Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Apomiksja u roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-381 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Apomiksja u roślin
Jednostka: Instytut Botaniki
Grupy: Kursy obowiązkowe w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, II st. od r. ak. 2019/20
Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 6 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 24 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Kościńska-Pająk
Prowadzący grup: Maria Kościńska-Pająk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

w odniesieniu do załączonych efektów kierunkowych

w zakresie wiedzy:

- zna podstawowe mechanizmy rozmnażania apomiktycznego

roślin kwiatowych ,

-zna najważniejsze elementy histori badań nad apomiksją

-zna współczesne kierunki badań w zakresie apomiksji

i stosowane w badaniach nad apomiksją technikiBIOLOGIA – studia drugiego stopnia: K_W01,K_W05, K_W07, K_W08


w zakresie umiejętności:

- umie sklasyfikować podstawowe typy apomiksji

-posiada umiejętność interpretacji obrazów embriologicznych.

-posiada zdolność poprawnego wnioskowania


BIOLOGIA – studia drugiego stopnia: K_U02, K_U03, K_U08, K_U11


w zakresie kompetencji:

-ma świadomość ogromnego postępu wiedzy w zakresie apomiksji

i potrzebę stałego poszerzania wiedzy w tym zakresie

-ma świadomość znaczenia rozmnażania apomiktycznego dla problemu wyżywienia ludności na świecie, w szczególności

w krajach trzeciego świataBIOLOGIA – studia drugiego stopnia:K_K01, K_K02, K_K03,K_K09.Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu embriologii roślin

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie pisemne. Do zaliczenia wymagane jest uzyskanie minimum 50 % punktów.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uczestnictwo w minimum 2/3 wykładów oraz aktywny udział w konwersatoriach


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena przygotowanych prezentacji wstępnych oraz zaangażowanie w dyskusję.

Metody dydaktyczne:

wykład – 2 godz. tygodniowo - prezentacja multimedialna, konwersatorium – dyskusja dotycząca zagadnień związanych

z apomiksją u roślin. Grupy studentów, korzystając

z udostępnionych im wcześniej prac naukowych, przygotowują krótką prezentację wprowadzającą w tematykę konwersatorium i aranżują dyskusję.


Bilans punktów ECTS:

AKTYWNOŚĆ NAKŁAD PRACY

udział w wykładach 24 h

udział w konwersatorium 6 h

przygotowanie się do konwersatoriów

i zaliczenia pisemnego 20 h

SUMA 50 h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Zakres znaczenia terminu apomiksja w botanice. Metody badania apomiksji. Elementarne procesy apomiktyczne i formy apomiktycznego rozmnażania u okrytonasiennych. Apomiksja obligatoryjna i fakultatywna. Znaczenie apomiksji w hodowli roślin. Współczesna problematyka i kierunki badań w zakresie apomiksji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Czapik R. 1977. Apomiksja w systemach klasyfikacyjnych rozmnażania Angiospermae. Wiadomości Botaniczne 21:239-248.

Kościńska-Pająk M. 2006. Biologia rozmnażania apomiktycznych gatunków Chondrilla juncea, Chondrilla brevirostris, Taraxacum alatum z uwzględnieniem badań ultrastrukturalnych

i immunocytochemicznych. Wydawnictwo KONTekst, Kraków.

Literatura uzupełniająca:

Asker S. and Jerling L.1992. Apomixis in Plants. CRC, Boca Raton.

Czapik R. 1994. How to detect apomixes in Angiospermae. Polish Botanical Studies 8: 13-21.

Czapik R., Kościńska-Pająk M. 2000. Apomictic studies and agamospermy in Polish flora. Czapik R. (red). Plant embryology: past, present, future. Botanical Guidebooks 24: 129-149.

Koltunow A., Grossniklaus U. 2003. Apomixis: A Developmental Perspective. Ann. Rev. Plant Biol. 54: 547-574.

Heidelberg.

Aktualna literatura w zakresie tematyki kursu.

Uwagi:

studia drugiego stopnia: kurs zalecany dla ścieżki biologia organizmów; fakultatywny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 6 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 14 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Musiał
Prowadzący grup: Krystyna Musiał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.