Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Drobne ssaki - terenowe i laboratoryjne metody badań

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-309 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Drobne ssaki - terenowe i laboratoryjne metody badań
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Kursy dedykowane dla studentów I roku biologii (studia I stopnia)
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 20 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład, 6 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Zakrzewska
Prowadzący grup: Marta Zakrzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Wiedza: Student zna systematykę gryzoni i ssaków owadożernych żyjących w Polsce oraz biologię i ekologię wybranych gatunków. Posługuje się kluczem do oznaczania ssaków Polski. Zna metody służące do oceny wieku gryzoni a także do oceny składu pokarmu gryzoni.

Umiejętności: Identyfikuje drobne gryzonie odłowione w terenie lub przedstawione na zdjęciu. Potrafi zaprezentować sposoby przechowywania drobnych ssaków i wypreparować narządy. Wie jak określić aktualny skład pokarmu i potrafi przeprowadzić test wyboru. Na podstawie dostarczonego materiału potrafi oszacować wiek myszy leśnej i nornicy rudej. Potrafi założyć pułapkolinię i przeprowadzić odłowy.

Kompetencje społeczne: Potrafi wyjaśnić rolę drobnych ssaków w środowisku oraz w badaniach biomonitoringowych, medycznych i ekotoksykologicznych. Potrafi uzasadnić potrzebę ochrony gatunkowej drobnych gryzoni i ssaków owadożernych.

Wymagania wstępne:

brak, kurs dedykowany dla studentów I roku pierwszego stopnia kierunku biologia

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych i zajęć terenowych - na podstawie obecności i aktywności;

Zaliczenie kursu w formie pisemnej na ocenę (forma: test wyboru, odpowiedzi opisowe, uzupełnianie zdań).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie w formie pisemnej na ocenę (forma: test wyboru, odpowiedzi opisowe).

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody dydaktyczne:

Podające – wykład, prezentacje multimedialne

Praktyczne – ćwiczenia laboratoryjne, zajęcia w terenie

Eksponujące – filmy

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach (6h): 4h

Udział w ćwiczeniach laborat. (18h): 18h (obowiązkowe)

Udział w zajęciach terenowych (20h): 20h (obowiązkowe)

Przygotowanie się do zajęć: 2h

Przygotowanie do zaliczenia: 10h

Suma: 54h


Pełny opis:

Systematyka gryzoni i ssaków owadożernych występujących w Polsce; omówienie biologii i ekologii wybranych gatunków charakterystycznych dla różnych ekosystemów; rola drobnych ssaków – prezentacje multimedialne.

Metody odłowu drobnych ssaków; rozpoznawanie gatunków odłowionych w terenie – zajęcia terenowe.

Identyfikacja gatunków drobnych ssaków przy pomocy klucza do oznaczania ssaków; przygotowanie „bałwanków” i „skórek”; preparowanie narządów; oznaczanie wieku; analiza żołądków; test preferencji – ćwiczenia laboratoryjne

Literatura:

Literatura uzupełniająca:

1. Jasiński A., 1978: Zootomia kręgowców. PWN, Warszawa.

2. Kozakiewicz M., 1976: The weight of eye lens as the proposed age indicator of the bank vole. Acta theriologica 21: 314-316.

3. Myers, P., R. Espinosa, C. S. Parr, T. Jones, G. S. Hammond, and T. A. Dewey. 2006. The Animal Diversity Web (online). Accessed May 09, 2012 at http://animaldiversity.org.

4. Nabagło L., Pachinger K., 1979: Eye lens weight as an age indicator in yellow-necked mice, Acta theriologica 24: 314-316.

5. Pucek Z., 1984: Klucz do oznaczania ssaków Polski. PWN, Warszawa.

Uwagi:

Studia pierwszego stopnia: I rok. Kurs fakultatywny - zalecany.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 20 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład, 6 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Zakrzewska
Prowadzący grup: Marta Zakrzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.