Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Środowiska polarne Ziemi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-267 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Środowiska polarne Ziemi
Jednostka: Instytut Botaniki
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Kursy dedykowane dla studentów I roku biologii (studia I stopnia)
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Osyczka
Prowadzący grup: Marek Drewnik, Henryk Głąb, Piotr Köhler, Piotr Osyczka, Wojciech Szymański, Michał Węgrzyn, Paulina Wietrzyk-Pełka, Wiesław Ziaja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. W zakresie wiedzy:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę na temat elementów abiotycznych i biotycznych środowiska przyrodniczego rejonów polarnych (Arktyki i Antarktyki) oraz powiązań między nimi. Student zdobywa wiedzę ogólną z dziedzin geografii, geologii, klimatologii, biologii i ochrony środowiska tych obszarów Ziemi oraz historii odkryć i badań polarnych. Kurs porusza zagadnienia związane z pośrednim i bezpośrednim wpływem działalności człowieka na środowiska polarne oraz z wpływem globalnych zmian klimatycznych na funkcjonowanie ekosystemów polarnych. Interdyscyplinarny charakter wykładów umożliwia poznanie złożoności procesów zachodzących w rejonach polarnych.


2. W zakresie umiejętności:

Student umie rozpoznać i opisać charakterystyczne elementy krajobrazu obszarów polarnych, rozpoznawać podstawowych przedstawicieli ogólnie rozumianej flory i fauny poszczególnych obszarów polarnych.


3. W zakresie kompetencji społecznych:

Student ma świadomość: negatywnego wpływu antropopresji na funkcjonowanie wrażliwych ekosystemów polarnych, globalnych zagrożeń wynikających ze zmian klimatycznych i związanych z tym procesów recesji lodowców. Student uwrażliwiany jest na konieczność ochrony unikalnych ekosystemów polarnych. Student poznaje relacje człowiek-przyroda w kontekście ekstremalnych warunków środowiska. Student może poznać biografie polarników, ludzi o niezłomnym harcie ducha, ogromnej woli poznania i przeżycia.Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie w formie pisemnej na ocenę, student otrzymuje do rozwiązania test wyboru obejmujący wszystkie działy tematyczne.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie - koniec semestru

Metody dydaktyczne:

Wykład (prezentacje multimedialne, filmy)

Bilans punktów ECTS:

Aktywność Nakład pracy

udział w wykładach 30 h

przygotowanie się do zaliczenia 20 h

suma 50 h

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Wykłady poruszające następujące zagadnienia związane z obszarami polarnymi Ziemi:położenie i granice stref polarnych, budowa geologiczna,rzeźba terenu, gleby, klimat, lodowce i proces recesji lodowców, tundra obszarów polarnych – typy fizjonomiczne, biota organizmów kryptogamicznych, flora i fauna, ochrona środowiska, człowiek w środowisku arktycznym, historia odkryć i badań polarnych.

Literatura:

Podstawą zaliczenia przedmiotu są treści realizowane na ćwiczeniach.

Literatura uzupełniająca, wybrane pozycje:Pełna bibliografia polarna (Baza publikacji polarnych) znajduje się w katalogu on-line: http://expertus.ib.uj.edu.pl/expertus/

Bargagli R. 2005. Antarctic Ecosystems. Environmental contamination, climate change, and human impact. – Ecological Studies 175, Springer-Verlag, Berlin – Heidelberg.Herzfeld U.C. 2004. Atlas of Antarctica – Topographic Maps from Geostatistical Analysis of Satellite Radar Altimeter Data. - Springer-Verlag, Berlin – Heidelberg.McGonigal D., Woodworth L. 2005. Antarktyda – biały kontynent. – Muza S.A., Warszawa.Ochyra R., Lewis-Smith R.I., Bednarek-Ochyra H. 2008. The illustrated moss flora of Antarctica. – Cambridge University Press, Cambridge.Przybylak R., Kejna M., Araźny A., Głowacki P. (red.). 2007. Abiotyczne środowisko Spitsbergenu 2005-2006 w warunkach globalnego ocieplenia. – Zakład Klimatologii Instytutu Geografii UMK w Toruniu, Instytut Geofizyki PAN w Warszawie, Toruń.Rakusa-Suszczewski S. 1999. Ekosystem morskiej Antarktyki. Zmiany i zmienność. – Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.Rakusa-Suszczewski S. (red.). 2005. Contribution to the coastal and shelf ecosystem of maritime Antarctic, Admiralty Bay, King George Island. Collected Reprints. – Zakład Biologii Antarktyki PAN, Warszawa.Sourd C. (red.). 1997. Tundra i morza polarne. – Wydawnictwo Delta, Świat Książki.Ziaja W., Skiba S. 2002. Struktura i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Sørkapplandu (Spitsbergen, Svalbard). – Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.Ziaja W., Maciejowski W., Ostafin K. 2007. Dynamika krajobrazu północno-wschodniego Sørkapplandu (Spitsbergen, Svalbard). – Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Uwagi:

Studia pierwszego stopnia: I rok. Kurs fakultatywny - zalecany.

Przedmiot dedykowany również dla Studentów studiów drugiego stopnia kierunku: Ochrona środowiska – ścieżka biologiczna (fakultet).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Osyczka
Prowadzący grup: Marek Drewnik, Henryk Głąb, Piotr Köhler, Piotr Osyczka, Wojciech Szymański, Michał Węgrzyn, Paulina Wietrzyk-Pełka, Wiesław Ziaja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.