Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biogeochemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-407 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0510) Biological and related sciences
Nazwa przedmiotu: Biogeochemia
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, I st.
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia środowiskowa, I st.
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Niklińska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

- w zakresie wiedzy: Słuchacz zna podstawowe procesy ekologiczne na poziomie ekosystemów i biosfery i interpretuje je jako zjawiska biogeochemiczne; rozumie znaczenie ewolucji drogą doboru naturalnego; zna problemy ochrony przyrody i środowiska o charakterze biogeochemicznym. Rozumie rolę organizmów (szczególnie mikroorganizmów) w kształtowaniu warunków w biosferze, w tym klimatu.

- w zakresie umiejętności: potrafi posługiwać się pojęciami, wielkościami i jednostkami z domeny fizyki i chemii w odniesieniu do procesów ekologicznych i biogeochemicznych; potrafi wyszukiwać i krytycznie selekcjonować źródła naukowe w domenie biogeochemii.

- w zakresie kompetencji społecznych: Zajmuje krytyczne stanowisko wobec pseudonaukowych wypowiedzi i argumentów na temat bilansów biogeochemicznych i zmian klimatycznych; Odróżnia ustalenia nauki od postulatów ideologicznych; akceptuje istnienie naukowych kontrowersji i rozumie potrzebę i rozstrzygania ich wyłącznie metodami naukowymi; akceptuje istnienie różnych systemów wartości i rozumie potrzebę znajdowania kompromisu w oparciu o argumenty naukowe.

Wymagania wstępne:

Kurs podstawowy ekologii ogólnej

Forma i warunki zaliczenia:

- Aktywny udział w konwersatoriach (dopuszczalne 2 nieobecności)

- Przygotowanie jednego opracowania na podstawie literatury i prezentacja na seminarium (25%)


- Egzamin pisemny (test wielokrotnego wyboru i pytania otwarte) 75%

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

...

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, konwersatorium, prezentacja studencka

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach: 15h

Udział w konwersatoriach: 15h

Przygotowanie prezentacji: 20h

Przygotowanie do egzaminu, egzamin: 30h

Suma: 80h


Pełny opis:

1. Geochemia a biogeochemia.

1.1. Dynamika geochemiczna: krążenie materii w biosferze, źródła energii; cykl hydrologiczny; 1.2. Potrzeba wyodrębnienia biogeochemii; życie jako mechanizm krążenia materii w biosferze; skład chemiczny żywych organizmów.

2. Życie jako reakcja redoks

2.1. Biologiczne reakcje redoks; znaczenie biologiczne pierwiastków przyjmujących różne stopnie utlenienia (O,C,N,S,Fe); 2.2. Strategie metaboliczne różnych organizmów; 2.3. Biogeneza i życie poza Ziemią.

3. Domena biogeochemii

3.1. Środowiska biogeochemiczne: atmosfera, ocean, gleba. Stan obecny, historia, dynamika; 3.2. Metody badań biogeochemicznych: lokalne (bilanse biogeochemiczne ekosystemów), globalne (metody satelitarne), historyczne (izotopy stabilne).

4. Cykl węgla

4.1. Produkcja pierwotna; 4.2. Dekompozycja; 4.3. Bilans węgla

5. Pierwiastki biogenne

5.1. Czynniki ograniczające produktywność lądów i oceanów, znaczenie N, P, K, Ca, Fe; nawożenie, zanieczyszczenia. Prawo czynników ograniczających Liebiga, czynniki klimatyczne; 5.2. Obieg fosforu i innych biogenów (K, Ca, Mg i in.); 5.3. Eutrofizacja

6. Cykl azotu

6.1. Znaczenie reakcji redoks. Amonifikacja, nitryfikacja, denitryfikacja, wiązanie azotu; 6.2. Biogeochemiczna rola mikroorganizmów, symbioza

7. Cykl siarki

7.1. Znaczenie reakcji redoks; 7.2. Paleobiogeochemia siarki; 7.3. Siarka w atmosferze: naturalne lotne związki siarki. Kwaśne deszcze. Efekty klimatyczne.

8. Metale ciężkie w biosferze. Biomagnifikacja;

9. Ekosystemy

9.1. Cykle biogeochemiczne w ekosystemach lądowych (gleba, roślinność, zwierzęta lądowe); 9.2 Cykle biogeochemiczne w ekosystemach wilgotnych i wodnych (bagna i torfowiska, jeziora, rzeki i strumienie, morza)

10. Biogeochemia biosfery

10.1. Nierównowagowa atmosfera Ziemi; pojecie równowagi termodynamicznej i równowagi dynamicznej; 10.2. Stałość a stabilność procesów (skład wody morskiej).

11. Biogeochemia a klimat.

11.1. Znaczenie biogeochemii dla klimatu Ziemi (sprzężenia zwrotne); 11.2. "Global change" - zmiany klimatu w związku z biogeochemii. Ozon, efekt cieplarniany, wpływ aerozoli na zmiany albedo; 11.3. Biosfera jako układ zintegrowany. Krytyka hipotezy Gai. Człowiek w biosferze.

Literatura:

- Podręcznik ekologii J. Weiner "Życie i ewolucja biosfery", rozdziały 4,5,6,7

Uzupełniające:

- Paul E.A., Clark F.E., Mikrobiologia i biochemia gleb. Wyd. UMCS,

Lublin 2000.

- Mugaszewski Z.M., Gałuszka A. Podstawy geochemii środowiska, rozdz. 9.

- Teksty pomocnicze wskazane do poszczególnych tematów, udostępnione na stronie internetowej kursu (www.eko.uj.edu.pl/weiner)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Niklińska
Prowadzący grup: Beata Klimek, Maria Niklińska, Łukasz Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.