Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia rozrodu ssaków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-373 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Biologia rozrodu ssaków
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Kursy dedykowane dla studentów I roku biologii (studia I stopnia)
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, I st.
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 14 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kapusta
Prowadzący grup: Joanna Kapusta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

WIEDZA

– student rozumie podstawowe zjawiska i procesy dotyczące biologii rozrodu ssaków, czynników regulujących rozród,

- opisuje przebieg procesów fizjologicznych w organizmie związanych z rozrodem ssaków oraz rozumie ich znaczenie

- zna podstawowe techniki i narzędzia badawcze stosowane w badaniach interakcji organizmów ze środowiskiem

UMIEJĘTNOŚCI

- przeprowadza obserwacje oraz wykonuje w terenie lub laboratorium proste pomiary fizyczne, biologiczne i chemiczne

- potrafi przeprowadzać analizę informacji pochodzącej z różnych źródeł i przedstawić poprawne wnioski

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- potrafi współdziałać i pracować w grupie jako jej członek, a także kierować pracami niewielkiego zespołu

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie pisemne w formie 3 mini esejów

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena aktywności studenta na ćwiczeniach praktycznych

Ocena udziału w dyskusji na zajęciach praktycznych

Ocena udziału w analizie i interpretacji wyników

Ocena posiadanej wiedzy teoretycznej- zaliczenie końcowe

Metody dydaktyczne:

Podające – wykład informacyjny

Praktyczne – ćwiczenia praktyczne

Bilans punktów ECTS:

udział w wykładach: 14 godz.

udział w ćwiczenia: 16 godz.

przygotowanie do zajęć i zaliczenia: 20 godz.

razem: 50 godz.

Skrócony opis:

Budowa oraz funkcjonowanie układu rozrodczego ssaków. Regulacja procesów rozrodczych oraz wpływ czynników środowiskowych i socjalnych na rozród. Rola feromonów oraz ultradźwięków w behawiorze seksualnym oraz doborze płciowym. Relacje matka a potomstwo. Biologia rozrodu koni (Katedra Rozrodu i Anatomii Zwierząt AR).

Pełny opis:

Wykład: Budowa oraz funkcjonowanie układu rozrodczego samca oraz samicy. Neurohormonalna regulacja procesów rozrodczych. Wpływ czynników środowiskowych (sezonowość, stres) oraz socjalnych (interakcje międzyosobnicze) na rozród. Rola feromonów oraz ultradźwięków w behawiorze seksualnym oraz doborze płciowym. Relacje matka a potomstwo. Podstawowe metody klonowania ssaków. Biologia rozrodu koni (Katedra Rozrodu i Anatomii Zwierząt AR).

Zajęcia laboratoryjne polegają na samodzielnym wykonaniu przez studentów doświadczeń z udziałem osobników żywych (model doświadczalny: myszy, norniki), z zastosowaniem taśm VIDEO (analiza behawioru), oraz taśm magnetofonowych (analiza wokalizacji). Obejmują: 1.określanie cyklu płciowego ssaków, 2. oznaczanie zawartości białek w moczu jako wskaźnika produkcji feromonów, 3. analizę wpływu czynników socjalnych oraz hormonów na zachowanie samic i samców oraz 4. na dobór płciowy, 5. analizę behawioru matczynego oraz 6. sposoby komunikacji pomiędzy matką a potomstwem.

Literatura:

1. Biologia rozrodu zwierząt (tom 1 i 2)

- fizjologiczna regulacja procesów rozrodczych samicy t. 1, Tadeusz Krzymowski red., rok wyd. 2007

- Biologiczne uwarunkowania wartości rozrodowej samca t. 2, Jerzy Strzeżka red., rok wyd. 2007

2. Bieżące, anglojęzyczne artykuły naukowe dostarczone przez prowadzącego kurs.

Uwagi:

Studia pierwszego stopnia: I rok. Kurs fakultatywny - zalecany.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 14 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kapusta
Prowadzący grup: Joanna Kapusta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.