaplanować prostą akcję/kampanię edukacyjno-informacyjną za zakresu edukacji ekologicznej


Kompetencje społeczne:

• student ma świadomość profitów współdziałania i pracy w grupie jako jej członek a także potrafi kierować pracą małego zespołu,

• potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania

• potrafi komunikować się z przedstawicielami instytucji różnych sektorów: publicznego i pozarządowego


Wymagania wstępne:

Przynajmniej bierna znajomość jęz. angielskiego, zainteresowanie popularyzacją nauki. Inne przydatne: łatwość pracy w grupie, kontaktu z innymi osobami

Forma i warunki zaliczenia:

Warunki zaliczenia wykładu: obecność na wykładach, zaliczenie pisemne na ocenę odbywa się na zakończenie kursu. Ma ono formę testu z pytaniami zamkniętymi i otwartymi i dotyczy problematyki wprowadzanej na kursie. Do zaliczenia mogą przystępować studenci, którzy zaliczyli ćwiczenia. Na ćwiczeniach studenci wykonują projekt.

Warunki zaliczenia ćwiczeń: obecność na ćwiczeniach, projekt i ćwiczenia praktyczne - nad projektem zaliczeniowym. Studenci pracują w grupach 4-5 osobowych podczas ćwiczeń. Podczas i poza ćwiczeniami mają możliwość konsultacji z prowadzącym. Tematyka projektu ustalana w porozumieniu z prowadzącym. Zasady pracy oraz kalendarz prac nad projektem podawane są na początku kursu.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy: test pytania otwarte i zamknięte, zna omawiane zasady planowania i techniki badań stosowane w edukacji ekologicznej

Student potrafi zaplanować i przeprowadzić proste badania z zakresu edukacji ekologicznej wśród różnych grup odbiorców przy użyciu prostych metod badań społecznych

Student potrafi omówić system kształcenia w zakresie edukacji ekologicznej w sektorze formalnym i nieformalnym

Student potrafi zaprojektować i przeprowadzić proste akcje edukacyjne dla różnych grup odbiorców

Student ma orientację gdzie należy się ubiegać o finansowanie projektów edukacyjnych


Projekt. Samodzielnie wykonany zgodnie z wymaganiami formalnymi i merytorycznymi z zastosowaniem adekwatnych metod i technik.

W zakresie umiejętności i kompetencji:

Ocena przygotowania i aktywności podczas zajęć, sposobu przedstawiania rezultatów ćwiczeń. Ciągła ocena aktywności w dyskusji, pracy w grupie nad zadanymi podczas zajęć ćwiczeniami.

Metody dydaktyczne:

• Metody podające - prezentacja multimedialna

• Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

• Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

• Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach– 15 h

Udział w ćwiczeniach - 15 h

Przygotowanie do ćwiczeń czytanie materiałów zaleconych – 5 h

Przygotowanie do zaliczenia – 15 h

Przygotowanie do egzaminu – 5 h

Suma: 55 h = 2 ECTS

Skrócony opis:

Kurs Edukacja Ekologiczna wyposaża studenta w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne jak przekazywać wiedzę o środowisku naturalnym i jak kształtować postawy względem niego w zależności od charakterystyki respondenta.

Pełny opis:

Wykład:

1. Co to jest edukacja środowiskowa? - definicje, trendy krajowe i międzynarodowe. Formalna i nieformalna edukacja ekologiczna. Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej, instytucje mające statutowy obowiązek edukacji ekologicznej.

2. Metody aktywizujące w edukacji ekologicznej. Akcje i kampanie edukacyjne – planowanie i ewaluacja.

3. Gospodarka odpadami komunalnymi - wiadomości ogólne, przykłady akcji edukacyjnych, analiza materiałów edukacyjno-informacyjnych, rola samorządu lokalnego w zarządzaniu odpadami, efektywność racjonalnej gospodarki odpadami a partycypacja społeczeństwa.

4. System jakości i znakowanie ekologiczne

5. Ruch ekologiczny, rola organizacji pozarządowych w ochronie przyrody.

6. Finansowanie działań w ramach edukacji nieformalnej (instytucje finansujące, rodzaje programów finansowych, jak starać się o fundusze?).

7. Rolnictwo ekologiczne - założenia, audyt, opłacalność, programy finansujące.

8. Badania społeczne w planowaniu edukacji ekologicznej. Metody ilościowe i jakościowe. Kwestionariusz wywiadu, wywiad bezpośredni, badania fokusowe. Badania opinii publicznej.

Ćwiczenia:

Konstrukcja kwestionariusza wywiadu/ankiety, pilotaż narzędzia, wprowadzenie do analizy danych z badań społecznych.

Literatura:

1. Autorskie wykłady

2. Periodyki: Edukacja biologiczna i środowiskowa, International Research in Geographical and Environmental Education, The Journal of Environmental Education

3. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

4. Polityka Ekologiczna Państwa

5. Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej

6. Ustawa o odpadach

7. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

8. W zależności od tematyki projektu zaliczeniowego (odmienny co roku) w każdej edycji kursu podawana literatura tematu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Grodzińska-Jurczak
Prowadzący grup: Mariusz Boćkowski, Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Joanna Tusznio
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.