Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Glikobiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-333 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0510) Biological and related sciences
Nazwa przedmiotu: Glikobiologia
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia molekularna, I st.
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, I st.
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Przybyło
Prowadzący grup: Dorota Hoja-Łukowicz, Ewa Pocheć, Małgorzata Przybyło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Student ma wiedzę z zakresu struktury i funkcji sacharydów , białek oraz glikoprotein (K_W01), śledzi literaturę z zakresu funkcji glikoprotein w warunkach fizjologicznych i w zmianach patologicznych (K_W06), wskazuje najnowsze kierunki w badaniach glikoprotein takie użycie zmodyfikowanych linii komórkowych, czy modelowanie komputerowe struktur (K_W06). Student potraf i korzystać z materiałów , oryginalnych prac eksperymentalnych w języku angielskim (K_U06), posługuje się specjalistyczna terminologią z zakresu glikobiologii taką jak glikany wielomannozowe, struktura rozgałęziona, lektyny, sjalilacja itd. (K_U03). Ma świadomość złożoności zjawisk biologicznych w tym procesów glikozylacji dla prawidłowego funkcjonowania organizmów (K_K01), ma nawyk korzystania z uznanych źródeł informacji naukowej takiej jak podręczniki akademickie, czasopisma naukowe: Postępy Biologii Komórki, Postępy Biochemii, materiały zjazdowe oraz oryginalne prace naukowe (K_K09). Potrafi przeprowadzać analizę informacji pochodzących z różnych źródeł i przedstawić poprawne wnioski (K_U09). Wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej (K_K08).


Wymagania wstępne:

bez wymagań

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie testu egzaminacyjnego, przygotowanie prezentacji własnej

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdzian pisemny - test

Metody dydaktyczne:

Wykład multimedialny, konwersatorium

Bilans punktów ECTS:

15 godz. udział w wykładach

15 godz. udział w konwersatoriach

30 godz. przygotowanie do konwersatorium

20 godz. przygotowania do zaliczenia kursu


Suma: 80 godz.


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Ogólna budowa chemiczna monosacharydów, glikozylacja białek, typy N- i O- wiązanych glikanów, funkcje glikanów, funkcje glikoprotein w komórkach prawidłowych, choroby związane z nieprawidłowa glikozylacją, zmiany nowotworowe, lektyny: podział i znaczenie w badaniach glikoprotein, proteoglikany, metody analizy glikoprotein: trawienie enzymami, MS, HPLC

Literatura:

Podstawa: wykłady

Literatura uzupełniajaca:

1. Molecular Glycobiology, eds: M. Fukuda & O. Hindsgaul, Oxford University Press

2. Functional & Molecular Glycobiology, eds: S.A. Brooks, M.V. Dwek, U. Schumacher, BIOS Scientific Publishers

3. Introduction to Glycobiology, eds M.E Taylor, K. Drickamer, Oxford University Press

Uwagi:

Kurs zalecany dla Studentów na ścieżkach kształcenia: biologia organizmów, biologia molekularna.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Przybyło
Prowadzący grup: Dorota Hoja-Łukowicz, Ewa Pocheć, Małgorzata Przybyło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.