Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona środowiska i przyrody

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-411 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0520) Environment
Nazwa przedmiotu: Ochrona środowiska i przyrody
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty obowiązkowe dla II roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 4 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Świergosz-Kowalewska, Joanna Zalewska-Gałosz
Prowadzący grup: Agnieszka Nobis, Marcin Nobis, Artur Pliszko, Renata Świergosz-Kowalewska, Joanna Zalewska-Gałosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z globalnymi i regionalnymi problemami środowiskowymi, metodami poprawy jakości środowiska oraz zagadnieniami ochrony przyrody w Polsce, Europie i na świecie.

Efekty kształcenia:

Wiedza

Student w zakresie ochrony środowiska:

1) zna podstawowe globalne i lokalne problemy ekologiczne, 2) wymienia rodzaje działalności człowieka wpływające negatywnie na środowisko, 3) zna aktualne dane dotyczące stanu powietrza, wody, gleby w Europie i w Polsce, 4) zna strategie, instrumenty działania i zaangażowane instytucje w ochronie środowiska, 5) zna główne formy międzynarodowej współpracy w ochronie środowiska.

Student w zakresie ochrony przyrody zna:

1) podstawowe terminy z zakresu ochrony przyrody, 2) podstawy prawne ochrony przyrody obowiązujące w Polsce i na świecie, 3) najważniejsze fakty dotyczące historii ochrony przyrody w Polsce, 4) czynniki wpływające na zachowanie różnorodności biologicznej na różnych jej poziomach, 5) przykłady gatunków zagrożonych i objętych ochroną prawną w Polsce,

6) różne formy ochrony przyrody oraz przykładowe zabiegi ochrony czynnej gatunków i siedlisk przyrodniczych.


Kompetencje personalne i społeczne

Student:

1) potrafi pracować w zespole, samodzielnie lub w grupie realizuje powierzone mu zadania, 2) potrafi szukać informacji w źródłach naukowych.


Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest obecność na konwersatoriach (możliwa jedna nieobecność w ciągu 8 zajęć) oraz uzyskanie zaliczenia z konwersatoriów na podstawie zdobytych punktów za: 1) aktywność, 2) przygotowanie prezentacji (w zakresie ochrony środowiska) i 3) pisemne rozwiązanie zadań problemowych (w zakresie ochrony przyrody). Tematy prezentacji i pytania problemowe zostaną podane na konwersatoriach przez prowadzących. Zaliczenie konwersatoriów od 51% zdobytych punktów.

Egzamin w formie pisemnej, ocena proporcjonalna do liczby uzyskanych punktów, zaliczenie od 51% punktów.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy

Egzamin końcowy pisemny – test wyboru i uzupełniania odpowiedzi, krótkie standaryzowane pytania dotyczące tematyki kursu, ocena jako średnia z dwóch części (ochrona środowiska i przyrody), proporcjonalna do liczby uzyskanych punktów, zaliczenie od 50% prawidłowych odpowiedzi

W zakresie kompetencji personalnych i społecznych:

ocena udziału w dyskusji (punktacja merytorycznego przygotowanie do dyskusji, punkty za prawidłowe odpowiedzi na zadawane pytania), ocena materiału przygotowanego do prezentacji (kryteria: ogólna jakość prezentacji, liczba zastosowanych w prezentacji danych literaturowych, merytoryczna poprawność).

Ocena pracy w grupie przez innych członków grupy (studenci przygotowują tematy do dyskusji w grupach).


Metody dydaktyczne:

Metody podające: wykład, prezentacja multimedialna, objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody problemowe: wykład konwersatoryjny

Metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna, analiza przypadków, prezentacje


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

Wykłady – 4h

Konwersatorium – 16h


Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć - 10h

• przygotowanie do egzaminu – 10h

• przygotowanie prezentacji – 5h


w sumie: 45h = 2pkt ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

biologia

Pełny opis:

1. Czynniki antropogeniczne wpływające na zmiany klimatu, skutki zmian klimatycznych

2. Stan i formy ochrony środowiska naturalnego w Europie i w Polsce: powietrze, wody, gleba

3. Czynniki antropogeniczne wpływające na spadek bioróżnorodności

4. Kształtowanie polityki ochrony środowiska na świecie; strategie, instrumenty działania i zaangażowane instytucje w Europie i w Polsce

5. Działania na rzecz zahamowania zmian klimatu i adaptacji Polski do zmian klimatu

6. Ochrona przyrody – cele, zadania, podstawowe terminy, podstawy prawne, problemy etyczne.

7. Najważniejsze fakty z historii ochrony przyrody w Polsce, ustawa o ochronie przyrody, rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej roślin, grzybów i zwierząt obowiązujące w Polsce.

8. Czynniki wpływające na zachowanie różnorodności biologicznej na różnych poziomach, gatunki zagrożone roślin i zwierząt

9. Formy ochrony przyrody oraz zabiegi ochrony czynnej gatunków i siedlisk przyrodniczych

10. Sieć Natura 2000 – podstawy prawne i sposób zarządzania

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Wybrane rozdziały z poniższych pozycji:

1) EEA Report „Środowisko Europy 2015 – Stan i prognozy: Synteza. Europejska Agencja Środowiska, Kopenhaga

2) WWF. 2016. Living Planet Report 2016. Risk and resilience in a new era. WWF International, Gland, Szwajcaria

3) Sadowski M. (red) 2013. Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu. Adaptacja wrażliwych sektorów i obszarów Polski do zmian klimatu do roku 2070. Warszawa,

4) Symonides E. 2014. Ochrona przyrody. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Literatura uzupełniająca

Materiały ze stron Europejskiej Agencji Środowiska https://www.eea.europa.eu/themes

Andrzejewski R., Weigle A. (red.) 2003. Różnorodność biologiczna Polski. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa.

Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. (red.). 2014. Polska czerwona księga roślin, paprotniki i rośliny kwiatowe. Wydanie III uaktualnione i rozszerzone. Polska Akademia Nauk, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków.

Głowaciński Z. 2002. Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Polska Akademia Nauk, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.